Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54686S3

Date of Document: 2002-04-09

جوهره در سالهاي اخير مديريت شهر اصفهان توجهي خاص به تشويق شهروندان به مشاركت در امور شهرسازي و بهبود كيفي محيط زندگي داشته است. رشد فزاينده شهرنشيني، گسترش روند شهرگرايي و پيچيده شدن مشكلات از جمله عوامل موثر در توجه نظام مديريت شهري به تقويت حس اعتماد و همكاري ميان شهروندان و مديران شهر، حل مشكلات شهر از طريق شهروندان و نيز احساس تعلق شهروندان به جامعه شهري مي باشد. مهمترين پيش شرطهاي تحقق مشاركت شهروندان در امر سازندگي شهر عبارتنداز: - 1 وجود مديريت شهري مشاركت خواه مشاركت جو و مشاركت گستر - 2 افزايش كيفيت معيارهاي عملكردي مديريت شهري - 3 قانونمند كردن توسعه شهر و ساختمان سازي - 4 آموزش فرهنگ شهروندي در اين مطلب به قانونمند كردن توسعه شهر و ساختمان سازي و آموزش فرهنگ شهروندي اشاره شده است. ايران زمين ازسال 4000 پيش داراي قوانين و مقررات ساختمان سازي بوده است، چنانچه در قانون ( (حمورابي ) ) متعلق به سال 2200 پيش از ميلاد آمده است: ((اگربنايي براي كسي خانه اي بسازد و بناي آن را محكم نسازد و خانه فرو بريزد و موجب مرگ صاحب آن گردد، آن بنا محكوم به مرگ است و اگر موجب مرگ يكي از پسران صاحبخانه گردد، يكي از پسران بنا بايد كشته شود و اگر موجب مرگ يكي از بردگان صاحبخانه گردد، بنا بايست يكي از بردگان خود و يا بهاي آن را به صاحبخانه تسليم نمايد و اگر موجب ازبين رفتن اموال گردد، بنا ملزم به تامين هر آنچه از بين رفته است مي باشد و چون خانه را محكم نساخته است بايد خانه را به هزينه خود دوباره بسازد. اگر بنايي خانه اي بسازد و بناي آن را مطابق با اصول نسازد و ديواري از آن فرو بريزد، آن بنا ملزم است آن ديوار را به هزينه خود محكم بسازد. )) قوانين و مقررات شهرسازي و ساختمان سازي در جهت حمايت ازمردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهاي شهري و افزايش بهره وري و صرفه جويي در مصرف انرژي تدوين شده اند. عمده ترين نتايج و پيامدهاي رعايت اصول و مقررات ساختمان سازي براي شهروندان عبارتنداز: الف ) حصول اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب ساختمان و حمايت از سرمايه ها ب ) رعايت حقوق جامعه و حفظ سرمايه هاي ملي مملكت ج ) استفاده از تخصص هاي مهندسي و كنترل ايمني ساختمان و جلوگيري از صدمات جاني ومالي احتمالي ناشي از عدم رعايت اصول فني و ايمني ساختمان سازي. در پرتو آنچه گفته شد مي توان ملاحظه كرد كه فرهنگ شهروندي رعايت حقوق جامعه و مقررات شهرسازي مي باشد. جامعه شهري قانونمند، شهروند آگاه به وظايف خود و مديريت مشاركت خواه، اركان اصلي دستيابي به محيطزيست پويا را تشكيل مي دهند. زندگي امروزي و روابط بين افراد، گوياي كم رنگ شدن عواطف و احساسات پاك در ابعاد گوناگون جامعه است! اما در گذشته اي نه چندان دور، همسايه مفهوم خاص خود را داشت. عموم ارتباطات مردم با يكديگر بر مبناي صداقتي پاك بود و آدمي حضور خداوند را نه تنها در اعمال و افعال انسان ها، بلكه ابزار نيز حس مي كرد. ابزار و وسايلي كه آدمي براي زندگي خود تهيه مي كرد به راحتي گوياي خلوص و پاكي اعتقادات وي بود. معماري او با هدف هاي فراتر از پاسخ دادن به عملكرد و توجيه اقتصادي شكل مي گرفت و در اين ميان معماري ايراني داراي آنچنان بار معنايي و مفهومي بودكه بي هيچ شك و ترديدي بايد از آن به عنوان عارفانه ترين و عاشقانه ترين جلوه هنر و فرهنگ و شكوه و صلابت سنت در اين ديار ياد كرد. نكته قابل توجه در معماري ايراني آن است كه، روابط اجتماعي بين انسانها از ارتباط انساني با انسان ديگر گرفته تا رابطه انسان با طبيعت در همه زمينه هاي اجتماعي و روابط معنوي حاكم بر او يعني رابطه با خدا به خوبي مشاهده مي شود. همان ارزشي كه در معماري مسكوني امروزي ناديده انگاشته شده است. حقيقت اين كه، آپارتمانهاي امروزي و ساخته شده از بتن و آهن و آب لوله كشي و برق و كولر و شوفاژ، خيابان هاي آسفالت شده و.. همه و همه موهبت هايي است كه بايد پاس داشت، اما در اين رهگذر نيازهاي روحي انسان چه? مي شود رسالت و وظيفه معمار و معماري براي گوشزد كردن مكرر و مداوم اصول و اعتقادات در كجاي معماريمان ديده خواهد? شد چرا سيماي شهرهاي ما دچار اين بي هويتي شده? است علت اين بي سيمايي? چيست پاسخ آن است كه بي سيمايي يا نبود سيمايي با هويت در اكثر شهرها از نتايج نامبارك و نامقبول زندگي جوامع صنعتي و نيز پس از آن شتابي است كه بر جوامع مستولي شده است. بي آن كه به راستي آدميان هم به سبب ساختمان جسماني و رواني خود و هم به دليل زيست و رفتار در جوامع سنتي براي چنين شتابي آماده باشند. گسترش شهرها تقريبا در سراسر جهان در قرن اخير زاده اين شتاب است و از مسببين اصلي بي هويتي شهرهاي كنوني است. حال چه بايد? كرد حفظ هويت معماري شهر اصفهان و محيط شهري به دور از آلودگي ( هوا، آب، صوتي ) مشكلات، ترافيك وحمل و نقل شهري و عدم ايمني در برابر بلاياي طبيعي ( زلزله، سيل و آتش سوزي ) بدون مشاركت و يك فعاليت جمعي در امر سازندگي شهر ميسر نمي شود. بي هويتي محيط شهري، نابودي محيط زيست طبيعي، از هم پاشيدگي حس همبستگي و حس شهروندي حاصل فردگرايي، سودجويي بيشتر و عدم آگاهي شهروندان نسبت به حقوق اجتماعي - فرهنگي خود است. مديريت شهر اصفهان و به طور اخص مديريت شهرسازي به عنوان بازوي فني و اجرايي عزم راسخ در ترويج اصول معماري، ساختمان سازي و شهرسازي، تقويت و توسعه فرهنگ شهروندي و مشاركت مردم در امر سازندگي دارد. در اين راستا با مشاركت فعالانه شهروندان برنامه پنج ساله دوم توسعه شهر اصفهان تهيه شد. اهداف اين برنامه رفع نيازهاي فرهنگي - اجتماعي و زيست محيطي شهروندان و فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت شهروندان در امر سازندگي مي باشد. تحقق مشاركت شهري فعال در سايه همكاري مردم ومجريان برنامه توسعه شهر، مشاركت شهري مشورتي درگرو مشاوره دادن به مديريت شهر ومشاركت كاركردي به واسطه قرار گرفتن مردم درجريان توسعه آتي شهر، گامي مثبت در جهت جلب اعتماد شهروندان، آگاهي شهروندان از حقوق خود و مشاركت فعالانه در امر برنامه ريزي توسعه به شمار مي رود. تداوم مشاركت شهروندان در امر سازندگي شهر نياز به برنامه ريزي و اجراي شش اصل، كه ضامن تحقق حقوق شهروندان است، دارد. اين شش اصل عبارتنداز: اول: آموزش شهروندي. در چهل سال پيش اكثر جمعيت كشور ما روستانشين بود اما اكنون كاملا برعكس شده است، يعني در حال حاضر، اكثريت جمعيت كشور شهرنشين است. بايد اين موضوع را درنظر داشت كه اين مهاجران، چقدر براي شهرنشيني آموزش ديده اند، نمونه هاي عيني، نشانگر ضعف فرهنگ شهرنشيني در اين افراد است. دوم: نظريابي از مديران مردم شهر بايد بدانند مردم چه مي گويند و چه? مي خواهند سوم: ضوابط و مقررات شهرسازي به طورمدون منتشر شود. بايد در هر موضوعي ضوابطي تدوين و به شهروندان ارائه شود. اهميت زمان را نبايد فراموش كرد. در ادارات دولتي به ارزش زمان توجهي نمي شود كه همين مسئله باعث تاخير در كار و صرف هزينه هاي بسيار است. چهارم: اختيار و مسئوليت. دادن مسئوليت به فرد بدون اختيار ارزشي ندارد. پنجم: جلب اعتماد بخش خصوصي و مردمي. اگر اعتماد اين دو بخش جلب نشود، از مشاركت با مديريت شهر صرف نظر خواهند كرد. ششم: تامين معيشت كارگزاران. با تامين مالي - معيشتي كارمندان، انگيزه انجام كار در آنها تقويت خواهدشد. بنابراين شهرداري بايد به امر مطلع كردن مردم از آخرين اقدامات و شناساندن وظايف به شهروندان بها دهد و براساس برنامه ريزي دقيق به دليل سنجش عمل مديريت از سوي افراد جامعه نسبت به شناسايي نارسايي هاي سيستم اداري و حل مشكلات موجود اقدام كند. محمود شفيعا مدير دفتر نظارت بر اجراي ضوابط شهرسازي اصفهان