Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54283S6

Date of Document: 2002-02-27

گفت و گو اطلاع رساني و حلقه هاي مفقوده اطلاع رساني در ساده ترين شكل آرايش واژه ها، ارائه هر آن چيزي است كه مخاطب يا گيرنده بر حسب نياز يا ضرورت و يا از روي كنجكاوي، ميل به دانستن و آگاهي يافتن از آن دارد و يا بايد او را از حق اين به گونه اي شايسته برخوردار كرد. هر چند در مسير اين تبادل اطلاعات و آگاهي، موانع، محدوديتها و كاستي هايي كه ريشه در نوپايي، فقدان شناخت، تهي دستي، ناكارايي شيوه ها، ضعف ساختاري و... دارد خودنمايي مي كند كه همين، فاصله ميان حلقه هاي زنجير دوسويه ارتباط را فراخ تر وهمگرايي آنها را دشوارتر مي سازد. گفت وگوي خبرنگار ما با مهندس عبدالله كوپايي عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان و رئيس سازمان نظام مهندسي اين استان در همين زمينه است. * * * * برداشت شما از اطلاع رساني چيست و بهترين راههاي اطلاع رساني شوراها را كدام راهها؟ مي دانيد - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراهاي اسلامي را بسيار مترقي ترو همه جانبه تر از آن چيزي مي داند كه هم اكنون در حال اجرا است. در قانون اساسي و قوانين مصوب بعدي از شوراهاي محله تا شوراي عالي ديده شده و به عبارتي قانون، شوراهاي روستايي را تا شوراي استاني و عالي استانها با شوراهاي مياني ديده است حال آن كه ما وسط آن يعني فقط شوراهاي روستا و شهر را تشكيل داده ايم ولي اگراز شوراي محله تا عالي را داشتيم ازدو طريق پايين به بالا و برعكس به آساني مي توانستيم كار اطلاع رساني را به طور موثر انجام دهيم. اگر * رسانه ها امكان انعكاس فعاليت شوراها را آن طور كه مورد خواست شوراهاست به طور جزيي نداشته باشند تصور مي كنيد اطلاع رساني تكميلي چگونه مي تواند صورت؟ گيرد - براي اين منظور و رسيدن به هدف مورد نظر شوراها بايد هر چه زودتر زمينه تشكيل شوراهاي محله، شهرستان، استان و عالي استانها فراهم شود. اگر اين مراتباجرا شود از طريق بخش، منتخبان روستا، محله، شهر، شهرستان و استان مراتب به خوبي انتقال مي يابد. اصل تشكيل شوراها با هدف به كارگيري توان مردم در ساخت شهرهاو روستاها صورت گرفته و با قرار گرفتن در اين مسير زمينه اطلاع رساني نيز به خوبي هموار خواهد شد. از سوي ديگر همه رسانه ها به اين شكل بهترفرصت مي يابند تااز طريق شوراي استان به دريافت اطلاعات زيرمجموعه اين شورا بپردازند. به طور خلاصه هم از طريق ارتباط دائمي رده هاي پايين شوراها با مردم و هم از طريق رده هاي بالايي، امور ارتباطي و اطلاع رساني مي تواند به طور گسترده و بهتر انجام شود. * منتخبين شوراها در شرايط فعلي و يا شوراهاي موجود چگونه مي توانندبه طور گروهي يا فردي، كار اطلاع رساني را در شهر و روستا انجام؟ دهند - هم از طريق ارتباط دائمي رده هاي پايين با مردم در محلات و مساجد وهم از طريق ارتباط رده هاي پايين با رده هاي بالاتر شوراها و همچنين ارتباط نزديكتر با رسانه ها بويژه مطبوعات. * بدون شك امكان اطلاع رساني آن طور كه در شهرها ميسر است درروستاها امكان پذير نيست و حتي اين امكان در همه جا هم يكسان نيست، هر چند كه در روستاها هم ظرفيتهاي خاصي براي اين منظور وجود دارد. براي ايجاد هماهنگي در امر اطلاع رساني با وضعيت موجود چه راهي را پيشنهاد ؟ مي كنيد - قانون 29 وظيفه را براي شوراهاي اسلامي پيش بيني كرده است كه براي پاسخ به اين جواب به دو وظيفه اساسي شوراها اشاره مي كنم. يكي انتخاب شهردار و ديگري اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي و ارشادي يا ها NGO كه بخصوص در شهرهاي بزرگ مي توان با تشكيل ها NGO با مردم ارتباط گسترده تري را برقرار كرد و كار اطلاع رساني مردمي و توده اي را انجام داد و از همين طريق نيز كار اطلاع رساني رسانه اي را نيز به انجام رساند. * به نظر شما كار اطلاع رساني در اولين دوره شوراها، آيا به خوبي و در حد قابل قبول صورت گرفته؟ است - اين كار به دليل ضعفهاي موجود به خوبي صورت نگرفته است ودر خصوص رسانه ها نيز بجز روزنامه همشهري متاسفانه ساير نشريات و صدا و سيما خوب عمل نكرده اند و اگر اطلاع رساني به شكلي مناسب و مطلوبوجود داشت، زمينه مشاركت مردم بيشتر فراهم مي شد و خلاصه اين كه شهر اصفهان را در اين خصوص چرا ناموفق مي بينم، كه حركت در اين راه مي توانست اطلاعات صحيح را به مردم بدهد و ضمن طرح نارساييها، زمينه همكاري بيشتر آنها را فراهم مي ساخت و شايد مي توانستيم بسياري از مشكلات موجود را نداشته باشيم.