Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801214-54358S9

Date of Document: 2002-03-05

وضعيت صنعت خودرو در ژاپن توكيو - درميان خودروسازان ژاپني، در ماه ژانويه تنها هوندا توانست فروش داخلي خود را افزايش دهد و چهار خودروساز برتر ديگر اين كشور كاهش فروش داشتند. به نوشته روزنامه ژاپن تايمز هوندا با فروش 51 هزار و دستگاه 502 اتومبيل در اولين ماه سال جديد فروش داخلي خود /14 7را درصد افزايش داد. در اين ماه بزرگترين خودروساز ژاپن يعني تويوتا /4 6با درصد كاهش فروش داخلي 105 هزار و 528 دستگاه اتومبيل فروخته است. در همين مدت نيسان /2 9با درصد كاهش 48 هزار و 556 دستگاه و ميتسوبيشي /11 1با درصد كاهش 28 هزار و 128 دستگاه خودرو فروختند. مزدا نيز با بيشترين افت فروش داخلي /14 1يعني درصد كاهش فروش 20 هزار و 452 دستگاه خودرو فروخت. در ميان اين 5 خودروساز به غير از نيسان بقيه آنها توليد خود را در ماه ژانويه افزايش داده بودند. در اولين ماه سال 2001 هوندا و تويوتا صادرات خود را افزايش دادند درحالي كه 3 خودروساز ديگر كاهش صادرات داشتند. صادرات هوندا در اين ماه /20 7با درصد افزايش به 35 هزار و 838 دستگاه و صادرات تويوتا /16 3با درصد افزايش به هزار 129 و 529 دستگاه رسيد. اين گزارش حاكي است صادرات مزدا /3 4با درصد كاهش به 39 هزار و 897 دستگاه نيسان /3 5با درصد كاهش به 40 هزار و دستگاه 898 و ميتسوبيشي /10 3با درصد كاهش به 28 هزار و دستگاه 744 رسيد.