Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801207-54255S3

Date of Document: 2002-02-26

مديرعامل يك شركت نفتي آمريكايي: مي تواند ايران كانون توجه بين المللي براي تامين گاز باشد موقعيت استراتژيك اي - -ران در منطقه و برخورداري از ذخاير غني گازطبيعي، امكان دستيابي به بازارهاي وسيع مصرف را براي كشور فراهم آورده است. به نظر مي رسد اين موض وع بايد در جهت گ يري سياست هاي كشور براي توسعه ظرفيت هاي توليد و انتقال گاز بيشتر مورد توجه واقع شود. محمدحسين ابن يوسف، كارشناس مسائل انرژي و مديرعامل شركت آمريكايي اينترناشنال، پتروليوم، اينترپرايس در حاشيه كنفرانس بين المللي استراتژي انرژي خاورميانه تا سال 2014 كه در تهران برگزار شد طي گفت وگويي با خبرنگار ما گفت: ايران داراي منابع نفت و گاز عظيمي است كه اين امتياز همراه با موقعيت استراتژيك اين كشور در منطقه نقش تعيين كننده اي به اين كشور داده است بنابراين لازم است تمامي جوانب در چگونگي استفاده از اين موقعيت مدنظر واقع شود. وي افزود: مشكل ايران درزمينه مصرف بالاي فرآورده هاي نفتي در داخل كشور ايجاب مي كند كه تحولي درزمينه افزايش توليد و جايگزيني گاز به ج اي نف ت در مصارف داخلي صورت پذيرد، چراكه با اين روند سريع رشد مصرف و كندي رشد توليد، در آينده اي نه چندان دور ايران نه تنها صادرات نفت نخواهد داشت بلكه تبديل به يك واردكننده فرآورده هاي نفتي خواهد شد. اين امر، باتوجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، مشكلات عديده اي را براي اين كشور به دنبال خواهد داشت. ابن يوسف ادامه داد: در حال حاضر دنيا به اين نتيجه رسيده كه گاز طبيعي سوخت مناسبتري نسبت به ساير فرآورده ها است و روند رشد تقاضا براي گاز طبيعي در بسياري از مناطق دنيا ادامه دارد. از طرفي ايران با داشتن منابع عظيم گاز در رتبه دوم دنيا قرار گرفته است. بنابراين اگر جهت گيري برنامه ها به سمت سرمايه گذاري درزمينه توسعه منابع گازي باشد -باتوجه به توانمندي كارشناسان و صنعتگران كشور درزمينه ساخت تجهيزات مورد نياز -كشورهاي عربي منطقه خليج فارس، پاكستان، هند و كشورهاي اروپايي بازار خوبي براي صادرات گاز ايران خواهند بود. ابن يوسف درزمينه لزوم جايگزيني گاز به جاي نفت در مصارف داخلي كشور تاكيدكرد: استفاده از گاز به جاي نفت، منافع زيادي براي ايران دارد در صورتي كه گاز جايگزين نفت در مصارف داخلي شود، نفت زيادي براي صادرات آزاد مي شود كه باتوجه به حمل آسان و كم هزينه اين فرآورده، منافعي را براي كشور دربر خواهد داشت. از ط -- - - - -رفي درحال حاض ر شهرهاي بزرگ كش ور با مش كلات عدي ده زيست محيطي مواجه هستند كه عامل اصلي اين مشكلات استفاده از فرآورده هاي نفتي نامرغوب است. بنابراين در صورت استفاده از گاز به جاي نفت، كمك بزرگي براي رفع مشكلات محيطزيست صورت مي پذيرد. البته براي استفاده بهينه از منابع نفت كشور نيز مي توان از تزريق گاز استفاده كرد. در مجموع ايران داراي بازار داخلي بزرگي براي گاز است و مي تواند بدون هيچ مشكلي در تامين بازارهاي خارجي، تقاضاي داخلي را نيز تامين كند. وي درمورد سوال خبرنگار ما مبني بر اشباع بازارهاي گاز تا سال 2010 و نبود تقاضاي جديد در اين رابطه تصريح كرد: درست است كه در برخي از مناطق دنيا بازارهاي گاز درحال اشباع شدن است ولي بازارهاي بزرگ ديگري وجود دارد كه مي تواند مدنظر ايران قرار گيرد. ايران بايد بازارهاي عظيم هند و چين را در نظر بگيرد. روند رشد تقاضا براي گاز در اين مناطق بسيار بالاست و موقعيت ايران اين اجازه را مي دهد كه به عنوان كانون توجه درزمينه تامين گاز اين كشورها مورد نظر قرارگيرد. از طرفي ايران مي تواند صادرات گاز به تركيه را افزايش دهد چرا كه نياز تركيه به گازطبيعي بسيار بالاتر از مقاديري است كه قرار است از ايران وارد كند و در اين رابطه تركيه درحال عقد قرارداد براي واردات گاز از روسيه است. تمايل اين كشور براي واردات گاز از عراق و الجزاير نيز قطعي شده است. وي ادامه داد: كشورهاي عربي حوزه خليج فارس نيز مي توانند بازار خوبي براي گاز ايران باشند. دراين رابطه كويت، كشوري است كه نيازمند واردات گاز است و به دليل اختلافات خود با عراق واردات گاز از اين كشور را قطع كرده است و مي تواند ظرفيت خوبي براي توسعه صادرات گاز ايران باشد. كشور دبي نيز براي تزريق به ميادين نفتي خود نيازمند واردات گاز اس ت. بن ابراين در خ ود من طقه موقعيت هاي مناسبي براي ايران وجود دارد كه هر كدام از اينها مي تواند بازار خوبي براي گاز ايران باشد. اين كارشناس مسائل انرژي در ادامه به تحليل موقعيت ايران در منطقه با وجود برقراري امنيت در افغانستان و جايگزيني مسير افغانستان براي انتقال منابع انرژي درياي خزر پرداخت و گفت: پيش بيني ها نشان مي دهد كه باتوجه به جنگ چندساله در افغانستان برقراري امنيت در اين كشور سال ها به طول مي انجامد. خيلي زمان لازم است تا بانك ها و شركت هاي بزرگ نفتي بتوانند دراين منطقه به راحتي فعال باشند. از طرفي اگر بنا را بر برقراري امنيت در افغانستان بگذاريم، در بخش هايي از كشور پاكستان نيز مشكلاتي وجود دارد كه ريسك انتخاب مسير افغانستان را بسيار بالا مي برد. به اعتقاد من براي انتقال منابع درياي خزر با در نظر گرفتن ريسك آن، مسير ايران مناسبتر از مسير افغانستان است. ابن يوس ف درادامه به بحث قراردادها و چگونگي استفاده بهينه از قراردادها براي تامين منافع داخلي كشور اشاره كرد و گفت: هيچ قراردادي تامين كننده تمامي نيازهاي كشور ميزبان و شركت هاي طرف قرارداد نيست. ايران كشوري است كه درزمينه عقد قرارداد نسبت به ساير كشورهاي كليدي درزمينه منابع نفت در دنيا پيش قدم بوده و به نظر من اين شجاعت قابل ستايش است. بحث اين كه قراردادهاي بيع متقابل مناسب نيست و داراي اشكالات زيادي است و رها كردن اين نوع قرارداد و آزمون و خطا كردن ساير قراردادها به جايي نمي رسد، به نظر من سابقه 6 ساله ايران درعقد قراردادهاي بيع متقابل ايجاب مي كند كه اين كشور درزمينه رفع مشكلات اين قراردادها براي آينده اقدام هاي مقتضي انجام دهد. در صورتي كه ايران خواهان عقد هر نوع قرارداد ديگر باشد آزمون و خطا كردن، روش مناسبي نيست و ايران مي تواند از تجربه ساير كشورها در اين قراردادها استفاده كند.