Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54406S1

Date of Document: 2002-03-09

از آغاز فروردين تا پايان دي ماه امسال ميليون 48 دلارميوه تازه و سبزي صادر شد طي 10 ماه سال /48 5جاري ميليون دلار ميوه تازه و سبزي به خارج از كشور صادر شده است. سيرتازه و خشك طي 10 ماه سال جاري با 184 درصد رشد در وزن و 235 درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشترين رشد را در بين گروه كالايي ميوه و سبزي تازه داشته است طي اين مدت صادرات ميوه تازه و سبزي نسبت به مدت مشابه سال /8 5قبل درصد افزايش داشته است. در اين دوره 357 هزار و 860 تن ميوه تازه و سبزي به ارزش 48 ميليون و 482 هزار دلار از گمركات كشور به خارج صادر شده است. باوجود آن كه صادرات برخي ازكالاها در گروه كالايي ميوه تازه و سبزي ازجمله گوجه فرنگي، هندوانه، انار و ساير تره بار و سبزي با كاهش روبه رو بوده است، اما صادرات اين گروه كالايي در وزن يك درصد و در /8 4ارزش درصد رشد نشان مي دهد. به گزارش دفتر آمار و خدمات ماشيني گمرك ايران، صادرات سيرتازه و خشك در بين اين گروه كالايي بيشترين رشد را داشته است، به طوري كه در اين مدت صادرات اين محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل 184 درصد در وزن و 235 درصد در ارزش رشد داشته است. طي 10 ماه سال جاري 3 هزار و 514 تن سيرتازه و خشك به ارزش 873 هزار دلار از كشور صادر شد. براين اساس، پس از سير تازه و خشك، صدور سيبزميني بيشترين رشد را در وزن وارزش به ترتيب بادرصد 121و 133 درصد به خود اختصاص داده است. در اين مدت 48 هزار و 602 تن سيبزميني به ارزش 5 ميليون و 604 هزار دلار به خارج از كشور صادر شده است. براساس اين گزارش، بيشترين كاهش صادرات در بين گروه كالايي ميوه تازه و سبزي به گوجه فرنگي اختصاص داشت. طي اين مدت فقط 3252 تن گوجه فرنگي به ارزش 424 هزار دلار صادر شده است. اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد در وزن و 39 درصد در ارزش كاهش نشان مي دهد. همچنين در اين 10 ماه صادرات انار با 37 درصد كاهش در ارزش پس از گوجه فرنگي بيشترين كاهش را داشته است. طي اين مدت تن 9900 انار به ارزش 2 ميليون و 8 هزار دلار به خارج از كشور صادر شده است. طي اين مدت ساير تره بار و سبزيجات 24 درصد در وزن /و 5 درصد 18 در ارزش و هندوانه 10 درصد در وزن /2 5و درصد در ارزش كاهش داشته است. طبق اين گزارش، برخي از كالاها در اين گروه كالايي درحالي كه در وزن با كاهش روبه رو بوده اند، از لحاظ ارزش رشد داشته اند. درحالي كه صاردات وزني خربزه و طالبي در 10 ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با /31 6درصد كاهش روبه رو بود اما ارزش صادرات اين محصول /5 2درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين در اين مدت سيب درختي /11 4با درصد كاهش وزن /6 6و درصد افزايش ارزش مواجه بود. طي اين مدت 63 هزار و 146 تن سيب درختي به ارزش 8 ميليون و 225 هزار دلار به خارج از كشور صادر شد. همچنين در 10 ماه سال جاري كالاهايي نظير انواع انگور با /16 3درصد /47 7و درصد در ارزش پرتقال نارنگيليمو و ساير مركبات /41 3با درصد در وزن /17 5و درصد در ارزش و پياز نيز /67 3با درصد در وزن و 107 درصد در ارزش رشد داشته است.