Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801217-54405S4

Date of Document: 2002-03-08

كتابخانه زنان زير سايه پدرخوانده ها زنان زير سايه پدرخوانده ها عنوان كتابي است از نوشين احمدي خراساني كه تابستان و زمستان 1380 توسط نشر توسعه به چاپ اين رسيد كتاب مجموعه مقالاتي است كه نويسنده از سال 1374 تاكنون در نشريات مختلف از جمله جنس دوم جامعه سالم، كتاب توسعه، فرهنگ توسعه، فصل سبز منتشر كرده است. آخرين مطلب كتاب با عنوان ميراث مشترك ما زنان متن سخنراني نويسنده در مراسم 8 مارس 1378 در شهر كتاب مي باشد. مقدمه كتاب با اين جمله آغاز مي شود روزي كه واژه فمينيست را براي هويت جديدم استفاده كردم نمي دانستم به راستي فمينيسم چيست اگر چه الان هم هرچه پيش مي روم به ابهامات و سوالاتم افزوده مي شود. نويسنده در مقدمه برداشت هاي مختلف از فمينيسم را توضيح داده و مي افزايد فمينيسم نقدي است بر همه مناسبات زندگي و چون نقد زندگي است مثل خود زندگي پايان ناپذير است و اولين مقاله كتاب، دورنماي جنبش اجتماعي زنان، انقلاب در شيوه زندگي با تشريح وضعيت موجود زنان، كه معتقد است در اين مقطع، زنان براي حقوق اوليه اي تلاش مي كنند كه از آن محروم هستند به دنبال راهكارهاي بهبود وضع از جمله تغيير در برخي از قوانين موجود مي باشد و تحليل خود را از راه حل هاي كارشناسان امر ابراز مي دارد. در مقاله دوم، نگاه مضطرب مرد ايراني به غرب و زن غربي مورد بررسي قرار مي گيرد و زاويه ديد مردان و برداشت آنان از آنچه آزادي زنان در غرب ناميده مي شود موضوع بحث قرار مي گيرد. در مقاله سوم تحت عنوان اخلاق سنتي در مقابل تكثرگرايي و نظام واژگان زنانه به اين نكته اشاره دارد كه... اما مشكل ما زنان آن است كه همه چيزهاي مربوط به ما بعد اخلاقي پيدا مي كند. در مقاله نفت، تجارب و اسارت زنان، نقش اقتصادي زن در جامعه و متقابلا نقش اقتصاد وابسته به صنعت نفت در كشورمان مورد بررسي قرار مي گيرد. در مقاله ماندگاري و زوال شيوه ها در حركت اجتماعي زنان ايران با توجه به نحوه به كارگيري اسلوب و روش هاي استفاده شده از سوي گرايش هاي مختلف در حركت اجتماعي زنان كشور، سه گرايش و رويكرد عمده به ترتيب ذيل تفكيك مي گردد. ) 1 گرايشي كه وضعيت موجود را به طور كلي نفي مي كند (نفي گرا ). ) 2 گرايشي كه وضع موجود را مي پذيرد (ثبات گرا ). ) 3 گرايشي كه معطوف به اصلاحات و تحول عميق اما تدريجي در وضع موجود زنان كشور است (اصلاح گرا ). مقاله بعدي (ما از بيرون به خودمان مي نگريم ) اثر نقدهاي بيروني بر روي كارها، حركت ها و تلاش و حتي آثار هنري مانند فيلم و كتاب را مورد بررسي قرار مي دهد كه تا چه حد مي تواند جهت دهنده و گاهي مثبت (تقويت كننده ) و گاهي منفي ( تضعيف كننده ) باشد. در مقاله (جمع و تفريق زنان ) نقاط ضعف و قوت كار جمعي كه توسط زنان انجام مي شود مورد مداقه قرار مي گيرد. در مقاله (وابستگي و سنت در ساختار خانواده ايراني ) نبود سازمان ها، احزاب و نهادهاي اجتماعي هويت بخش، محدوديت تامين هاي اجتماعي براي افراد جامعه، وجود نفت و درآمدهاي نفتي، ميزان بالاي وابستگي زنان به عنوان برخي از عوامل عدم استقلال معرفي گرديده اند. مقاله (فرهنگ حق مدار در مقابل فرهنگ قيم سالار ) نظام قيم گرا كه نظام حقوقي و قضايي ما و نظام واژگان ما را تحت تاثير مستقيم قرار داده است مورد بررسي قرار مي گيرد. مقاله (قدرت سياسي و زنان در ايران امروز ) به تحليل جايگاه زنان و تشكل هاي آنان در جايگاه قدرت مي پردازد. نويسنده در مقاله (فمينيسم اسلامي در نگاهي به روزنامه زن و مجله زنان ) در درون طيف فمينيسم اسلامي سه گروه را قابل شناسايي مي داند اول بخش انگشت شماري از زنان مذهبي كه از ميان نيروهاي غيرخودي برخاسته اند و هيچ گونه وابستگي به ساخت حكومت ندارند، گروه دوم زناني هستند كه وابستگي نزديك با ساخت حاكميت دارند، گروه سوم نه مانند گروه اول جزو افراد غيرخودي به حساب مي آيند و نه مانند گروه دوم به مراكز قدرت سياسي دسترسي دارند و نه وابستگي تنگاتنگ به نظام اين بخش از زنان، هم با قشرهاي مختلف زنان غيرخودي ارتباط دارند و هم با زنان درون نظام. در دو مقاله بعدي يعني (از محافل زنانه تا تشكل هاي مستقل زنان و راهي به سوي جامعه مدني ) و (تشكل هاي زنان بررسي جايگاه و عملكرد آن ) به طور مفصل و مشروح به تجزيه و تحليل مشكلات فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايجاد تشكل زنان پرداخته و عملكرد تشكل هاي موجود را مورد بررسي قرار مي دهد كتاب زنان زير سايه پدرخوانده ها شايد در يك نگاه مجموعه مقالات پراكنده يك زن به نظر برسد اما در نگاهي عميق تر حامل پيامي است كه به طور مختصر و فشرده شايد بتوان در يك كلمه آگاهي خلاصه نمود.