Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801226-54540S1

Date of Document: 2002-03-17

درپي توافق وزارت جهادكشاورزي و بانك گسترش شيوه هاي نوين آبياري متقاضيان اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار از سهم سرمايه گذاري شخصي (در مواردي كه تسهيلات از محل منابع تكليفي تبصره 3 و 11 است ) معاف شدند. به گزارش خبرنگار ما، بر مبناي توافق بانك كشاورزي و معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي، براي حل بخشي از مشكلات طرح هاي توسعه آبياري تحت فشار و استمرار اين طرح ها و در راستاي افزايش كمي و كيفي طرح هاي آبياري تحت فشار، از اين پس بانك كشاورزي براي كشاورزاني كه متقاضي اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار با استفاده از وام بانكي هستند، تسهيلات ويژه اي قائل مي شود. براين اساس در مواردي كه تامين اعتبار از محل اعتبار تبصره 29 است سرمايه گذاري قبلي متقاضي به عنوان آورده شخصي در كل سرمايه گذاري تلقي مي شود و ميزان سهم وي در سرمايه گذاري جديد با هماهنگي كميته اشتغال استان به 5 تا 10 درصد تقليل مي يابد. همچنين متقاضيان درخصوص پرداخت حق النظاره چاه ها و ساير پرداخت هاي مربوط به ساير دستگاه هاي اجرايي الزامي ندارند. ضمن آن كه پذيرش طرح هاي موصوف از محل ساير تسهيلات مشابه تبصره اي، طبق ضوابط مربوط به تخصيص اعتبار در آن تبصره مانند تبصره 29 عمل مي شود و از اقامه دلايلي مانند عدم اشتغالزايي براي رد طرح بايداجتناب شود. طبق اين گزارش مستندات مالكيت اراضي قابل قبول به عنوان محل اجراي طرح عبارتند از: ثبتي ششدانگ، مشاع، نسق هاي زراعي، اراضي واگذاري از سوي منابع طبيعي سازمان امور اراضي و اراضي مورد اجاره با ارائه اجاره نامه رسمي و اراضي استيجاري از اوقاف و سازمان هاي دولتي منوط به اين كه تصرف در اراضي به صورت بلامعارض محرز باشد. ديگر تسهيلات ويژه در نظر گرفته شده به شرح زير است: از الزام متقاضيان به ارائه وثيقه خارج از طرح جدا خودداري مي شود و براي تسهيلات مازاد بر سقف تسهيلات ضمانتي، به رهن گرفتن محل اجراي طرح كفايت مي كند. انتخاب طراح و پيمانكار مجاز به عهده مشتري و معرفي آنان به بانك به عهده سازمان جهاد كشاورزي بانك است در هر مرحله كه اقساط تسهيلات را پرداخت مي كند مي بايست از مشتري كتبا نامه اي درخصوص اجازه پرداخت تسهيلات از سوي مشتري به نفع پيمانكار را اخذ و در پرونده ضبط كند. به بيان ديگر پرداخت مستقيم هرگونه وجهي به مشتري مورد تاييد نيست. چنانچه در بررسي طرح ها مشكل فني يا اشتباهي در تخصيص اعتبار ملاحظه شد موارد آن مي بايست به صورت كتبي و دراسرع وقت به دستگاه اجرايي اعلام شود. اعلام شفاهي يا معطل گذاشتن پرونده و متقاضي تحت هيچ شرايطي موجه نيست و پذيرفته نخواهد شد. نظارت بر مصرف تسهيلات به دقت انجام مي شود و حداكثر 5 درصد مبلغ تسهيلات را به عنوان ذخيره حسن انجام كار در حساب مشترك مي بايست نگهداري و پس از رسيدن طرح به بهره برداري، درصد 5 باقيمانده تسهيلات پرداخت مي شود. طرح هايي را كه در اثر خشكسالي سال هاي گذشته در مناطق خسارت ديده ناشي از خشكسالي دچار خسارت شده اند، شناسايي و طبق ضوابط با هماهنگي اداره كل وصول و اجرا در هسته وصول استان مطرح و تصميمات لازم درمورد آنها اتخاذ مي شود. باتوجه به آن كه يارانه تسهيلات تبصره 3 آبياري تحت فشارمستقيما به بانك پرداخت نمي شود لذا انعقاد قرارداد با سود كامل مورد انتظار اجتنابناپذير است بديهي است به محض پرداخت يارانه سود از سوي دولت، يارانه مزبور به حساب مجريان طرح ها منظور خواهد شد. از آنجا كه وجود طرح هاي ناموفق عملا تبديل به يك جريان ضدترويجي براي اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار شده است لازم است مديريت هاي شعب بانك در استان با تشكيل جلسات مشترك با سازمان جهاد كشاورزي استان و واحدهاي ذي ربط تابعه ترتيبي اتخاذ كنند كه با استفاده از تجربيات حاصله از عملكرد چندساله گذشته اين برنامه و شناسايي علل شكست و توقف طرح هاي ناموفق موجباتي را ايجاد نمايند تا من بعد تعداد اين گونه موارد به حداقل ممكن كاهش يابد. به نظر مي رسد تغيير مكانيزم توزيع اعتبار طرح هاي آبياري تحت فشار تبصره 3 سال 1380 (توزيع توسط كميته برنامه ريزي استان ) موجب كندي تخصيص اعتبار براي اجراي طرح هاي موصوف شده است و مديريت ها در زمان لازم از ميزان سهميه اعتباري خود آگاه نمي شوند. از اين رو لازم است با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي موضوع را در جلسات ذي ربط كه در استان تشكيل مي شود مطرح و باتوجه به اهميت حمايت از اين برنامه خواستار توزيع براساس روش مستقيم (كميته مشترك بين سازمان كشاورزي سابق و بانك ) شوند.