Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54685S2

Date of Document: 2002-04-09

ملك مدني درجلسه شوراي شهر: خصوصي سازي تهران است برنامه شهرداري شوراي شهر به شهرداري اجازه دادبافروش املاك منابع اعتباري جهت پرداخت بهاي املاك واقع در طرحهاي عمراني را تامين كند گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران ديروز در نخستين جلسه علني خود در سال جديد، ضمن بررسي لايحه پيشنهادي شهرداري درخصوص انتخاب 3 تن از اعضاي مجمع عمومي شركت مترو تصميم گيري نهايي در اين باره را به جلسات آينده موكول كرد. به گزارش خبرنگار همشهري، در لايحه پيشنهادي شهرداري آقايان محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، احمد خرم وزير راه و ترابري وطهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي براي عضويت در مجمع عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) به شورا معرفي شده اند. شهردار تهران در جلسه ديروز ضمن تاكيد بر اهميت مترو در كاهش بار ترافيكي و ساماندهي حمل و نقل شهري حضور افراد يادشده را در مجمع عمومي اين شركت براي بهبود وضعيت حمل و نقل و استفاده از منابع مالي دولت به مصلحت دانست. محمد حسن ملك مدني بزرگترين معضل كلان شهر تهران را در شرايط كنوني مشكل ترافيك و حمل و نقل شهري عنوان كرد و افزود: راه حل اين مشكل در گرو احداث 110 كيلومتر خط مترو مي باشد و شورا و شهرداري در اين باره اتفاق نظر دارند. وي تصريح كرد: مطالعات 35 ساله منابع خارجي و داخلي نشان مي دهد كه وضعيت كنوني شهر تهران غيرقابل تحمل است زيرا به ميزاني كه تراكم فروخته شده شبكه حمل و نقل توسعه نيافته باقيمانده است. وي از جمله پيامدهاي توسعه نيافتگي شبكه حمل و نقل شهري را آلودگي هوا، و كندي عبور و مرور در سطح شهر دانست و از مسئولان كشور و نمايندگان تهران در مجلس خواست با جدي گرفتن اين مسئله شهرداري را در تامين منابع مالي براي گسترش مترو ياري رسانند. ملك مدني احداث 110 كيلومتر خط مترو را از اولويت هاي شهرداري عنوان كرد و در عين حال گفت: بودجه شهرداري به هيچ وجه جوابگوي اين امر نيست زيرا در شرايط كنوني كل بودجه جاري و عمراني شهرداري 500 ميليارد تومان است در حالي كه تكميل 110 كيلومتر خط مترو نيازمند حدود 10 سال بودجه شهرداري است و اين از عهده شهرداري خارج مي باشد و عزم و اراده ملي را مي طلبد. از سوي ديگر ابراهيم اصغرزاده عضو شوراي شهر در مخالفت با لايحه پيشنهادي شهرداري گفت: مشكل حمل و نقل تهران تنها با مترو حل نمي شود و براي احداث 110 كيلومتر خط مترو حدود 5 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري مورد نياز است كه درصد 12فقط سفر شهري را پوشش مي دهد. وي افزود: شورا بايد طرح جامع حمل و نقل را تصويب كند و ساير شبكه ها اعم از اتوبوس راني تاكسي راني، و غيره هماهنگ با مترو توسعه يابند. اصغرزاده در عين حال گفت: مخالفت من در اينجا مخالفت با شهردار و يا مترو نيست زيرا 110 كيلومتر خط مترو با توجه به تصميم شورا بايد كشيده شود ولي به هر حال ادامه مترو بايد مورد نقادي كارشناسانه و علمي قرار گيرد و در اين باره از دانشگاهيان و مردم نظرخواهي شود. وي تصريح كرد: مترو در شرايط كنوني متعلق به جهان سوم است با اين حال شورا بايد سياست خود را اعلام كند كه آيا مي خواهد توجه خود را تنها به مترو كه در درصد 12نهايت سفر شهري را پوشش مي دهد، معطوف? كند اصغرزاده همچنين افراد معرفي شده در لايحه پيشنهادي شهرداري براي عضويت در مجمع عمومي مترو را خلاف مصوبات قبلي شورا عنوان كرد و گفت: تعيين اين افراد را به عنوان عضو مجمع عمومي مترو به مصلحت نمي دانم و مخالف دولتي شدن شهرداري هستم و تصور اينكه حضور اين افراد تامين منابع مالي مترو را به دنبال دارد درست نيست. وي در همين حال گفت: اگر فكر مي كنيد دولت كمك بلاعوض به مترو مي كند حاضريم مجمع عمومي مترو را دربست در اختيارش قرار دهيم. زيرا در حال حاضر شهرداري بابت 90 ميليارد تومان وام اخذشده از بانك ها بايد ميليارد 350 اصل و سود آن را پرداخت كند. رحمت الله خسروي ديگر عضو شورا نيز در مخالفت با لايحه پيشنهادي گفت: مترو به عنوان جزئي از شبكه حمل و نقل شهري بايد تكميل شود و انگيزه شورا براي تحويل گرفتن مترو از دولت نيز در همين راستا بوده است. وي افزود: مترو نياز به اعتبارات بسيار سنگين دارد و شهرداري در حال حاضر بابت مترو بدهكار است و از اين گذشته آيا مصوبه شورا مي تواند براي وزرا و مقامات پيشنهادشده در اين لايحه الزام آور? باشد از اين گذشته مصوبه قبلي شورا راجع به عضويت متخصص در مجمع عمومي بوده است ولي ما نيز علاقه مند تامين منابع مالي مترو هستيم و چنانچه دولت منابع مالي در اختيار مترو قرار دهد ما نيز موافق عضويت اين افراد هستيم. از سوي ديگر سيد منصور رضوي عضو شورا در پاسخ گفت: مشكل امروز مترو تخصص نيست بلكه منابع مالي است. از اين رو هر تدبيري كه در جهت تامين منابع مالي باشد به نفع مترو و حمل و نقل شهري است و بايد از آن استقبال كرد. وي با رد شائبه دولتي شدن مجمع عمومي مترو در صورت انتخاب اين افراد به عضويت مترو گفت: چون انتخاب آن با شوراي شهر است مي توان آنها را عوض كرد. وي در عين حال گفت: دولت بايد به مترو كمك كند زيرا يك طرح ملي است. سيد محمود عليزاده طباطبايي عضو شورا نيز در موافقت با لايحه پيشنهادي گفت: شهردار جديد محور فعاليتهايش را گسترش مترو قرار داده است. در طول سالهاي گذشته وقتي وزير يا مديري خواسته همه مشكلات را حل كند كاري نشده است ولي وقتي يك محور كاري مورد توجه قرار گرفته دست كم در آن زمينه كار شده است. وي ضمن تاكيد بر حمايت از شهردار براي پيشبرد طرح هاي عمراني گفت: شهرداري در سال 80 نزديك به 1000 ميليارد ريال به مترو و شركت واحد سوبسيد داده است و امروز مترو يك شركت وابسته به شهرداري است، مجمع عمومي آن زير نظر شوراي شهر انتخاب از مي شود اين رو شورا بايد از گسترش مترو به عنوان طرح اساسي شهردار حمايت كند. امير عابديني ديگر عضو شورا در مخالفت با لايحه پيشنهادي آن را در جهت دولتي شدن مجمع عمومي شورا ارزيابي كرد و گفت: مترو 20 سال گذشته زير مجموعه دولت بوده و مشكلات امروز هم ناشي از اين است. وي افزود: حال كه قرار نيست دولت پولي به مترو بدهد و اين افراد هم كارشناس خبره و نماينده مردم نيستند در صورت انتخاب آنها به عضويت مجمع عمومي مترو، از فردا شوراي شهرهيچ كاره مي شود و اين به صلاح شورا به عنوان تبلور مردم سالاري نيست. از سوي ديگر شهردار تهران با تاكيد مجدد بر گسترش مترو به عنوان مهمترين راه حل مشكل ترافيك گفت: اگر مترو اولويت دارد ادامه دهم وگرنه رها كنم يا حركت لاك پشتي داشته باشيم. ملك مدني خطاب به اعضاي شورا گفت: من با شما روي چهار پروژه از جمله روان كردن شهرداري، حمل و نقل شهري، ساماندهي فاضلاب شهري توافق كرديم. مرا به كاري وامي داريد كه هم پروژه و هم سازماندهي اش متزلزل است. ملك مدني افزود: من منصوب شما هستم اولويت ها را مشخص كنيد. من هم مي خواهم شفافيت به خرج دهم و از منافع مردم دفاع كنم. وي گفت درصددرآمد 80شهرداري از فروش تراكم تامين مي شودتراكم مي فروشيم و خرج مي كنيم. به بيان ديگر شهر را مي فروشيم و مي خوريم. شفافيت بالاتر از اين نيست درصد 80كه شهر به فروش مي رود و خورده مي شود. شهردار تصريح كرد: من دنبال خصوصي سازي هستم ولي راهكار مي خواهم. برنامه كنوني شهرداري ساله 20 است. شهرداري براي سرعت كار نياز به منابع مالي جديد دارد. ملك مدني در عين حال گفت: هم و غم شورا و شهرداري خدمت به مردم است. روان سازي امور در شهرداري، ساماندهي فاضلاب و حمل و نقل شهري از اولويت هاي اصلي برنامه شورا و شهرداري است. پس از سخنان موافق و مخالف لايحه پيشنهادي شهرداري، اعضاي شورا تصميم گيري نهايي در اين باره را به جلسات آتي موكول كردند. شوراي شهر همچنين با تصويب لايحه اي به شهرداري اجازه داد تا به منظور تامين منابع اعتباري جهت پرداخت بهاي املاك واقع در طرحهاي عمراني بخشي از املاك خود را از طريق مزايده به فروش برساند. عليزاده طباطبايي هنگام طرح اين لايحه گفت: املاك آماده فروش شهرداري 76 ميليارد ريال است ولي املاكي كه در نهايت مي توان براي فروش عرضه كرد 120 ميليارد تومان مي باشد كه فروش آنها تحول جدي براي شهرداري در پي نخواهد داشت. از سوي ديگر اصغرزاده در پاسخ گفت: با بررسي هاي انجام شده شهرداري تهران به عنوان ثروتمندترين شهرداري كشور داراي يك هزار و 500 ميليارد تومان املاك تجاري و مسكوني است و اين رقم چند برابر آن رقمي است كه آقاي عليزاده گفتند. شوراي شهر همچنين ياد و خاطره مبارزات ملت فلسطين را گرامي داشت. رئيس شورا در ابتداي جلسه ديروز گفت: آنچه اكنون در فلسطين مي گذرد سابقه اي 50 ساله دارد و حق و باطل هم اكنون در علني ترين شكل خود در حال نبرد هستند. محمد عطريانفر افزود: رهبري سياسي دولت با فلسطين، دفاع از منافع مردم و موضع گيري قاطع وجه تمايز رهبري خود را نشان داد.