Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54438S1

Date of Document: 2002-03-10

نقش ارتباطات دركاهش سفرهاي درون شهري وآلودگي هواي تهران انرژي مصرفي براي هر بااستفاده ازارتباطات مخابراتي، كيلووات بايك ارتباطتلفني به يك وات 64سفرشهري از تقليل يافته است اگربخواهيم نقش ارتباطات مخابراتي رادركاهش آلودگي قبل ازهرچيزناگزيرازپرداختن به هوابررسي كنيم، عوامل آلودگي هواخواهيم بودووقتي بحث آلودگي هوادر ايران مطرح مي شودخودبه خودهمه ذهن هابه سوي شهر تهران به عنوان آلوده ترين شهرجهان به لحاظزيست محيطي جلبمي شود. درنگاهي گذرابه اين معضل بزرگ كه سالانه جان هزاران شهروندتهراني مبتلابه بيماريهاي قلبي و علل و ريوي رابه شكلي نامرئي وآرام آرام مي گيرد، عواملي نظيرساختارغلطشهرسازي به ويژه دربافت قديمي توليدانبوه اتومبيلهاي داخلي كه هيچگونه اين شهربزرگ، وجود هماهنگي باتوسعه خيابانهاوبزرگراه هانداشته، هزاران اتومبيل فرسوده ودودزاكه هرچندگاهي صحبت جمع آوري آنهابه ميان مي آيدولي پس ازمدتي به بوته ترافيك سنگين وسائط فراموشي سپرده مي شودودرپي آن، نقليه كه ازاين بابت شهرتهران راپس ازبانكوك به توجه افكار عنوان دومين شهرپرترافيك جهان معرفي نموده، عمومي رابه خودجلبمي نمايد. اماواقعيت اين است كه اتوبوس وميني بوس هاي ناوگانهاي نقل وانتقال شهري تهران به دليل گازوئيل سوزبودنشان به نوبه خودبه آلودگي هواي اين شهردامن مي زنندوتاكنون هيچ گونه راه حل اساسي براي اين مشكل ارائه وهيچ تصميمي اتخاذ نشده است. پايين بودن فناوري اتومبيل سازي كشورسبب گرديده كه ميزان مصرف بنزين في المثل يك اتومبيل چهار سيلندرداخلي درمقايسه بانمونه خارجي اش به مراتب بيشترباشدكه اين خودنيازبه بازنگري جدي دارد. گاز سوزكردن برخي ازتاكسي هابه شرطآنكه فراگيرشودوهمه اتومبيل هاي سواري رانيزدربرگيردوهمچنين بحث انژكتوري كردن موتوراتومبيل هانيزالبته اگرازمرحله - گفتارونظربه مرحله عمل واجرادرآيدجملگي - اقدامهايي درراستاي كاهش آلودگي هواي تهران به شمار خواهندآمدوامادوعامل بنياني ديگرآلودگي هواي پايتخت مان كه ازنگاه عامه مردم تاكنون پنهان مانده است: يكي وجودمنطقه صنعتي وحضوركارخانه هاي متعدددودزا درغربتهران بوده وديگري موتورخانه هاي مجتمع هاو شهركهاوبرج هاي مسكوني مي باشد. نكته اي كه درجهان صنعتي وكشورهاي توسعه يافته درزمينه احداث شهركهاي صنعتي اطراف شهرهاي بزرگ همواره بادقت ووسواس لحاظ مي شوداين است كه مي بايدجهت وزش بادازدرون شهرهابه سوي شهركهاي مزبورجريان داشته باشدتادودناشي از فعاليت واحدهاي توليدي راباخودبه سمت مخالف شهرسوق دهد. اماباكمال تعجبمشاهده مي كنيم باآنكه درتهران جريان بادازغرببه شرق جريان داشته ولي منطقه صنعتي دودحاصل درست درغرباين شهرواقع شده وبه اين ترتيب، ازفعاليت كارخانجات اين منطقه راباخودبه درون تهران هدايت مي كند. باتوجه به اينكه خانه هاي افزون برآن، ويلايي فرسوده واصطلاحاكلنگي يكي پس ازديگري به ساختمانهاي چندطبقه تبديل مي شوندوشمارمجتمع هاي دودناشي از مسكوني دراين شهرآهنگ روبه تزايدي يافته، موتورخانه هاي اين قبيل مجتمع هاكه بي وقفه متصاعدشده سهم مهمي ازآلودگي ودرفصول سردشدت بيشتري مي گيرد، هواي تهران راشامل مي شود. دراينكه توسعه شبكه هاي مخابراتي درهمه شهرهاموجب صرفه جويي دروقت وانرژي ونيزكاهش آلودگي هوامي شود نمي توان ترديدكردامابايدبپذيريم كه نقش اين شبكه ها درشهري چون تهران باهواي آلوده دركوتاه مدت، نمي تواندتعيين كننده باشد. براساس آمارارائه شده توسط باتوجه شركت مطالعات جامع حمل ونقل ترافيك شهرتهران، به جمعيت كنوني تهران ميزان سفرهاي شهري دراين سال ( ) 80 /درصدداشته است وبد 11رشدي معادل 73نسبت به سال انرژي نيست بدانيم بااستفاده ازارتباطات مخابراتي، كيلووات بايك ارتباط 64مصرفي براي هرسفرشهري از تلفني به يك وات تقليل يافته است. درشرايطي كه جهان به شكل فزاينده اي بابحران كمبودمنابع وانرژي روبروست، اهميت ارتباطات درصرفه جويي منابع انرژي آشكارمي شود. وسايل مخابراتي نه تنهادركاهش حجم سفرهاي شهري وبين نقش اساسي دارندبلكه تاثيرآنهادركاهش آلودگي شهري، هوابه ويژه هواي شهرهاي بزرگي مثل تهران واجداهميت است. تهران به خاطرآبوهواي خوب، حدوددويست سال پيش، جويبارهاي متعددودامنه هاي رويايي فضاهاي سرسبز، به عنوان پايتخت ايران انتخابشد كوهسارهاي اطراف آن.، هيچگونه شباهتي به تهران آن روزگار اماتهران امروز، آبهاوجويبارهاي آن همه سرسبزي، نداردوازهواي پاك، پاك وپرندگان گوناگون به شهري شلوغ وباهواي آلوده تبديل شده است وآسمان آبي به ندرت درفضاي اين شهررخ مي نمايد. آغاز 1320سيل مهاجرت به اين شهركه ازسال تهران رابه كلان شهري بزرگ، شده وهمچنان ادامه دارد، پرترافيك ودودآلودتبديل كرده است وهرساله شاهد شلوغ، به هدررفتن سرمايه هاي هنگفتي ازبودجه مالي اين كشور، سبباستفاده غيرصحيح انرژي وكاهش بازدهي نيروي انساني، صرف هزينه عمدتادرماني ودههاهزينه مستقيم و غيرمستقيم ديگردراين شهرهستيم. استفاده بهينه ازامكانات مخابراتي ونيزتلاش درجهت مي تواندنقشي بسزادرتقليل سفرهاي توسعه وگسترش آنها، كاهش آلودگي هواداشته شهري وبين شهري وبه تبع آن، باشد. گسترش روابطنوين، همچنين درتبادل اطلاعات، ارتباطات، ايجادهماهنگي ونيزايجادمشاغل جديداز افزايش تحرك، طراحي شبكه، مديريت ارتباطات، قبيل پزشكي ازراه دور، طراحي سيستمهاي چندمنظوره (مالتي مدياو )... نقش مهمي رابرعهده دارد. تنهادر براساس برآوردهاي انجام شده، ميليون شغل جديدازطريق برپايي 5اروپابيش از بزرگراههاي اطلاعاتي درحال ايجاداست كه همه اينهابه ميزان قابل ملاحظه اي ازحجم سفرهاي شهري وبين شهري كاسته واگربررسي دقيق وجامعي دراين زمينه به عمل آيد وحتي سفرهاي باوسايل نقليه عمومي دراين تحقيق ناديده آن موقع به ميزان نقش ارتباطات مخابراتي انگاشته شوند، دركاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ جهان وازجمله تهران بيشترپي خواهيم برد. محمدحسين رحماني