Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54331S4

Date of Document: 2002-03-04

گنجينه لقمه شنودم كه وقتي صاحب عباد نان همي خورد با نديمان و كسان خويش. مردي لقمه از كاسه برداشت، موي در لقمه او بود، مرد همي نديد. صاحب او را گفت: اي فلان! موي از لقمه برادر. مرد لقمه از دست فرو نهاد و برخاست و برفت. صاحب فرمود كه باز آريدش و پرسيد كه اي فلان، چرا نان نيم خورده از خوان ما برخاستي. اين مرد گفت: مرا نان آن كس نبايد خورد كه تار مويي در لقمه من بيند. صاحب، سخت خجل شد از آن حديث. كيكاووس بن اسكندر بن قابوس