Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801228-54569S10

Date of Document: 2002-03-19

هزينه گروه مسكن بيش از يك چهارم كل خانوارهاي ايراني را تشكيل هزينه سالانه مي دهد هزينه هاي گروه مسكن، آب، برق و سوخت در سال گذشته به طور /25 96ميانگين درصد از كل هزينه سالانه خانوارهاي ايراني را تشكيل داد. به گزارش خبرنگار ما، براساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي در سال /72 5گذشته درصد از كل خانوارهاي ايراني در خانه هاي شخصي زندگي اما مي كرده اند نكته جالب توجه اين است كه هزينه گروه مسكن، آب، برق و سوخت براي اين خانوارها از حدمتوسط كمي بالاتر بود. اين هزينه براي صاحبخانه ها، از مجموع هزينه هاي عمراني و تعميراتي مسكن و ارزش اجاري آن به دست آمده است. درواقع دارندگان مسكن شخصي از محل اجاره دادن واحد مسكوني خود مي توانند درآمدي كسب كنندكه با سكونت در واحد شخصي خود، از آن درآمد صرف نظر كنند. اين درآمد تحت عنوان هزينه فرصت و ارزش اجاري مسكن در نظر گرفته مي شود. براساس اين گزارش به طور متوسط در سال گذشته هر خانوار ايراني كه در خانه شخصي زندگي /26 55 مي كرد درصد از كل متوسط هزينه هاي ناخالص سالانه خودرا به هزينه هاي اين گروه اختصاص داده است. در اين گزارش آمده است: خانوارهايي كه در سال گذشته در خانه هاي استيجاري زندگي /23 52 مي كردند درصد از كل متوسط هزينه هاي سالانه خود را بابت اجاره خانه و ساير هزينه هاي اين گروه صرف كرده اند در سال /17 6گذشته درصد از خانوارهاي ايراني مستاجر بوده اند. همچنين سهم هزينه هاي سالانه مسكن و ساير هزينه هاي مرتبط با آن در سال گذشته، براي خانوارهايي كه مسكن خود را در برابر خدمتي كه ارائه كرده اند دريافت نموده اند مانند خانه هاي سازماني و سرايداري /18 2درصد از كل متوسط هزينه هاي سالانه بوده است. در سال /2 3گذشته درصد از خانوارهاي ايراني در خانه هاي سازماني و يا در برابر خدمت زندگي كرده اند. اين گزارش حاكي است: در سال گذشته /7 7درصد از خانوارهاي ايراني نيز در خانه هاي رايگان زندگي كرده اند كه هزينه گروه مسكن براي اين خانوارها، با احتساب ارزش اجاري مسكن و جمع آن باساير هزينه ها به /28 48درصد از كل هزينه هاي سالانه يك خانوار مي رسد