Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54424S5

Date of Document: 2002-03-10

همزمان باپيشرفته ترين كشورهاتوسط موسسه اعتباري سامان اقتصادخدمات نوين بانكداري الكترونيك درايران ارائه مي شود براي نخستين باردرتاريخ بانكداري ايران ارائه خدمات و ايميل وموبايل تسهيلات بانكي بااستفاده ازاينترنت، امكان پذيرشد درپي دوسال ونيم تحقيق وتلاش وبررسي شيوه ارائه خدمات وابزارهاي نوين بانكداري دركشورهاي صاحبسبك و نخستين سيستم آشنايي بانقاطضعف وقوت سيستم هاي موجود، جامع بانكداري نوين كه باشرايطفرهنگي واقتصادي كشور توسطگروهي ازمجربترين كارشناسان كاملاهمخواني دارد، بانكداري ايران طراحي ودرموسسه اعتباري سامان اقتصاد نصبوراه اندازي شد. مهندس ولي ضرابيه مديرانفورماتيك موسسه اعتباري سامان ضمن اعلام مطلبفوق اقتصاددرگفت وگويي باخبرنگارما، افزود: دراين سيستم كليه عمليات بانكي دريك هسته مركزي حسابداري صورت مي گيردكه قسمت هاي اجرايي وخدمت دهي با آن درارتباطهستند. به طوركلي اين سيستم ازدوبخش كلي تجهيزوتخصيص منابع تشكيل شده كه جذبومصرف منابع و كنترل آن رابرعهده دارند. اين سيستم مشتري مدارانه (base طراحي وتمام مراحل آن توسطكارشناسان Customer) موسسه اعتباري سامان اقتصادوشركت توسن انجام شده است. مهندس ضرابيه افزود: صنعت بانكداري امروزه دررشدو توسعه اقتصادي كشورنقش بسيارمهمي داردواستراتژي بنيانگذاران موسسه اعتباري سامان اقتصادنيز سرمايه گذاري وتمركزبرتكنولوژي ومنابع انساني (شامل كارمندان وسهامداران است مشتريان ). دراين مسيرتلاش، شده تاموسسه وشعبآن به تازه ترين تكنولوژي هاي بانكداري ونيروي متخصص مجهزباشندودراين راستاسيستم Eسامان lectronicBanking راكه داراي بخش هاي obile M، Eو mail) WAPIبااستفاده ازتكنولوژي nternet) است ونيزشبكه تلفن بانك سامان رابه كارگرفته واز خدمات فوق رابراي نخستين باردرتاريخ 81ابتداي سال بانكداري ايران به مشتريان ارائه خواهدكرد. وي اظهارداشت: خدمات ارائه شده توسطسيستم بانكداري اينترنتي اين موسسه شامل مشاهده وچاپ موجودي حسابها، مسدودكردن چك وكارت گم شده وانتقال دريافت صورت حساب، وجه ازحسابخودبه ديگران مي شود. ضرابيه ارائه مشاوره درزمينه افتتاح حسابهاي كوتاه مدت محاسبه سوددريافتي، حسابهاي اندوخته، وبلندمدت، دريافت تسهيلات وارسال پيام به بخش هاي مختلف ومديريت موسسه راازديگرتسهيلات ارائه شده درسيستم جامع بانكداري الكترونيكي سامان اقتصادعنوان كردوافزود: هر شخصي مي تواندبااتصال به سايت سامان اقتصادازنرخ، مبلغ وسوددريافتي خودبراي هرنوع سپرده اي كه بخواهد مطلع شود درموسسه افتتاح كند.، وي تاكيدكرد: ازآنجاكه ارائه خدمات ومحصولات بانكداري نوين باعث مي شودتاارائه خدمات به مشتريان درحداقل زمان وبدون محدوديت مكاني وزماني صورت پذيرد، تبعاباعث مي شودتاآن دسته ازعمليات بانكي كه خارج ازسيستم انجام به دليل كندي سيستم بانكي فعلي، مي شودبه راحتي جذبسيستم بانكي به ويژه بخش خصوصي شده ودرنتيجه تاثيربسزايي دراقتصادكشورداشته باشد. به اين ترتيبباجذبشركت هاوواحدهاي توليدي وخدماتي كه بخشي وياتمام نيازهاي مالي خودراازسيستم غيربانكي (عمومابازارتامين مي كنندوواگذاري تسهيلات ) درحداقل زمان به آنهاوبانرخ سودرقابتي وبه كار گيري سيستم هاي فوق وبه خصوص نيروي انساني متخصص مي توانيم نقشي موثردرسامان دهي اقتصادي ايفاكنيم. وي تاكيدكرد: سعي مادرموسسه اعتباري سامان اقتصادبر اين است كه بااستفاده ازخدمات lectronicBanking Eدرعمليات ارزي وبانكداري بين الملل، ارائه تسهيلات دراين زمينه رابابهترين وسريع ترين روش انجام دهيم. دنبال كردن وتكميل پرونده هاي گشايش، اعتبارات اسنادي نيزازطريق اتصال به سايت اينترنتي سامان اقتصادامكان پذيرخواهدبود. ضرابيه خاطرنشان كرد: باشروع به كاربانك هاي خصوصي، سايربانك هانيزبه تجهيزومدرنيزه كردن سيستم هاي خود پرداخته اندواين امرتاثيرزيادي دربسترسازي فرهنگي براي ارائه خدمات مدرن بانكي داردومي دانيدكه براي يك محصول ياخدمت جديدبايدابتدابسترسازي شودكه خوشبختانه باتوجه به جذابيت مباحث بانكداري مدرن، استقبال عمومي ازاين موضوع به نحومطلوبي بوده است. وي بااشاره به هزينه هاي بالاي تاسيس شعبه وايجاد ساختمان گفت: ماتوسعه شعبموسسه اعتباري سامان اقتصاد رامحدودكرده ايم وقصدداريم ارتباطخودرابامشتريان ازطريق ارائه سرويس هاي نوين گسترش دهيم. مديرانفورماتيك موسسه اعتباري سامان اقتصادبااشاره به برنامه هاي اين موسسه براي طرح توسعه واحدانفورماتيك، گفت: استفاده مطلوبوگسترش شبكه دستگاه هاي شناسايي، خودپرداز (و ATM) (دراولويت برنامه هاي موسسه قرار POS) دارد. همچنين كارشناسان واحدمطالعات وتحقيقات موسسه، CRMطراحي واجراي يك سيستم نرم افزاري مدرن به نام (Management Relationship رادردستوركار Customer) خودقرارداده اند. تصريح كرد وي درتشريح اين سيستم نرم افزاري مدرن: در، وضعيت اين سيستم ابتدااطلاعات خاصي مانندميزان درآمد، موقعيت اجتماعي و خانوادگي... ازمشتريان گرفته مي شود.، درمرحله بعداين اطلاعات آناليزشده وزماني كه مشتري فهرست به بانك ويادستگاه هاي ارتباطي مراجعه كند، خدماتي كه بانك مي تواندباتوجه به اطلاعات قبلي به به اواعلام مي شود مشتري ارائه كند.، ضرابيه درباره تاثيرسيستم هاي نوين بانكداري درافزايش منابع مالي موسسات وبانك هاتصريح كرد: عملكردموسسه در ارائه خدمات وتسهيلات بانكي مي توانددرجذبسرمايه تاثيرگذارباشد. ازاهداف مامشتري مداري است وبه گونه اي عمل كرده ايم كه باجذبمشتريان ورضايت آنها درآمدهاي آتي موسسه راتضمين كنيم. وي ارائه كارت هاي هوشمندواعتباري راازديگرخدمات موسسه سامان اقتصادعنوان كردوافزود: درحال حاضر دستگاه هاي خودپردازمادرتهران وشهرستان هاي تبريزو انتقال وجه برداشت، اصفهان نصبشده اندوامكان پرداخت، مشاهده سه گردش آخرهرحساب، ازيك حساببه حسابديگر، چاپ ومشاهده موجودي حسابهاوجوددارد. وي سقف برداشت ازدستگاه هاي خودپردازسامان اقتصادرا دوميليون ريال درهرنوبت اعلام وخاطرنشان كرد: خدمات Dسامان اقتصادوسقف برداشت روزانه آن برحسب ebitCard تقاضاونيازمشتري قابل تغييربراي برداشت مبالغ بيشتر ودسترسي به هرحسابي كه بخواهدمي باشد. دستگاه ترمينال فروشگاهي پي 500ضرابيه نصب. او. اس در تبريزواصفهان وتجهيزمراكز مراكزخريدشهرهاي تهران، نمونه تجاري كيش وتهران به دستگاه هاي خودپردازوارائه هزاركارت هوشمندمولتوس (راازديگر MULTOS) 10 برنامه هاي موسسه اعتباري سامان اقتصادذكركردوافزود: نكته حائزاهميت اين كارت هاداشتن امكان برنامه هاي LoyaltyDو ebit، Cبرروي يك كارت است كه مشتري با redit داشتن اين كارت هامي تواندازسه سيستم موسسه استفاده كند. ازتوانمندي هاي ديگراين كارت ضريبايمني بالاو پيشرفته آنهااست كه امكان تقلبرابه حداقل رسانده است. وي درپايان اظهارداشت: باتوجه به بخشنامه اخيربانك يك موسسه يابانك 7 مركزي درموردصدوركارت هاي اعتباري زماني مي تواندكارت اعتباري صادركندكه حداقل بادو بانك وياموسسه اعتباري ديگردستگاه هاي خودرا EPPOS به صورت مشترك استفاده كنندواميدواريم سايربانك هاو موسسات آمادگي خودرادراين زمينه اعلام كنندتاما بتوانيم اين كارت هارادراسرع وقت دراختيارمشتريان خودقراردهيم.