Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54433S1

Date of Document: 2002-03-10

فرهنگ هنرمندان ايران درگفت وگوباقاسمعلي فراست اشاره: مدتي است كه تدوين وگردآوري فرهنگ بزرگ هنرمندان ايران به همت وسرپرستي قاسمعلي فراست وديگرنويسندگان معاصر كشورمان دردست تهيه است. تركيبشوراي سياست گذاري براي آشنايي باچندوچون كار، چگونگي جمع آوري اطلاعات ونحوه تدوين وارائه مجموعه، گفت وگويي بافراست سرپرست اين فرهنگ انجام اين مجموعه، شده كه ازنظرتان مي گذرد. *ازچندوچون كاربگوييد -دردنياكارهايي ازاين نوع بسياررايج وبلكه ازلوازم كارفرهنگي است. درايران چنين اقدامي نشده بودواگر جسته گريخته چنداثربه چشم مي خورداولااختصاص به; هنرمندان ندارندوبيشترزمينه هارادربرمي گيرند، ثانيامواردبسياراندكي هم كه مختص هنرديده مي شوديا چندهنرمندراانتخابكرده اندوياحداكثردريك قالب خاص هنري كارشده است. يعني فرهنگي كه شماجمع آوري وتدوين مي كنيدهمه * ؟ رشته هاي هنري رادربرمي گيرد -همه رشته هاي هنري وهمه هنرمندان بدون درنظرگرفتن چراكه دراين فرهنگ بنانيست گفته شودكي سلايق فكري، خوباست وكي بد. بناست خبرداده شودكه اين تعدادهنرمند بااين سوابق وآثاروتجربيات وجوددارند. *؟چه شرايطي براي معرفي كردن هنرمندان پيش بيني شده است -درشوراي سياست گذاري پيشنهادشدحداقل شرطبراي معرفي يك هنرمندبرخورداربودن اوازحدودسي سال سن ودوكتاب ( براي هنرمندان رشته هاي ادبيات )دونمايشگاه (براي، هنرمندان تجسمي )دوفيلم (بازيگران و، براي كارگردانان، فيلمنامه نويسان )دواجرا (براي اهل موسيقي وتاتر ).، امااين شرايطوحي منزل نيست چراكه بساهنرمندي تنهايك اثرداشته باشداماازدههااثرديگربرترباشد، همانگونه كه پروين اعتصامي يك ديوان شعربيشترندارد، همين طورحضرت حافظكه ازسرآمدان است. *گفتيدشوراي سياست گذاري. اولااين افرادچه ؟ كساني اندوثانيامعيارانتخاباين افرادچه بوده است - هركدام ازاين سروران به دليلي انتخابشده اند. مثلا آقاي رضاسيدحسيني به دليل اينكه بافرهنگ هاي موجود دنياآشنايي دارندواكنون هم درگوشه عزلت وبي خبري فرهنگ آثارراتدوين ومنتشرمي كنند. مصطفي رحماندوست آقاي دكترقيصرامين پوربه دليل به دلايلي ازهمين دست، دقت ودغدغه هايي كه دارند دانش. استادحسين آهي، همين طور. آقاي ساعدباقري ودكترمجيدشريف خدايي نيز ازدوستان واعضاي ارزشمندشوراهستند. منتهاشوراصرفا ازنظراين دوستان استفاده نمي بردبلكه ازكارشناسان و متخصصان درزمينه هاي مختلف نظرخواهي مي كند. *جمع آوري اطلاعات درباره اين همه هنرمندكاربسيار ؟ چگونه وباچه نيروهايي اين كارانجام مي شود سختي است، - يقينااين كاربايك ياده نفرانجام شدني نيست. در هراستان يك هنرمندياهنرشناس انتخابشده است كه اونيز همكاراني رابه ميل خودانتخابمي كندوهمه اطلاعات آن استان رااوتحويل مي دهد. مثلااستان اصفهان به نويسنده عزيزوتواناي معاصرجمشيدخانيان سپرده شده است، در اماازآن جاكه اكثرهنرمندان ساكن تهران هستند، تهران هرقالبهنري به يك نفرسپرده شده است وبازاوبه ميل خودهمكارياهمكاراني انتخابمي كندكه بتواندهمه اطلاعات رابه دست آورد. *؟هنرمندان راازچه زماني به اين طرف معرفي مي كنيد -ازمشروطيت به بعد. *چه اطلاعاتي ازيك هنرمندمي گيريد - رويكرداوبه هنر، مروري بردوران كودكي ونوجواني، آثاراوبه ترتيبزماني، مشاغل وسوابق فرهنگي، تحصيلات، جوايزو نمونه اي ازاثراو... اين اطلاعات تقريبادر، فرهنگهاي ديگردنيانيزهست امامابناداريم دركنار مصاحبه هاي مفصل هنرمندونقدوبررسيهاي همه اينها، مفصل درباره آثاراورانيزشناسايي وليست كنيم. كارعظيمي مثل فرهنگ هنرمندان معاصرهزينه زيادي * مي طلبد. بنده مطمئن بودم جايي مثل وزارت ارشادازاين طرح حمايت مي كند. لذاكارراباپس اندازي كه داشتم وعشقي كه به انجام آن مي ورزيدم شروع كردم. بعدهم مسئولان ارشاد به ويژه جنابآقاي مسجدجامعي ازآن حمايت كردند. البته تاكنون واميدواريم بعدازاين هم كمك شود. *؟استقبال هنرمندان ازآن چطوربوده است -خيلي خوبوبااينكه دوستان نهايت همكاري ولطف راروا داشته اندخواهشم اين است كه اين كارفقطيك بارانجام دست مارابگيرندتاهرچه كاملتروجامع تر مي شود، انجام شود. به ويژه ازمسئولان مراكزفرهنگي مثل كتابخانه هاوموسسه هاي فرهنگي عاجزانه مي خواهيم كه به اين طرح ملي كمك كنند. *براي انتشارآن چه فكري كرده ايد اول به به دوصورت دراختيارمردم قرارخواهدگرفت -، شكل كتاب. وطبعامجلدات زيادي رابه خوداختصاص خواهد داد. امادركنارچاپ درقالبسي دي هم منتشرخواهدشد. بااين تفاوت كه چون كتاببه دليل حجم مطالبوكثرت مطالبضروري رادربرخواهد مجلدات خيلي سنگين خواهدشد، گرفت امادرسي دي محدوديت وجودندارد. لذااگردركتاب مجبورباشيم تنهاسه سطرازداستان يك نويسنده رانمونه بياوريم درسي دي چنين اجباري نداريم واين امكان هست كه حتي دونمونه -آن هم بيش ازسه سطرارائه شود -. *اطلاعات به شيوه موضوعي چاپ خواهدشدياالفباي ؟ هنرمندان وموضوعهاي مختلف - پيش بيني اول اين بودكه موضوعي نباشد. تمام هنرمندان به ترتيبالفبامعرفي شوندورشته اي كه هرهنرمندكار مي كندجلوي اسم اوبيايد. بعدهم درنمايه اي كه آخر كتابگنجانده خواهدشدهركس بتواندموضوعهاي مختلف را هم بيابد. امابه نظرمي رسداگراطلاعات به شيوه موضوعي منتشرشوداين حسن راخواهدداشت كه خريدارتنهاكتابيا كتابهايي رامي خردكه به هردليل به آنهانيازوعلاقه دارد. مجبورنيست مثلاپنجاه جلدفرهنگ بخردبراي سينما ياداستان ياموسيقي آن. فعلابنارابرشيوه دوم گذاشته ايم. منتهاهمچنان هم درشوراي سياست گذاري وهم باكارشناسان بيرون ازشورا مشغول رايزني هستيم. *براي روزآمدشدن اين فرهنگ چه تدبيري انديشيده ايد چه بساهنرمنداني كه امروزمشمول معرفي شمانيستند. اما دوسال ديگرهستند. همين طورچه بسااطلاعاتي كه امروز درباره فلان هنرمندمي دهيدسه سال ديگركاملاتغيير كند. -سوال بسيارخوبي است. بناست هرچهارپنج سال يك باراين اطلاعات روزآمدشود. دركنارهمه اطلاعاتي كه از هنرمندان تهيه مي شودشماره تماس هم هست. اين شماره به همكاران ماكمك مي كندكه هم درآخرين مرحله چاپ اطلاعات به دست آمده راتكميل كنندوهم درفرصتهاي بعد. ماحتي اسامي ونشاني هاي هنرمندان راهم كه فعلامشمول معرفي نمي شوندجمع آوري مي كنيم تابعدكه امكان معرفي آن فراهم شدكارراحت ترانجام شود.