Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801123-54058S2

Date of Document: 2002-02-12

در سال 2005 /11درصدازكل شاغلان جهان 3 در صنعت گردشگري فعاليت مي كنند اهميت صنعت گردشگري، از نظر ايجاد درآمد و شغل، مورد توجه كساني كه با نيروي كار اين رشته آشنا نيستند، قرار نمي گيرد. با اين وجود، منابع انساني يكي از مهمترين مواردي است كه دست اندركاران صنعت گردشگري بايد مورد توجه قرار دهند. طبق آمار و پيش بيني هاي سازمان جهاني جهانگردي ( WTO) در سال 2005 مشاغلي كه به وسيله صنعت گردشگري ايجاد مي شود تا 59 درصد رشد خواهد داشت. همچنين طبق برآورد شوراي جهانگردي و مسافرت جهاني، از هر نفر 9 كارگر و كارمند در سراسر جهان يك نفر در صنعت گردشگري مشغول به كار است و اين بزرگترين فعاليتي است كه نيروي انساني را به كار مي گيرد. اين صنعت علاوه بر ايجاد ميليون ها شغل در سال 1994 /10 3حدود درصد از كل دستمزدها و حقوق كاركنان در سراسر دنيا را پرداخت نمود. قابل توجه است كه صنعت گردشگري در اروپاي /4 9شرقي درصد از حقوق كليه كاركنان را مي پردازد و در جزاير و كشورهاي حوزه درياي /18 7كارائيب درصد را. از سوي ديگر نبايد چنين انديشيد كه صنعت مزبور دستمزدهاي اندكي مي پردازد و افرادي را كه از مهارت كمي برخوردارند به كار مي گيرد، زيرا چنين انديشه اي موجب مي شود تا اثراتي كه اين صنعت در سراسر دنيا بر حقوق و دستمزدها مي گذارد ناديده انگاشته شود. درواقع بسياري از بخش هاي اين صنعت به افراد مدير، متخصص، آزموده و تحصيلكرده وابسته است و ميزان حقوق و دستمزد براساس ميزان تخصص و مهارت و دانش فرد تعيين مي شود. در بسياري از موارد صنعت جهانگردي در پرداخت دستمزد با ساير صنايعي كه از تكنولوژي پيشرفته استفاده مي كنند، به رقابت برمي خيزد. اين صنعت به طورمستقيم و غيرمستقيم افراد را به كار مي گيرد هتل، رستوران، ميهمان پذير، شركت هاي راه هاي هوايي، زميني و دريايي همچنين سازمان هاي خدمات جهانگردي، كاركنان مراكز تفريحي و فروشگاه هاي صنايع دستي، ازجمله واحدهايي هستند كه به طورمستقيم در صنعت گردشگري كار مي كنند. از سويي شركت هاي تامين كننده مواد و ملزومات اوليه اين واحدها و همچنين سازندگان و توليدكنندگان همگي به طورغيرمستقيم از كاركنان اين صنعت هستند. طبق پيش بيني هاي انجام شده از سوي سازمان جهاني جهانگردي در /5 4 سال 2005 درصد از مشاغل مستقيم دنيا در خدمت صنعت گردشگري خواهد بود /5 9و درصد به طور غيرمستقيم كه به طور /11 3كلي درصد از مشاغل جهان را دربرمي گيرد