Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54435S3

Date of Document: 2002-03-10

به دليل نداشتن توان رقابت بامحصول ميلياردريال لاستيك خودرودر 400خارجي انبارشركت هاي توليدكننده داخلي بي مشتري مانده است صاحبان صنايع لاستيك سازي كشورمعتقدنداستفاده نكردن از بالابودن هزينه هاوقيمت تكنولوژي روزلاستيك سازي، توان رقابت راازلاستيك تمام شده بيشتروكيفيت نازل، ايراني درمقابل واردات آن به كشورسلبكرده است. آنهامي گويند: درحالي كه صنايع كشوربايدبه سوي حتي صنعت لاستيك كشورباشرايطفعلي، صادرات گام بردارد، قادربه حفظبازارهاي داخلي نخواهدبود. راه هايي را مسوولاني كه براين امربه خوبي وقوف دارند، براي خروج ازبحران درصنعت لاستيك سازي كشورپيشنهاد مي كنندكه هنوزهيچ كدام جنبه علمي پيدانكرده است. مهندس به گزارش ايرناازمشهد، حسين ابويي مهريزي مدير كل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع ومعادن دراين زمينه معتقداست: صنعت تايركشوراكنون به مدت تعرفه هاي گمركي سرپامانده است به طوري كه سودبازرگاني لاستيك از 14 درصدموثردر 30الي 14به 79درصدموثردرسال 25الي افزايش يافت وبراي سال آينده نيزسودبازرگاني 80سال درصدي پيشنهادشده تابه خواسته هاي 60 تا 42 توليدكنندگان عمل شده باشد. هزارتن لاستيك برآوردكردو 220وي نيازكشورراسالانه گفت: هزار 182به 76هزارتن درسال 149توليدداخلي از هزارتن در 51تن درسال جاري افزايش وواردات تايراز زيرا هزارتن درسال جاري كاهش يافته است 40به 76سال امسال سال بسيارسختي براي صنعت تايربودونزديك به 400 ميلياردريال محصول لاستيك درانبارهاانباشته شد. دبيرانجمن صنفي صنعت تايركشورنيزمعتقداست: واردات بي رويه تايرخودروازچين وامارات متحده عربي واحدهاي توليدي كشورراباخطرركودمواجه كرده است. خسرومحموديان افزود:درشش ماه نخست امسال بيش از 21 ميليون دلارواردكشور 41هزارحلقه تايرخودروبه ارزش شده كه اين ميزان واردات برابرباتوليددوواحد لاستيك سازي داخلي است. هزارتن تايربه ارزش 32نيز 79وي بابيان ين كه درسال گفت ميليون دلارواردكشورشده بود:انجمن از 68 مسوولان وزارت بازرگاني وصنايع ومعادن درخواست افزايش تعرفه هاراكرده است. محموديان تصريح كرد: هزارنفردرهشت واحد 15هم اكنون توليدلاستيك خودرومشغول فعاليت هستندوظرفيت توليد هزارتن است 180 سالانه آنهابالغ بر.اين درحالي است كه عباس عباسي ابيانه رئيس انجمن صنفي صنعت تايرمعتقد است كه برقراري تعرفه براي واردات تايرتنهادربلندمدت مفيدخواهدبود. وي گفت: درصدبه واردات 50همه ساله طي سه سال گذشته كشورافزوده شده كه اين مساله براي صنعت تايربسيار خطرناك است. به 79هزارتن بودكه درسال 22 واردات تايردرسال 78 32هزارتن افزايش يافت وپيش بيني مي شودامسال از 45 كاررابراي هزارتن تجاوزكندكه اين افزايش واردات، صنعت تايركشوربه ويژه دربخش هاي تايرراديال بسيار دشوارخواهدكرد. وي تصريح كرد: تحولات افغانستان بعدازجنگ مي تواند فرصتي براي كشورايجادكندكه صنعت لاستيك بتواندازآن سودببرد. وي افزود: افغانستان بازاربكري است كه پيش روي ماودر نزديك ترين مكان به كشورماقرارداردوباتوجه به سازگاري نوع محصول توليدي دركشوربامحصولات موردنياز افغانستان مي تواندفرصت بسيارخوبي باشد. عباسي ابيانه درمورداين كه چرادربازارهاي آسياي ميانه جايي نداريم نيزگفت: آن شرايطهم براي مافرصت خوبي بود، اماهم صنعت آمادگي نداشت وهم دولت نقشي كه ازآن انتظارمي رفت ايفانكرد. درنتيجه اين شدكه هم اكنون حضورپررنگي دراين كشورهانداريم. وي درخصوص ادغام تايرسازي هابايكديگرنيزاظهارداشت: امااگراتفاق البته تاكنون ادغامي صورت نگرفته است، بيفتدمي توان بخشي ازهزينه هاراكاهش وبهره وري را افزايش داد. وي يادآورشد: نبايداين مساله راكه كارخانه هاي موجود ساختارنامناسب اززيادي نيروي انساني وفناوري قديمي، مالي وكارآيي بسيارپايين رنج مي برندناديده گرفت، اين مسائل پس ازادغام نيزمي توانندبه عنوان موانع پيش روعمل كنندوتغييرآنهاكارساده اي نيست. خسرومحموديان دبيرانجمن صنعت لاستيك كشورنيزگفت : انتقال فناوري خارجي دراين شرايطبسيارمشكل است واز چراكه هزينه هاي زيادي را توان يك شركت خارج مي باشد، دربرمي گيرد. وي افزود: آگاهي بيشتر، پيشنهادمن ايجادپتانسيل جديد، انتقال سرمايه وسرمايه گذاري مشترك باخارجيان جهت فراهم ساختن زمينه ادغام است. وي تصريح كرد: درحال حاضربحثي تحت عنوان مشاركت درخريد ماشين آلات باخارجي هامطرح شده است كه براساس آن 33 درصدمحصولات توليدشده بااستفاده ازماشين آلات جديد رابه خودآنهاخواهيم فروخت. درهمين راستامساله ديگري كه ازسوي برخي مصرف كنندگان افزايش قيمت تايرهاي ايراني آن هم درحالي مطرح مي شود، است كه توان رقابت باتايرهاي توليدي خارجي راندارند. ازابتداي امسال باافزايش تعرفه واردات تايرهاي خارجي، قيمت مصوبتايردرايران نيزافزايش يافت كه البته با نظرات متفاوتي دربين تايرسازان روبه روشده است.