Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801216-54392S2

Date of Document: 2002-03-07

بازي غريب و مرگبار اين روزها در خيابانهاي شهرمان كه رفت و آمد مي كنيم، دلمان به درد مي آيد. خيابانهاي شهرما بستر آتش خانمانسوزي گشته كه، سوزاننده سلامتي جوانان و سوزاننده دلهاي مادران و پدران رنج كشيده مي باشد و آسمان دل هاشان را غبارآلود ساخته و چشمان پرآرزوي مادران در اين فضاي غبارآلود مي سوزد و اين چشمان سوخته پر از قطرات بلورين گشته; قطراتي كه در درون آن كودكي فرزندشان نقش بسته و آنان را چنان غرق در خاطرات شيرين پروراندن عزيزشان كرده كه در اين درياي آرام هيچ نوايي را نمي شنوند و هيچ صدايي نمي تواند آنان را از اين درون خسته و شيرين بيرون بياورد. روزهاي پرشور جواني و اميد روزهايي كه با خستگي فراوان به شبهاي بدون خواب مي رسيد ولي سراسر اميد بود و آرزو، شبهاي طولاني بي خوابي ولي پراز ستاره درخشان با دورنمايي زيبا، گرچه شب بود ولي با نور ستارگان، نور باران و روشن بود، بلكه از روز هم روشن تر اين روشنايي و اميد به تلاش و زندگي گرماي عجيبي مي بخشيد و شور زندگي را دوچندان مي ساخت ولي اكنون خاكستري از آن اميد بجاي مانده. ولي شگفتا در اين غم و اندوه و مصيبت در تلويزيون براي سوختن اين سوخته دلان گويي جشني برپاست كه در اين جشن سريالهاي آموزشي پي درپي توليد مي گردد و به نمايش گذاشته مي شود و شيشه هاي بعضي مغازه ها و دكه ها را براي همنوايي با اين جشن آذين بسته اند، لطف كرده و ليستي از انواع اين آتش خانمان برانداز تهيه كرده ودر معرض تماشاي جوانان و كلا ايرانيان عزيز قرار داده اند. در دكه ها روزنامه مي فروشند براي آگاهي و در كنارروزنامه ها عكسهايي است كه اين عكسها جوانان را ناخواسته با اين بازي غريب و مرگبار پيوند مي دهند. در اين آتش و آتش بازي چه لذتي نهفته آتشي؟ است كه همه چيز انسان را زير سوال مي برد! اي ايراني، با اين سلاح كه در خيابان و در ورزشگاهها هدف را نشانه گرفته اي! آيا راهي بهتر و سازنده تر براي صرف اين پول؟ نيست پول مي دهي و آتشي مي افروزي كه با آن سلامتي خودت و آنانكه دوستشان داري؟ بسوزاني و بعد هم از درون اتومبيل يا... باقيمانده آن را به بيرون پرتاب؟ مي كني چه پاسخ منطقي و قابل قبولي براي اين كار وجود؟؟ دارد به ما هم بگوييد! اي جوانان با افكار جوانتان، فكري نو بيافرينيد! چرا ناآگاهانه رشته اي يافته ايد وبه دشمناني كه در خفا ساده دلان و پاكان را مي فريبند و به مسخره مي گيرند، پناه ؟ داده ايد و از مقاصد پليدشان حمايت؟ مي كنيد و به سودجويان بي رحمي كه تنها هدفشان منفعت طلبي مي باشد، حتي با به خطر انداختن سلامتي و وجود انسانها. ولي اگر آگاهي و شناخت داشته باشيم آيا هرگز گامي در اين جهت؟ برمي داريم جوانفر