Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54515S1

Date of Document: 2002-03-15

ادغام 22 ميلياردي در انتظار راي سهامداران عليرضا عبادتي والتر هولت فرزند ويليام هولت كه كمپاني بزرگ هولت پكارد را پايه ريزي كرد و اكنون نيز از سهامداران عمده آن محسوب مي شود، نبردي سهمگين عليه ادغام اين كمپاني عظيم با كمپاني كامپيوترسازي كامپك به راه انداخته او است در اين زمينه گفته، مطمئن است اين معامله - كه سهامداران روز سه شنبه 28 اسفند براي آن تصميم مي گيرند - با شكست مواجه خواهد شد. همچنين در نامه اي سرگشاده به سهامداران هولت پكارد نوشت: مطمئن است كه ادغام پيشنهادي با كامپك محكوم به شكست است. او از سهامداران خواست روز سه شنبه اسفند 28 به اين معامله 22 ميلياردي راي موافق ندهند. چهارشنبه سهامداران كامپك نيز اين ادغام را به رفراندوم خواهند گذاشت. روز جمعه هفته گذشته صندوق بازنشستگي آمريكا موسوم به Employeesكالپرز Public California) Calpers (System Retirement كه از سهامداران كمپاني هولت پكارد است اعلام كرد راي مخالف خواهد داد چون به كامپك بيش از حد لياقتش ارزش گذاشته شده است. همچنين صندوق بازنشستگي كانادايي معلمان اونتاريو نيز خاطرنشان ساخت كه با اين ادغام موافق نيست. والتر هولت از اعضاي هيات رئيسه هولت پكارد كه از ناراضيان است تاكنون 20 درصد راي مخالف جمع آوري كرده است تا موجبات شكست اين ادغام را فراهم آورد. او معتقد است اين ادغام حيثيت و اعتبار اچ پي را كه يكي از مهم ترين كمپاني هاي سيليكون ولي (Valley Silicon) است ويران مي كند. هولت پكارد كه در پالوآلتوي كاليفرنياست دو هفته پيش موفق شد تاييديه كميسيون تجارت فدرال را كسب كند و يكي از بزرگ ترين موانع سرراه را از ميان بردارد. قيمت سهام كامپك در اوج /21 91خود دلار بود و به پايين ترين حد خود /7 28يعني دلار پيش از پيشنهاد ادغام سقوط كرد اما حالا كه احتمال ادغامش مي رود ارزش سهام آن /11 80به رسيده است. نقطه اوج هولت پكارد 34 دلار بود و /12 50اكنون دلار است. تحليل گران معتقدند با وجود احتمال بهبود موقعيت هر دو شركت از لحاظ زيربنا، سخت افزار و بازار و احتمال سوددهي بسيار زياد ريسك آن نيز به همان اندازه قابل توجه و با اهميت است. چون از لحاظ ارزشگذاري هولت پكارد مقام دوم و كامپك مقام چهارم را در اين صنعت دارا بودند. از نظر بسياري از كارشناسان اين كامپك نيست كه از لحاظ ارزش و اعتبار به اندازه هولت پكارد ارتقا پيدا مي كند بلكه اين هولت پكارد است كه تا حد كامپك نزول درجه كرده است. در صورت شكست طرح ادغام، بيش از نيم ميليون ساعت كاري كه براي آن صرف شده است به هدر مي رود. اعلام نظر موسسه استاندارد نيز بي تاثير نبوده است. اين موسسه نيز در ارزشگذاري خود به اين دو كمپاني تنزل مقام داد كه واكنش مقام هاي هر دو كمپاني را برانگيخت. گرچه اين تنزل مقام نشان از نگراني عمق ريسك اين ادغام دارد. به هر شكل اعلام نظر اين موسسه كار را براي ادغام دشوارتر كرده است و امتياز مثبتي براي مخالفان ادغام محسوب نكته مي شود اين جا است كه در صورت راي نياوردن طرح ادغام در ميان سهامداران سير نزولي ارزش هر دو شركت به طور جداگانه دور از انتظار تاثير نيست نظر موسسه استاندارد را نيز نمي توان كم اهميت دانست به خصوص كه بعد از ادغام، كمپاني به دنيا آمده بايد از پس بدهي هاي هر دو شركت با هم ادغام شده برآيد. از آن جايي كه كالپرز به دقت به اين حسابها رسيدگي مي كند با وجودي كه صاحب حدود يك درصد سهام از هر دو شركت هولت پكارد و كامپك است اما تصميم منفي آن در راي گيري سهامداران بر ساير اعضا نيز تاثير منفي خواهد گذاشت به ويژه در ميان اعضايي كه هنوز تصميم قطعي براي موافقت يا مخالفت ندارند. كالپرز به عنوان بزرگ ترين صندوق بازنشستگي كشور آمريكا ضربه غيرقابل جبراني به طراحان ادغام هولت پكارد و كامپك وارد آورده است. گرچه بسياري از تحليل گران معتقدند اين تصميم كالپرز وضع ادغام را بحراني نخواهد كرد اما تاثير منفي خود را خواهد گذاشت. با وجودي كه كالپرز ادعا مي كند اين تصميم را براساس ملاحظات مالي گرفته است و هيچ دليل ديگري ندارد اين سوال مطرح مي شود كه اين تصميم چگونه مي تواند اتخاذ شده باشد در حالي كه بعد از ادغام، ده درصد سرمايه گذاران اچ پي به جمع طرفداران ادغام خواهند پيوست. از سويي تحليل گران معتقدند كه اين تصميم كالپرز ناشي از بالابودن ريسك اين ادغام و نامعلومي آينده اين دو كمپاني بعد از ادغام است. كالپرز با وجودي /7 6كه ميليون دلار در اچ پي /6 5و ميليون دلار در كامپك سهام دارد اين دو شركت را، جدا از هم ارزشمند مي بيند. نكته جالب اين جا است كه خدمات ] موسسه اي [سهامداران كه اظهارنظرهايش راهگشاي سهامداران است با اين ادغام موافقت كرده است و مخالفت كالپرز به نوعي بي توجهي به توصيه هاي اين موسسه است. كالپرز از موكلين اين موسسه گرچه است لزومي وجود ندارد كه موكلين به توصيه هاي اين موسسه عمل كنند. در اين زمينه هم كالپرز بالا بودن ريسك اين ادغام و ارزش گذاري بيش از حد لياقت براي كامپك به چنين تصميمي رسيده است. ربكا رابي سخنگوي اچ پي در اين زمينه مي گويد: جاي تاسف است اين گونه تصميم ها فقط مانع تراشي براي تغييرات چشمگيري است كه در صنعت فناوري در حال انجام شدن است هيچ كس از ثابت ماندن و ريسك نكردن سودي نبرده است. كالپرز يكي از سهامداران ما است و ما معتقديم تصميم آن ها برروي قضاوت خوب ساير سهامداران تاثير نمي گذارد، و نظر ساير سهامداران چيره خواهد شد و ادغام صورت خواهد گرفت. گرچه كالپرز از سهام بازان معروف آمريكايي است اين مخالفت را براي بسيج نيروهاي مخالف انجام نداده است و قصد ترغيب ساير سهامداران براي راي مخالف را ندارد و همان طور كه خودش مي گويد براي اين كه لطمه اي به سابقه اش ايجاد نشود اين تصميم را گرفته است. كالپرز تاكيد كرده است راي منفي اش به منزله تخطئه مديريت هيچ كدام از دو كمپاني اچ پي و كامپك نيست. فقط به نظر كارشناسان اين صندوق به نفع هر دو كمپاني است كه در كاري كه تخصصي شده اند تخصصي بمانند و اين ادغام به اين واقعيت لطمه مي زند. در واقع اچ پي هزينه سنگيني را براي كامپك مي پردازد، و به نظر اين كارشناسان ارزشش را ندارد. جالب اين جا است كه به نظر مي رسيد تصميم 11 بهمن اتحاديه اروپا و تاييد دو هفته پيش كميسيون تجارت فدرال آمريكا آخرين موانعي بود كه اين دو كمپاني پيش از ادغام با آن روبه رو باشند. اما اين سه هفته پيش از راي گيري، براي طراحان اين ادغام مانند كابوس است. گرچه كميسيون تجارت فدرال بيشتر به اين موضوع مي پردازد كه از لحاظ رقابتي لطمه اي به شركت هاي رقيب وارد نيايد و يا با قوانين بين المللي منافات نداشته باشد و به شكوفايي و شكست اين طرح اولويت ويژه نمي دهد، از جمله مواردي كه اين كميسيون بررسي مي كند عدم مغايرت با قوانين ضد انحصار است هم در زمينه ساخت و هم در زمينه فروش. ظاهرا تنها مخالفي كه به شكل بارز به مخالفت شديد پرداخته است والتر هولت 50 ساله فرزند ويليام هولت از بنيانگذاران اچ پي است كه حدود 18 درصد سهام اين شركت به او به ارث رسيده است. اما با همه اين ها طراحان اين ادغام نه تنها از شكايت ها و اعتراض هاي والتر هولت نگران نيستند بلكه آن را مثبت نيز ارزيابي كرده اند.