Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801201-54191S1

Date of Document: 2002-02-20

در اصفهان اعلام شد: نتايج يك نظرسنجي درمورد اشتغال دانش آموختگان كاردانش يافته هاي يك تحقيق با عنوان بررسي ميزان اشتغال دانش آموختگان مهارت هاي كاردانش در مشاغل مرتبط در استان اصفهان نشان مي دهد كه 49 درصد از دانش آموختگان در شغل مربوط با رشته خود اشتغال دارند. به گزارش ايرنا، اين تحقيق از سوي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به تازگي انجام گرفته است. اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي كاربردي به صورت پرسشنامه و تصادفي صورت گرفته است. هدف از اين پژوهش، به دست آوردن تصوير روشني از وضعيت دانش آموختگان كاردانش استان اصفهان به لحاظ كمي و كيفي و بررسي اشتغال مرتبط در بين آنان عنوان شده است. جامعه آماري اين تحقيق 11 هزار و 300 نفر دانش آموخته مهارت هاي كاردانش اين استان است كه از سال 74 تاكنون دانش آموخته شدند. بيشترين تعداد دانش آموختگان از اين تعداد مربوط به سال با 78 بيش از 6 هزار نفر است. دختران در مجموع 40 درصد دانش آموختگان را به خود اختصاص مي دهند. از بين شهرهاي استان شهر اصفهان با بيش از 5 هزار نفر بيشترين و برخوار و ميمه با 14 نفر كمترين ميزان دانش آموختگان كاردانش را به خود اختصاص داده است. دراين تحقيق آمده است: رشته هاي كامپيوتر، مكانيك و فرش بيشترين درصد و رشته هاي كشاورزي و دامداري كمترين درصد بيكاري را در بين دانش آموختگان داراست. از بين دانش آموختگان بيكار كه 60 درصد كل افراد مذكور را در بر مي گيرد 54 درصد پسران و 68 درصد دختران بيكارند. در رابطه با رشته تحصيلي و شغل نيز 49 درصد دانش آموختگان كاردانش داراي شغل مرتبط با رشته خود هستند. دانش آموختگان رشته هاي كامپيوتر، خياطي، منشيگري و فرش بيشترين ميزان شغل مرتبط و رشته هاي مكانيك، برق، نساجي و كشاورزي كمترين ميزان ارتباط شغلي و رشته تحصيلي را دارا هستند. مدت انتظار جهت پيدا كردن كار براي اكثر شاغلان به طور متوسط كمتر از يك سال بوده است و بيشتر مشاغل خصوصي، با معرفي نزديكان و موقتي است و اكثرا از درآمد خود ناراضي هستند. در مقدمه اين تحقيق آمده است: آموزش و پرورش به عنوان يكي از نهادهاي زيربنايي در جوامع بشري نقش مهم و انكارناپذيري در آماده سازي و توزيع اعضاي اجتماع در جايگاه مناسبشان برعهده دارد. شاخه كار دانش يكي از اين دوره هاست كه قصد دارد از طريق آموزش مهارت هاي گوناگون بخشي از افراد و جوانان كشور را در يافتن جايگاه فردي و اجتماعي شان ياري دهد. علاوه بر آن، اين سازمان نيازهاي جامعه به نيروي انساني ماهر را نيز تامين مي كند.