Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54330S1

Date of Document: 2002-03-04

گزارش بازار ارز در بهمن ماه امسال ارزش برابري ريال تقويت شد روندتغييرا ت قيمت فروش گواهي سپرده يورو دربورس تهران طي بهمن ماه 1380 ارزش برابري ريال نسبت به ارزهاي عمده ازجمله دلار و يورو در بهمن ماه امسال ثابت ماند. به گزارش خبرنگار ما، خريد و فروش گواهي سپرده دلار در بورس تهران در بهمن ماه بدون تغيير قيمت ثابت ماند و هر دلار در بورس /792 4تهران تومان خريداري و به /793 9قيمت تومان فروخته شد. باتوجه به ثبات قيمت گواهي سپرده ارزي در بهمن ماه امسال ارزش برابري ريال در مقايسه با مدت مشابه /1 9پارسال درصد تقويت شد. مشتريان بانكي نيز در ابتداي بهمن ماه هر دلار را به /795 6قيمت تومان به نظام بانكي فروختند و متقاضيان خريد دلار از بانك هاي كشور آن /799 1را تومان تهيه كردند. حداكثر نوسان قيمت ارز در اين خريدوفروش ها دو ريال بود و در روزهاي مياني بهمن امسال قيمت خريد و فروش دلار در نظام بانكي به /795 7ترتيب /799 3و تومان بود. اما با نزديك شدن به روزهاي پاياني قيمت خريد و فروش دلار در بانك ها به همان روال ابتداي ماه بازگشت. اما دلارفروشان آزاد از نوسان 3 توماني دلار در ماه گذشته سود بردند، قيمت دلار در ابتداي بهمن ماه در بازار آزاد 799 تومان بود كه با افزايش 3 توماني در اواسط بهمن به 802 تومان رسيد. اين روند تا آخرين روزهاي ماه گذشته نيز ادامه يافت. اما يورو - ارز واحد اروپايي - هنوز نتوانسته ثباتي مانند دلار را تجربه كند و با نوسان هاي متعددي روبه رو است. نرخ گواهي سپرده يورو در بورس تهران طي بهمن ماه امسال در محدوده /20 1توماني در نوسان بود به طوري كه هر يورو در روزهاي اول ماه گذشته به صورت سپرده با /700 9قيمت تومان خريده و در /702 3قيمت تومان فروخته شد. اما نرخ يورو با گذشت روزهاي اول بهمن كاهش يافت، تا اين كه در روزهاي مياني ماه گذشته در حداقل قيمت خود در بورس تهران معامله شد. هر يورو در آن روزها به /قيمت 8 تومان 682 توسط متقاضيان خريداري شد. قيمت فروش سپرده ارزي يورو نيز در مدت /684 2يادشده تومان بود. قيمت خريد و فروش يورو در نظام بانكي نيز وضعيت مشابهي با بورس داشت. نظام بانكي در ابتداي ماه هر يورو را با قيمت /694 1توافقي تومان خريداري كرد و با خريداران يورو در /705 1قيمت تومان به توافق رسيد. اما در نيمه بهمن هر يورو با /678 6قيمت تومان براي خريد /688 6و تومان براي فروش دادوستد شده هرچند در روزهاي بعد نرخ آن روبه افزايش گذاشت. در بازار غيررسمي نيز اين ارز از اواسط ماه گذشته دست به دست شد و مطابق معمول از نوسان نيز در امان نماند. متوسط نرخ يورو در بازار آزاد حدود 696 تومان بود. براساس اين گزارش اسكناس هاي 50 و 100 يورويي در بازار غيررسمي ارزان تر از اسكناس هاي 500 يورويي دادوستد مي شوند و با وجود افزايش مقدار يورو در بازار آزاد، كماكان براي فروش مقدار زياد يورو به متقاضيان ارز واحد اروپايي محدوديت وجود دارد.