Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54127S7

Date of Document: 2002-02-16

رئيس جمعيت حقوقدانان مدافع حقوق سلول انفرادي نوعي بشر: قرار دادن متهم در شكنجه است گروه سياسي: حضور در سلول انفرادي يك نوع شكنجه است كه متهم را از نظر روحي و رواني تحت فشار قرار مي دهد. رئيس جمعيت حقوقدانان مدافع حقوق بشر كه درباره پرونده هاي مفاسد اقتصادي و روند لازم دادرسي آنها با ايسنا گفت وگو مي كرد ضمن اظهار نظر فوق گفت: فشار روحي ناشي از حضور در سلول انفرادي باعث مي شود متهم مواردي را اقرار كند كه احتمالا در هنگام آرامش و فضاي بي دغدغه منكر آنها شده و آن اقارير را قبول نداشته باشد. نبي الله احمدلو اضافه كرد: طي استفتائيه اي كه در سال - 73 ظاهرا توسط قوه قضائيه - از مقام معظم رهبري انجام شد، مضمون پاسخ مقام معظم رهبري اين بود كه ايراد ضرب و اهانت در زندان به وسيله بازجوها، آنهم در اتهام مالي، مطلقا نبايد مورد اغماض قرار گيرد. اينها قضاوت اسلامي را بد فهميده و با عمل خود، چهره نظام اسلامي و فقه اسلامي را زشت مي سازند و... همچنين در مورد سلول انفرادي نيز فرموده بودند نكته مهم آن است كه دادگاه به اهميت سلول انفرادي توجه كند. هر روز بازداشت در چنين سلولي حداقل به قصد 10 روز بازداشت بايد محسوب قاضي اي گردد كه به خاطر عدم ايضاح در دستور كار خود، زمينه سوءاستفاده يا سوء فهم زنداني را فراهم كرده بايد توبيخ شود. اين حقوقدان و وكيل دادگستري در اشاره به ادله اثبات جرم در دادگاه يادآور شد: اسناد و مدارك، بينه و شهود، تحقيق و معاينه محلي و كارشناسي مجموعه اي از اين ادله هستند كه طرح و پذيرش آنها داراي شرايطي است. وي در اين مورد به اقرار متهم اشاره كرد و گفت: همچنان كه در قانون اساسي صراحتا هرگونه شكنجه و فشار براي كسب اقرار جرم محسوب شده، در قوانين دادرسي نيز، عنوان شده كه اقرار بايد به اختيار، قصد و بدون فشار و دغدغه در نزد قاضي صورت گيرد. البته اگر متهمي به ارتكاب جرمي اقرار كرد و سپس منكر آن گرديد، قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود در پرونده مي تواند صحت آن را اثبات كند.