Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54320S4

Date of Document: 2002-03-02

اعياد ايران باستان عيد نوروز نوروز يكي از بزرگترين عيدهاي ايران باستان و يادگاري از زمان هاي بسيار دور است. نوروز خود شامل دو عيد بزرگ بود: نوروز جمشيدي يا كوچك كه در اول فروردين ماه جشن گرفته مي شد و ديگري نوروز خاصه يا بزرگ و زمانش 6 فروردين بود. در اين عيد زحمتكشان دست ازكار كشيده و ضمن آراستن خانه و كاشانه خود به شادي مي پرداختند. در صبح روز عيد ابتدا شكر مي خوردند و بعد به كنار شهرها رفته و پس از شست وشوي خود شيريني مي خوردند. به روايتي، بسياري از آداب نوروزي امروزه مانند سبز كردن حبوبات و نگاه داشتن آن تا روز سيزده فروردين از آن روزگار به يادگار مانده است. عيد فرودگان زمان آن ده روز مانده به اول فروردين و به مدت 10 روز بوده ايرانيان است قديم معتقد بودند كه ارواح مردگان در آن روز به زمين بازمي گردند. از اين رو در طي مدت آن روز 10 براي ارواح گذشتگان خود دعا و طلب مغفرت مي كردند. همچنين پارسيان در هر ماه يك روز را عيد مي گرفتند. به اين ترتيب كه 19 فروردين 3 ارديبهشت 6 خرداد 13 تير 4 7 مرداد شهريور 16 مهر 10 آبان 9 آذر 2 بهمن و 5 اسفند را هم جشن مي گرفتند و در آخر نام هر روزي كه در آن جشن برگزار مي شد، لفظ گان را نيز اضافه مي كردند. مانند آبان گان، خردادگان و... به جز دي كه در آن ماه جشن به مدت سه روز برگزار مي شد (8 15 و 23 دي ). علاوه بر اين در هر سال شش مرتبه جشن گاهنبار برگزار مي شد كه مدت هرگاه پنج روز بوده پارسيان است معتقد بودند كه خداوند عالم را به شش گاه آفريده است: گاه اول 11 دي كه در آن زمان آسمان ها پديد آمده اند. گاه دوم 11 اسفندماه و در آن آبها بر زمين پديدار شدند. گاه سوم، ارديبهشت 23 كه در آن زمين آفريده شده است. گاه چهارم خرداد 26 روز خلق گياهان گاه پنجم 16 شهريور روزي كه حيوانات پا بر عرصه وجود گذاشتند و گاه ششم روز اول آبان كه در آن خداوند امكان حيات را به بشر عنايت فرموده است. (البته در ايران باستان علاوه بر اين اعياد و جشن ها، جشن هاي ديگري نيز برپا مي شد. ) جشن مهرگان اين جشن خود شامل دو جشن بزرگ بوده است: يكي مهرگان عامه كه در 16 مهرماه برگزار مي شد و ديگري مهرگان خاصه در 21 مهرماه. مهرگان يكي از اعياد ملي و باستاني ايرانيان است و نزد روستاييان و زحمتكشان ايران، نوروز جشن آغاز كار و مهرگان پايان كار بوده است. جشن بهمنجه اين جشن در روز دوم بهمن بوده و ايرانيان در اين روز شيرواسپند مي خوردند و يكديگر را به خوردن غذاهايي كه حبوبات داشت ميهمان مي كردند. جشن سده از جشن هاي تماشايي و پراهميت ايرانيان در روز دوازدهم بهمن ماه بوده كه البته برخي معتقدند زمان آن پنجاه شبانه روز پيش از نوروز بوده و برخي ديگر معتقدند در صدمين روز زمستان بايد جشن سده را برگزار كرد. جشن آبريزان به اين جشن ابهرريزان نيز گفته مي شد كه در سيزدهم تيرماه برگزار مي شد. در آن روز مردم گردهم آمده و براي نزول باران جشن مي گرفتند.