Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54431S1

Date of Document: 2002-03-10

آرزوهاي ديويدبكهام فتح جام جهاني وتوپ طلايي پسرك موطلايي اولدترافورد سرآلكس ماندومن شيطان سرخ ماندم انگلستان به عنوان كشوري كه ابداع كننده بسياري از سيستم هاي فوتبال است درجهان شهرت يافته. درتاريخ فوتبال اين كشورستارگاني نيزظهوركرده اندكه نامشان دردنياجاودانه باقي مانده است. بابي سراستانلي ماتيوس، گري لينه كر كوين كيگان، بابي مور، جيمي گريوز، چارلتون، و... ازآن جمله هستندكه علاقه مندان به فوتبال هيچ گاه آنهارافراموش نمي كنند. نسل جديدفوتبال انگليس نيزسرشارازاستعدادهايي است كه دردنياي توپ گردمي درخشندودراين ميان ديويدبكهام سرآمدهمه آنهاست. نقش محوري اودرتيم ملي انگليس و منچسترازديدهيچ كس پنهان نيست. درزيرتازه ترين مصاحبه اورامي خوانيم. آياازاينكه منچستريونايتددرابتداي بازيهابدنتيجه * ؟ مي گرفت نااميدشديد من به عنوان يكي ازاعضاي با اصلاشرايطخوبي نبود، تجربه تيم وظيفه آرامش دادن به تيم راداشتم فكرمي كنم درابتداي فصل به سختي صحبت من رابه خوبي متوجه شويد، شكست خورديم حتي دربازي هاي خانگي هم طلسم شده بوديم و دائمادرحال نزول بوديم امابتدريج اوضاع بهترشد. مسابقات دراين دوره ازرقابتهاونه درهيچ دوره اي، اگربازي رامي باختيم بايدتلاش قابل پيش بيني نبود، مي كرديم تابازي بعدي راپيروزشويم وزيبايي فوتبال همين است. *تصميم تودرموردترك منچستربه كجارسيد من به دلايل مختلفي قصدداشتم كه اين تيم راترك كنم از جمله رفتن آلكس فرگوسن ازاين تيم كه خوشبختانه او قراردادخودراباباشگاه تمديدكرد. ازآن زمان به بعد درموردانتقال به يك تيم ديگركمترفكرمي كنم وباتوجه به اينكه باشگاه نيزدستمزدمرازيادكرده دليلي براي جدايي ازمنچسترباقي نمي ماند. *هنگامي كه فرگوسن قراردادش رابامنچسترتمديدكرد ؟ خوشحال بوديد بله كاملا. اگردرزمين تمرين ودركنارهواداران مي ديديدكه همه وهمه خواستارماندن اودرتيم بوديد، بودند. اوبه منچستروبازيكنان كمك زيادي كردتادراين سالها به افتخارات بزرگي ازجمله قهرماني درباشگاههاي اروپا دست يابيم. اومنچستررابه خطرناك ترين تيم براي حريفان مبدل كرده است. مطمئن هستم كه بازهم يارمادرسختيهاخواهدبودواز اينكه اوهنوزدركنارمااست احساس شعف وخوشحالي مي كنم. به نظرتومنچستريونايتدمي توانددرفصل جاري نيز * ؟ عنوان قهرماني راازآن خودكند ليدزوليورپول اكنون رقابت سختي بين تيم هاي آرسنال، وجودداردكه به عقيده من خطرناك ترين رقيبماآرسنال است كه ماراممكن است تهديدكند. اماهدف درنهايت قهرماني دراين دوره مي باشدكه مي تواندموفقيت هاي ماراتداوم بخشد. بهتره كمي درموردتيم ملي صحبت كنيم *. گروه انگليس را ؟ درجام جهاني چگونه ارزيابي مي كنيد شايددرتمامي ادوارجام جهاني انگليس درچنين گروه سختي قرارنگرفته بود. آرژانتين خودبازيكناني رادر اختيارداردكه دوره پيش باعث حذف ماشدنيجريه نيز تاكنون نمايش خيره كننده اي داشته وسوئدهم ازجمله تيم هاي مطرح اروپايي به شمارمي آيد. *آياانگليس قابليت كسبعنوان قهرماني رادراين دوره ؟ دارد اريكسون يكي ازمربيان برجسته دنياست كه به كمك دانش او راتكراركنيم 66سعي مي كنيم قهرماني سال. بازيكنان ماپتانسيل قهرمان شدن رادارندودردوران جديدفوتبال انگليس مي توان بازهم منتظرروزهاي آفتابي بود. *به نظرتوزوج خطحمله انگليس باكدام بازيكنان به ؟ تكامل مي رسد درحال حاضراريكسون بيشترروي مايكل اوون وهسكي نظر دارد. زيراآنهابه خوبي خواسته هاي اورابرآورده كرده اندامابه عقيده من اين ناحيه مي تواندباحضورآلن شيررقوي ترشوداگرچه اواكنون تمايل زيادي براي حضور درتيم ملي ندارد. *شمادركناركدام بازيكن درخطمياني بهتربازي مي كنيد همواره حضوررايان گيگزدركنارمن قدرت منچستردرخط مياني راچندبرابركرده است. درتيم ملي نيزبيشتردوست دارم بامك منمن همبازي باشم. اگرروزي قصدداشته باشيدازمنچستربرويدكدام كشوررا * ؟ مي پسنديد مطمئنابه ايتالياخواهم رفت زيرااين كشوردرسطح باشگاهي داراي تيم هاي قدرتمندي است واكثرستارگان فوتبال درسرتاسردنيابه ايتالياكوچ مي كنند. فوتبال درايتالياباخون وزندگي مردم عجين شده وهر بازي درآن ليگ حكم مرگ وزندگي رابراي تيم هادارد. *به نظرتومنچستردرجام باشگاههاي اروپامي تواندبه ؟ قهرماني برسد شرايطمااكنون باابتداي فصل فرق كرده وتيم مادراوج آمادگي بسرمي برد. تنهارقيبمادراين گروه بايرن بارسلون، البته به جزاين تيم رئال مادريد، مونيخ است، لوركوزن و... سايرتيم هايي هستندكه شانس قهرماني را دارند. *زندگي باهمسري كه به عنوان ستاره موزيك پاپ درجهان ؟ شهرت داردبراي توتاكنون جذابيتي داشته است ويكتورياعليرغم اينكه بامشغله زيادي روبه روست امادر زماني كه درخانه حضورداردهمسرمهرباني است. اوعلاقه زيادي به فوتبال پيداكرده ودرتمامي بازي هاي من چه در اولدترافوردوچه درخارج ازآن حضورداردوهمين امر باعث تقويت روحيه من مي شود. *درپايان به عنوان آخرين سوال بزرگترين آرزوي زندگي ؟ ورزشي ات چيست قهرماني درجام جهاني وتصاحبتوپ طلايي بهترين عناويني است كه يك بازيكن درسطح ملي دوست داردبه آن دست يابد.