Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801206-54253S5

Date of Document: 2002-02-25

مراقبت از محيط زيست اصل مهم توسعه پايدار است دردهه پاياني قرن بيستم، نظامهاي مديريتي و سياسي در دو جهان توسعه يافته و در حال توسعه با مفهوم نويني مواجه شدند كه از آن به عنوان توسعه پايدار ياد مي كنند. به طور كلي اصطلاح توسعه پايدار تركيبي است از دو واژه كه دو جنبه متفاوت پيشرفت اقتصادي - صنعتي و كيفيت زيست محيطي را در يك نماد متحد مي سازد. به اين ترتيب دو مفهوم اغلب متضاد اقتصاد و تعادل زيستي در كنار هم قرار گرفته و زيربناي جهت گيري توسعه پايدار را تشكيل مي دهند. باتوجه به تعريف توسعه پايدار و باحضور جانداراني هوشمند به نام انسان كه با سرعتي سرسام آور در مسير توسعه و پيشرفت در حركتند و در اين راه تنها توسعه و رفاه آسايش را مدنظر قرار داده اند حكايت عجيبي نخواهد بود كه در آينده اي نه چندان دور براي سرمايه هاي طبيعي بربادرفته به مرثيه نشينيم. زيرا برداشتن هر قدم در اين مسير بدون ارزيابي بهاي هنگفتي را مي طلبد. با نيم نگاهي به ثروتهاي طبيعي ايران درمي يابيم كه ايران از لحاظ منابع طبيعي بسيار غني مي باشدولي متاسفانه در نحوه بهره برداري بسيار ضعيف عمل مي كند، تاآنجا كه باعث از بين رفتن قسمت اعظم منابع طبيعي شده است. كشور ما به دليل موقعيت ويژه جغرافيايي طبيعي و شرايط گوناگون محيطي در مقايسه با ساير كشورهاي جهان از تنوع اكوسيستمي و تنوع گونه اي كم نظيري برخوردار است و اين در حالي است كه درآمد كشور از اين منابع بسيار ناچيز مي باشد، همچنين ايران به دليل وجود همين منابع خاص مي تواند جايگاه بسيار ويژه اي از لحاظ جذب جهانگرد داشته باشد، ولي متاسفانه آمارها نشان دهنده وضع فاجعه بار منابع طبيعي است كه ناشي از بهره برداري بي رويه مي باشد، كه به همين دليل ابعاد تخريب محيط وكاهش تنوع زيستي نگران كننده شده است و كشور ما را دچار مشكلات مختلفي كرده است. به عنوان مثال اين سوال پيش مي آيد كه آيا مشكل كم آبي كه در اغلب نقاط ايران به چشم مي خورد از چند سال قبل از بروز خشكسالي پيش بيني نشده؟ بود چرا راهكارهاي عملي براي مبارزه با آن زودتر ارائه و اجرا نشد كه اكنون دچار وضعيت بحراني شده ايم ويا زماني كه به تخريب جنگل مشغول بوديم متوجه نبوديم كه سيل نكا و گلستاني هم پيش خواهد آمد. حقيقت اين است كه بيشتر اين مشكلات از قبل پيش بيني شده بودند و اخطارهاي جدي نيز داده شده بود ولي بهره برداري بي رحمانه از منابع زمين سبب شد كه برمنابع طبيعي كشور زيان هاي سنگين وجبران ناپذير وارد شود. مشكل اساسي آن است كه متاسفانه توسعه پايدار در كشور ما تعريفي بيش نيست و جزء اهداف اصلي نمي باشد. يك راه حل عملي و كم هزينه براي كاهش اين قبيل مشكلات وجود دارد و آن اين است كه ميان دستگاه ها هماهنگي لازم در زمينه بهره برداري از منابع طبيعت و حفظ محيط زيست ايجاد شود. در كشور ما بسياري از تشكلهاي غيردولتي كه بيشترين اعضاي آن را دانشجويان تشكيل مي دهند با صدور بيانيه هاي مختلف اين مطلب را به اطلاع مسوولان رساندند كه رشد و توسعه اقتصادي با فداكردن محيط زيست حاصل نمي شود. ما بايد در شرايطي توسعه پايدار را هدف قرار دهيم كه در تمام طرحها و پروژه هاي عمراني بزرگ كشور ارزيابي زيست محيطي مدنظر قرار گيرد. اميد است محيط زيست كه ميراث طبيعي انسان است همگام با توسعه اقتصادي براي نسل هاي آتي نيز حفظ شود و در اين ميان نيز براي دانشجويان فرصت هاي بيشتري مهيا گردد تا بتوانند در زمينه رفع مشكلات كشور و ارائه طرحهاي مناسب در كشور استعدادها و قابليت هاي خود را بروز دهند. لادن نصيري - دانشجوي رشته مهندسي محيط زيست