Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54534S2

Date of Document: 2002-03-16

در شش ماه نخست جويندگان 80سال كار به بيش از 300 هزارنفر رسيدند تعداد كل جويندگان كار كه در نيمه اول سال جاري به مراكز خدمات اشتغال دولتي و غيردولتي مجاز مراجعه كرده اند نفر 305831 مي باشد. به گزارش ستاد خبري خانه كارگر; وزارت كار و امور اجتماعي طي گزارشي تركيب جويندگان كار در مدت فوق را /68 2درصد مرد و /31 8درصد زن اعلام نمود كه 56335 نفر از آنان ( /18 4 درصد ) از طريق مراكز كاريابي به كارفرمايان معرفي و جذب بازار كار شده اند كه در مقايسه با سال /50 4قبل درصد در مردان /75 6و درصد در زنان افزايش نشان مي دهد. اين گزارش حاكي است /39 3تعداد درصد از افراد جوياي كار داراي تحصيلات زي - رديپ - لم، /40درصد 1ديپلم /15 9و درصد دانش آموخته مراكز دانشگاهي مي باشند كه در مقايسه با سال گذشته تعداد دانش آموختگان دانشگاهي جوياي كار 106 درصد افزايش داشته است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در استان تهران 25 درصد از افراد جوياي كار از طريق مراكز خدمات اشتغال جذب بازار كار شده اند و استان هاي لرستان و كهكيلويه و بويراحمد به ترتيب /0 4با /1 3و درصد كمترين رقم ها را به خود اختصاص داده اند.