Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54642S1

Date of Document: 2002-04-07

در گفت وگو با همشهري اعلام شد: نتايج يك بررسي تازه درباره شبكه هاي توزيع كالا در ايران در اقتصاد ايران بحث شبكه توزيع و مسائل و مشكلات آن پديده جديدي نبوده و همواره مطرح شده است. اما چيزي كه كمتر در اين مباحث مورد توجه قرار گرفته، تحقيق درمورد درجه موثر بودن شركت هاي پخش كالا در قيمت و توزيع كالا و خدمات است. حميد قدردان، كارشناس مديريت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار ما مي افزايد: ، متاسفانه، با وجود گذشت بيش از سال 40 از تاسيس اولين شركت پخش كالا در ايران و شناخت نسبي اهميت چنين ساختاري در نظام توزيع كالا، كارآيي و بالندگي چنداني در آنها ديده نمي شود. اكثر قريب به اتفاق اين شركت ها ماهيتي دولتي داشته و شركت هاي جديدالتاسيس توان رقابت با آنها را ندارند. وي گفت: اين شركت ها در مفهوم حقيقي خود بايست دو وظيفه عمده را برعهده گيرند. اولين وظيفه به نقش واسطه گري آنها ارتباطدارد و دسته دوم وظايف به نقش عمده فروشي اين شركت ها مربوط مي شود. قدردان، افزود: بررسي وضيعت توزيع شركت هاي پخش كالا با احتساب تغييرات قيمت نه تنها نشان دهنده رشد توزيع كالا در استان هاي مختلف در سال 79 نيست بلكه در برخي از استان هاي كشور نظير قزوين، سمنان، بوشهر و... كاهش نيز داشته است. وي تصريح كرد: ميزان افزايش توزيع كالا در برخي از استان ها مثل اردبيل كهگيلويه و بويراحمد و قم كمتر از 10 درصد و در استان هايي همچون فارس و گلستان بيش از 10 درصد مشاهده شده است. مقدار كل ريالي توزيع صورت گرفته توسط شركت هاي پخش در سه ماهه سوم سال هاي 1378 و 1379 به ترتيب معادل 1749823 و 1719002 ميليون ريال بوده است /1 79كه درصد كاهش نشان مي دهد. اما باتوجه به جدول تعديل شده براساس شاخص هاي قيمت عمده فروشي كالا (جدول ) 2 ملاحظه مي شود توزيع كالا /13 05معادل درصد رشد منفي داشته است. در جمع بندي گزارش هاي استاني سهم هر استان از كل توزيع مشخص شده كه بيشترين و كمترين سهم توزيع متعلق به استان هاي تهران /31 56با درصد و ايلام /0 3با درصد است. جمعيت و درآمد استان، عوامل موثر بر ميزان توزيع و فعاليت شركت هاي پخش در هر استان است. توجه به حجم توزيع (جدول ) 1 در استان هاي مختلف به خوبي مبين تاثير دو عامل فوق الذكر است. كارشناس مديريت بازرگاني، اظهار داشت: بررسي عملكرد شركت هاي پخش مويد مشكلات بسياري است كه مي بايست با يك بررسي علمي مورد كندوكاو دقيق قرار اكثر گيرد شركت هاي پخش سراسري به صورت دولتي اداره شده و هنوز جايگاه خود را به عنوان يك عمده فروش داراي بنيه مالي قوي و ساختار مناسب كسب نكرده اند. وي افزود: وزارت بازرگاني به عنوان سازمان كلان ناظر و برنامه ريز چنين پديده هايي هيچ برنامه يا طرحي در اين خصوص تاكنون ارائه نكرده است. بهترين اطلاعات موجود در اين وزارتخانه توضيحاتي درمورد درصد سودهاي مجاز براي فعاليت در حيطه شهر، استان و سراسر كشور يا اطلاعات جمع آوري شده توسط سازمان بازرسي و نظارت است. در سطح شركت وضع بدتر است. عموم شركت هاي پخش در حقيقت همان عمده فروشي هاي سابق هستند كه حتي رويه كاري خود را هم تغيير برخي نداده اند حتي فاقد يك شبكه اطلاعات مديريت مناسب براي دسترسي به اطلاعات موردنياز شبكه توزيع خود هستند. او در پايان سخنانش گفت: اگر به اهميت يك شبكه نوين توزيع كالا كه حلقه واسط توليدكننده و مصرف كننده بوده و وظيفه تامين و تضمين مالي و اعتباري، توزيع فيزيكي كالا به صورت كارآ و اثربخش و بازاريابي و بازارسازي آنها واقف باشيم، در برنامه هاي خرد و كلان كشور به موازات دو بخش ديگر بدان خواهيم يك پرداخت شبكه توزيع نيرومند سبب رونق فعاليت هاي توليدي مي شود و رضايت مصرف كننده را تامين مي كند متاسفانه ضعف ما در هدف گذاري، برنامه ريزي و استفاده درست از بخش توزيع در زير عبارات دلالي و دلال بازي و واسطه هاي كاذب مدفون شده است. حتي دلال نيز در يك شبكه توزيع نوين جايگاه و وظايفي داردكه متناسب با سهم خود در ايجاد خدمات سود مي برد. جدول شماره ( ) 1 ميزان ريالي كالا توسط شركت هاي پخش در سه ماهه سوم سال 79 و مقايسه آن با مدت مشابه سال 78 به تفكيك استان ارقام به ميليون ريال حجم توزيع درسه ماهه سوم 79 حجم توزيع درسه ماهه سوم 78 نام استان 93030 88010 آذربايجان شرقي 52982 49501 آذربايجان غربي 17363 15562 اردبيل 108894 104563 اصفهان 5153 5037 ايلام 6303 8357 بوشهر 542469 506229 تهران 9377 93513 چهارمحال بختياري 123391 116812 خراسان 88871 92409 خوزستان 22746 30200 زنجان 15704 14742 سمنان 102941 39335 سيستان و بلوچستان 102941 95600 فارس 18177 9133 قزوين 31066 26527 قم 10495 13877 كردستان 51252 55766 كرمان 53036 54490 كرمانشاه 5596 4825 كهكيلويه وبويراحمد 27036 19258 گلستان 68712 65836 گيلان 19561 18173 لرستان 80268 95087 مازندران 25339 33184 مركزي 26695 29701 هرمزگان 48483 51025 همدان 26054 27282 يزد 1719002 1749823 جمع جدول شماره ( )شاخص 2 توزيع استاني شركت هاي پخش در سه ماهه سوم سال 79 و مقايسه آن با مدت مشابه سال 79 و حجم توزيع درسه ماهه سوم 79 حجم توزيع درسه ماهه سوم 78 نام استان 90 110 آذربايجان شرقي 51 53 آذربايجان غربي 17 17 اردبيل 106 113 اصفهان 5 5 ايلام 6 9 بوشهر 527 558 تهران 9 10 چهارمحال بختياري 120 126 خراسان 86 100 خوزستان 22 33 زنجان 15 33 سمنان 37 42 سيستان و بلوچستان 100 42 فارس 18 105 قزوين 30 28 قم 10 15 كردستان 50 60 كرمان 52 59 كرمانشاه 5 5 كهكيلويه وبويراحمد 26 21 گلستان 67 70 گيلان 19 20 لرستان 78 103 مازندران 25 36 مركزي 26 32 هرمزگان 47 55 همدان 25 29 يزد 1670 1888 جمع