Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54204S1

Date of Document: 2002-02-21

با تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي: ارزش افزوده منابع نفت و گاز كشور افزايش مي يابد با در نظر گرفتن پيش بيني هاي صورت گرفته درزمينه وضعيت بازارهاي جهاني گاز كه نشان دهنده نبود تقاضاي جديد براي اين فرآورده تا سال 2010 است و همچنين توجه به ميزان بالاي مصرف فرآورده هاي نفتي در كشور، اهميت توجه به فرآيند تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي ( جي، تي، ال ) بيشتر از پيش نمايان مي شود. دكتر نرسي قربان، كارشناس عالي انرژي، در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي ( جي، ال تي )، فرآيندي است كه به دليل دارابودن ويژگي هاي خاص، طي چند سال اخير در دنيا اهميت به خصوصي پيدا كرده است و توجه شركت هاي بزرگ نفتي به اين فرآيند، باعث ايجاد اطمينان در بين كشورهاي توليدكننده گاز و موسسات مالي تامين كننده طرح ها شده است. وي با بيان اين مطلب كه دورنماي تجاري براي تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي به ميزان قابل توجهي بهبود يافته است و پيش بيني مي شود شركت هاي بزرگ و بين المللي انرژي به طور گسترده پيگير فرآيند ال تي، جي، باشند، تصريح كرد: باتوجه به اين كه ايران مصرف كننده عمده فرآورده هاي نفتي است و منابع عظيمي از گاز را نيز دارا است، مي تواند باتوجه جدي به فرآيند ال تي، جي، و سرمايه گذاري در اين زمينه، فرآورده هاي مورد نياز داخل كشور را تامين كرده و از اين طريق مقادير قابل توجهي از منابع نفت خام كشور را - كه در شرايط فعلي در داخل كشور مصرف مي شود - براي صادرات آزاد كند. دكتر قربان با اش اره به اين كه شركت هاي داخ - -لي توان توليد اكثر تاسيسات مورد نياز براي تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي را دارا هستند، ادامه داد: يكي از مهمترين مزيت هاي كشور ما در توجه به طرح هاي جي تي ال ، توان شرك -ت هاي طراحي و مهندسي و ساختماني در توليد تاسيسات مورد نياز اين طرح ها است به نحوي كه شركت هاي داخلي قادر هستند تا 60 درصد از عمليات مورد نياز براي طرح هاي جي تي ال را در داخل كشور انجام دهند و از اين بابت فرصت هاي شغلي خوبي نيز ايجاد كنند. وي افزود: شرك - -ت هاي داخلي مي توانند با فعاليت در اين پروژه ها نه تنها از خروج ارز براي واردات خدمات فني و مهندسي مورد نياز جلوگيري كنند بلكه با كسب تخصص مي توانند در پروژه هاي جي تي ال ساير كشورها نيز فعاليت كرده و خدمات مهندسي خود را به خارج صادر كنند. وي در ادامه به ويژگي فرآورده هاي به دست آمده در طرح هاي جي تي ال اشاره كرد و گفت: باتوجه به اين كه اين فرآورده ها عاري از هرگونه آلودگي زيست محيطي هستند، مي توان با استفاده از اين فرآورده ها كمك مناسبي براي بهسازي محيط زيست شهرهاي بزرگ كشور انجام داد. دكتر قربان در ادامه به پيشنهادهاي موجود براي ايجاد تاسيسات تبديل گاز به مايع در كشور اشاره كرد و گفت: درحال حاض - - - - -ر 3 پيشنهاد درمورد احداث كارخانه هاي تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي در كشور وجود دارد. شركت بين المللي شل با مشاركت پتروشيمي در صدد هستند تا يك واحد جي تي ال با ظرفيت 75 هزار بشكه در روز در منطقه آزاد عسلويه راه اندازي كنند. شركت خصوصي ناركنگان نيز پيشنهادي را براي ساخت يك واحد جي تي ال در مناطق جنوبي كشور ارائه كرده و احتمال ايجاد يك واحد ديگر در قشم نيز وجود دارد. زيرا موقعيت اين منطقه به صورتي است كه دسترسي به مناطق گازي سواحل بندر عباس و سواحل شمالي آن به آساني مقدور است. وي درزمينه سرمايه گذاري لازم براي احداث واحدهاي جي تي ال افزود: هزينه احداث واحدهاي جي تي ال به مراتب بيشتر از احداث پالايشگاه است ولي از ديد اقتصادي چون ايجاد اين واحدها داراي بازدهي مناسبي است و با ايجاد اين واحدها و تبديل گاز به هر بشكه فرآورده نفتي مي توان دو بشكه نفت را براي صادرات آزاد كرد و با در نظر گرفتن پيامد احداث اين واحدها به لحاظ ايجاد اشتغال و از ديد محيطزيست، به نفع كشور است كه در اين زمينه اقدامات جدي صورت بگيرد. وي درخص وص فعاليت ساير كشورها در تبديل گاز به فرآورده هاي ن فتي طي سال هاي قبل گفت: طي سال هاي گذشته به دلايل مختلف طرح ه اي جي تي ال م - ورد توجه قرارنگرفته است و به غير از چند شركت بين المللي كه اقداماتي را در طرح هاي جي تي ال انجام داده اند، فعاليت هاي زيادي صورت نگرفته است. البته كشور آفريقاي جنوبي به دليل اين كه تحت تحريم بوده اس ت، به اج بار به طرح هاي جي تي ال رو آورده و نفت خود را از اين طريق به دست مي آورد. دكتر قربان افزود: درحال حاضر توليد تجاري فرآورده هاي نفتي از گاز به دو شركت شل و ساسول اختصاص دارد. البته شركت هاي ديگري مانند اكسون موبيل، بي پي، كونكو نيز در اين زمينه فعاليت هاي خوبي انجام داده اند ولي فعاليت اين شركت ها هنوز به توليد تجاري نرسيده است و پيش بيني مي شود طي 8 سال آينده اين شركت ها نيز به توليد تجاري برسند. دكتر قربان درزمينه دلايل عدم توجه كشورها به طرح هاي جي تي ال طي سال هاي گذشته اشاره كرد و افزود: طي سال هاي گذشته، قيمت نفت پايين بوده و از لحاظ مسائل زيست محيطي براي استاندارد كردن اين فرآورده ها، اقداماتي صورت نمي گرفت. بنابراين طرح هاي جي تي ال زياد مورد توجه نبود ولي از زماني كه توجه به محيط زيست در اولويت برنامه ها قرار گرفته است و قيمت نفت به تناسب روند صعودي پيدا كرده، علاقه مندي به طرح هاي جي تي ال نيز بيشتر شده و هر روز بر اين توجه افزوده مي شود. بنابراين ايران با داشتن منابع عظيم گازي فرصت بسيار خوبي را درجهت ايجاد كارخانه هاي تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي دارا است. دكتر قربان در پايان گفت: ايران ظرفيت احداث 8 واحد جي تي ال را دارد كه احداث اين واحدها با روند صعودي مصرف فرآورده هاي نفتي ضرورت بيشتري پيدا كرده است.