Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54434S6

Date of Document: 2002-03-10

ديدگاه رفتارشناسي بزرگترين انرژي خواردنيا عبدالله يونس آرا حمله به عراق قريبالوقوع است اين پيام مضمون بسياري اعلام نظريات واتخاذمواضع منتشره از علائم، ازاخبار، سوي مقامات رسمي درايالات متحده آمريكادردورتازه رويارويي بادولت بغدادبعدازمواجهه نظامي گسترده حملات نظامي درزمان رياست جمهوري بوش پدر 90اوايل دهه نامنظم ومداوم عليه عراق بعدازآزادي كويت تاكنون و اعمال تحريم هاي وضع شده ازسوي سازمان ملل برعليه اين كشوراست. اعمال فشارومحدوديت هاي مستقيم وغيرمستقيم برعراق ازسايرمجاري موجودنيزدرجريان است وآخرين ميليارددلارازقراردادهاي نفتي 5موردآن لغوبيش از عراق درقالببرنامه نفت دربرابرغذاسازمان ملل از سوي كميسيوني است كه ماموريت بررسي وتاييدتعاملات تجاري عراق دراين چارچوبرابرعهده داشته ونمايندگان آمريكاوانگلستان نفوذويژه اي درآن دارند. بااين حال عراق تنهادغدغه يانكي هادرخاورميانه نيست. بحث تنش درروابطايالات متحده باعربستان سعودي بزرگترين توليدكننده وصادركننده نفت خام دنياو اين روزها هم پيمان راهبردي ايالات متحده درخليج فارس، به موضوعي فراتراززمزمه هاي مطرح درمحافل سياسي دو كشورتبديل شده است وبه نظرمي رسداين به رغم خواسته هاي دولتمردان آمريكااست. عكس العمل تيم رهبري كاخ سفيدازخودبوش كه بخش نفت جزءاشتغالات خانوادگي وي محسوبمي شودگرفته تا كاندوليزارايس مشاورامنيت ملي وعضوسابق هيات مديره شركت نفتي شورون و ديك چني معاون بوش ومديرسابق هاليبرتون يكي ازبزرگترين شركت هاي خدمات نفتي آمريكاوجهان دربرابرفشار مطبوعات مبني برتابعيت عربستاني بيش ازنيمي از ارائه و شهريور 20تروريست هاي شناسايي شده دروقايع تاكيدبرطرح افزايش عمليات اكتشاف وتوليدنفت درمنطقه حفاظت شده حيات وحش درآلاسكابود. چنان كه نهايتايك كارشناس آمريكايي طي تحليلي دراين خصوص نوشت: ظاهرا حضورشركت اكسون موبيل (])درعربستان سعودي تاثيرگذارترازآن است كه به رئيس جمهوراجازه انديشيدن به مواجهه بارياض رابدهد. اماتداوم تنش هابين دو كشوربه ويژه باتشديددرگيري هاي ميان مسلمانان فلسطيني ودولت اسرائيل ونارضايتي اعرابازموضع گيري هاي ايالات متحده درقبال اين مساله ازيك سوواطلاعات منتشره درخصوص تمديداحتمالي تحريم هاي نفتي ايالات متحده برعليه سرمايه گذاري دربخش نفت ايران (وليبي ) موجبابهام بيشتردرامكان تداوم وابستگي ازسوي ديگر، آمريكابه نفت خاورميانه شده است. براساس آخرين اطلاعات ايالات متحده بزرگترين مصرف كننده انرژي اوليه منتشره، بزرگترين مصرف كننده نفت جهان ونيزبزرگترين درجهان، واردكننده نفت دنياست. درحالي كه اين كشورازنظرذخاير /21ميليارد 8بارقمي معادل 2000اثبات شده نفت درسال بشكه (/89ميلياردبشكه ذخايراثبات شده 7درمقايسه با نفت ايران رتبه دوازدهم دردنيارابه خوداختصاص داده ) است. اين باتوجه به حجم بالاي مصرف نفت درايالات متحده، بعداز 2000كشوردومين توليدكننده بزرگ نفت دنيادرسال عربستان سعودي بوده است وچنين حجمي ازتوليدبه زودي ذخايرنفت اين كشوررابه پايان خواهدبرد. (تنهادرطي حدوديك پنجم ازكل ذخايراثبات شده نفت خام 90دهه آمريكااستخراج شده است ). خالص واردات نفت ايالات متحده هزاربشكه در 868ميلياردو 8بارقمي معادل 2000درسال روزبيشترين رقم واردات نفت دنيادراين سال بوده است. خاورميانه دراين ميان ازاهميت ويژه اي درتامين نفت وارداتي ايالات متحده برخورداراست. امابه رغم واقعيت هاي مزبوردرخصوص وابستگي آمريكابه واردات نفت خام به ويژه ازمنطقه خاورميانه بايدگفت اين تنها بخشي ازواقعيت است. عراق درحال حاضرششمين منبع اصلي 1000تا 500 تامين نفت وارداتي آمريكاست وروزانه حدود هزاربشكه نفت موردنيازاين كشورراتامين مي كند. رتبه عراق درميان عرضه كنندگان نفت به بازارآمريكادقيقا همان جايگاهي است كه عراق قبل ازجنگ خليج فارس دراوايل ودرزمان حمله به كويت ازآن برخورداربود 90 دهه. در عين حال ميزان مازادظرفيت توليدنفت درسطح جهاني اكنون كمتراززمان آغازجنگ خليج فارس است وميزان وابستگي ايالات متحده به تامين نفت مصرفي خودازمحل واردات نيز درصد 52درصددرزمان جنگ خليج فارس به بيش از 37از درحال حاضررسيده است. بادرنظرگرفتن روندفزاينده روندروبه رشدتقاضاي نفت در مشكلات منطقه خاورميانه، ايالات متحده درميان مدت وبلندمدت وكاهش سريع حجم ذخايراثبات شده نفت اين كشوردربرابررشدميزان مصرف مي توان به بخشي ازدلايل رويكردشتابآميزاخيرايالات متحده به منطقه خزرپي برد. بازديدهاي مكررهيات هاي آمريكايي ازنواحي مربوطبه روسيه دردرياي خزربعداز استقرارنيروهاي نظامي آمريكادرآسياي شهريور 20وقايع ميانه وتقويت احتمال تداوم اين حضوردرميان مدت و بلندمدت وحضورفعال هيات نمايندگي آمريكابه رياست استيون مان نماينده ويژه اين كشوردرامورانرژي درياي خزردركنفرانس رژيم حقوقي اين درياكه اخيرادرمسكو عمده ترين مصاديق اين رويكردمحسوبمي شوند برگزارشد.، مان دراين همايش بااشاره به موانع موجودجهت گسترش افزوده بود سرمايه گذاري هاي بخش انرژي درمنطقه خزر:، اين مشكلات موجبشده است كه كشورهاي منطقه خزربه پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي دست نيابند. مطمئناكمتر كسي ترديدخواهدكردكه نگراني هاي يانكي متوجه پيشرفت كشورهاي حاشيه درياي خزرنيست. كمااين كه شايداگراسمي ازشركت هاي آمريكايي درميان ميلياردهادلارقرارداد توسعه ميادين نفتي كه اخيراازسوي دولت عراق اعلام و مقررشدبعدازلغوتحريم هاي سازمان ملل به شركت هاي برده شده بودامروزرفتارايالات متحده روسي واگذارشود، باصدام شباهت بيشتري به چارچوببرخوردباعربستان سعودي داشت. اكسون موبيل بزرگترين شركت نفتي آمريكاست وطرح هاي ] متعددي درزمينه نفت وگازدرعربستان دردست اجرايا مذاكره دارد