Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54678S2

Date of Document: 2002-04-09

قانون عصاي سفيد در حدود چهل سال پيش دو تن از نيك انديشان آمريكائي به نامهاي دكتر ناول پري ( رياضيدان عاليقدركاليفرنيائي ) و دكتر هاكوبس تن بروك (شاگرد دلتر پري كه خود وكيلي مجرب، نويسنده و استادي با تجربه در حقوق بود )بيانيه اي در خصوص حمايت از حقوق نابينايان صادر كردند و روز 15 اكتبر برابر با 23 مهر ماه را روز بين المللي عصاي سفيد اين ناميدند بيانيه در سال 1983 ميلادي برابر با_ه. 1371 ش. از طرف فدراسيون جهاني نابينايان به رسميت شناخته شد. عصاي سفيد نشانه بين المللي براي شناخت نابينايان است علاوه بر اين عصا در دورانهاي گوناگون بنا به نوع استفاده اي كه از آن مي شده نماد چيزهاي مختلفي بوده است مثل عصاي موسي به مفهوم معجزه بوده و عصاي سلطنتي از امر به اطاعت حكايت مي كرده، عصا در دست يك گدا نشانه درخواست او و بوده، همچنين عصا گاهي قدرت و تفاخر را نشان مي داده و سرانجام عصاي سفيد نابينايان نشانگر قدرت و بيانگردرخواست كمك به آنها براي راهنمايي و نمادحقوق نابينايان است. در افراد نابينا عصابه جاي محيط چشم، اطراف را شناسايي مي كند و به آنها اين اطمينان را مي دهد كه با احساس امنيت به رفت و آمد عصا بپردازند معرف فرد نابينا به ديگران است تا ديگران مراقب ايمني او باشند قانون عصاي سفيدمي كوشدتصويري جديد ازنابينايان براي جامعه ترسيم كند و از نابينايان هم مي خواهدكه به منظور حمايت از منافع خود از تمام مراحل اين قانون مطلع باشند و آن را به تاييد دولت خود برسانند. هم اكنون بسياري از ملل مختلف مفاد اين بيانيه را به پذيرفته، صورت قانون، تمامي يا بخشي از آن را اجرا مي كنند اين قانون شامل هفت ماده و نه تبصره است كه در اينجا برخي از مفاد مهم آن ذكر مي شود: - 1 دولت موظف است كه نابينايان و ديگر معلولان جسمي را تشويق كند تا در تمامي امور اجتماعي و اقتصادي دولت شركت نمايند. و در نتيجه به كاري مناسب اشتغال يابند- 20 رانندگاني كه با وسايل نقليه خود از خيابان مي گذرند، در صورت نزديك شدن به نابينائي كه از عصاي سفيد يا متاليك يا بازوبند نابينايي استفاده مي كند يا سگ راهنما به همراه دارد موظف هستند كه احتياط لازم را به خرج دهند تا صدمه اي به آن نابينا وارد نشود. البته نداشتن عصا يا سگ راهنمادر چنين مراكزو اماكن ممكن است دليلي بر بي مبالاتي فرد نابينا نيز تلقي شود. -هر 3 شخص يا سازماني كه بخواهد محدوديتي غير مجاز در استفاده شخص نابينا يا معلول از تسهيلات همگاني ايجاد كند يا اينكه حقوق نابينايان و ديگر معلولان عاقل و بالغ را ناديده بايد بگيرد مجرم شناخته شود- 4 هر سال مسئولان دولت بايد روز 15 اكتبر را را به عنوان بزرگداشت عصاي سفيدبه نحو شايسته اي ارج نهند و از اهميت قانون عصاي سفيد صحبت كنند و از مردم بخواهند كه رفتار معقولانه اي با معلولان داشته باشند و با همكاري صميمانه قدمهاي موثري براي آنها بر دارند- 50 دولت موظف است كه افراد نابينا يا ديگر معلولان جسمي را در بخشهاي دولتي و شعبه هاي آن و نيز مدارس دولتي با شرايطمساوي (چون ديگر افراد اجتماع ) مگر بپذيرد، اينكه معلوليت خاص آنها مانع انجام كار در آن مراكز شود- 60 افراد نابينا و ديگر معلولان جسمي همچون ديگر افراد اجتماع حق دارند دركشور خود بر اساس شرايط و مقررات قابل اجرا براي از همه، خانه هاي مسكوني آماده براي كرايه ماهانه يا اجاره سالانه استفاده البته كنند، كسي كه مستقلات رابه يك نابينايا معلول كرايه مي دهد مجبور نيست به اين منظور تغييري در خانه اش ايجاد كند يا خود را موظف به مراقبت خاصي در مورد آن فرد بداند- 7 نابينايان و ديگر معلولان جسمي حق تام و برابر دارندكه تسهيلات مزايا، ازمكانها، و امتيازات وسايل حمل ونقل همگاني ( وسايل هواپيما، موتوري، قطار، اتوبوس، اتومبيلها، كشتي و و ديگر وسايل نقليه ) هتل، مسافرخانه، مكانهاي عمومي و مراكز تفريحي ومذهبي و ديگر محلهايي كه عموم مردم به آنجا جلب مي شوند استفاده كنند. و اگر در بعضي شرايط محدوديتي وجود داشته باشد اين محدوديت بايد قانوني و قابل اجرا براي همگان باشد- 80 هر نابينا يا نيمه بينائي حق دارد در اماكني كه در قسمت هفت آمده، سگ راهنما را كه براي اين كار تعليم ديده است بدون الزام پرداخت وجه اضافي همراه خود داشته باشد.