Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54030S4

Date of Document: 2002-02-09

بيانيه مجاهدين انقلاب: قرائت هاي از دين، با جوهر شكست خورده و ارتجاعي انقلاب نسبتي ندارند گروه سياسي: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، با صدور بيانيه اي، اسلامي بودن انقلاب را معادل تامين خواسته هاي آزاديخواهانه مردم به نام دين دانست. در بخشي از اين بيانيه آمده است: معناي انقلاب اسلامي ايران، تكيه بر خواست و راي مردم و واگذاري قدرت در همه سطوح به آنها است، در نتيجه آن بينش و روشي كه راي مردم را با هر نامي برنتابد، با بينش و روش انقلاب بيگانه است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين افزوده است: اگر دين توانست محور و مبناي تبلور و تحقق اين خواسته هاي ملت شريف ايران شود، انديشه ها و مكاتب مطرح عصر خويش را در حاشيه قرار دهد و سلطنت استبداد و استعمار قدرتمند را سرنگون كند، بايد ديد آن كدام نگاه و تلقي از دين؟ بود اسلامي كه ما را در كانون انقلاب اسلامي قرار داد اسلامي بود كه نه تنهادر برابر آزادي و عقلانيت قرار نداشت، بلكه مويد و پيش برنده آن بود. در اين بيانيه آمده است: آنچه در دوم خرداد 76 به وقوع پيوست و پس از آن در 29 بهمن 78 و انتخابات مجلس ششم و نيز 18 خرداد 80 و انتخابات دور هشتم رياست جمهوري به گونه هايي روشن تر آشكار شد، پذيرش آن نگاهي از دين است كه مردم را چنانكه هستند مي خواهد نه آنكه بخواهد مردم را در قالب منافع محدود، موقعيتهاي اقتدارگرا و كليشه هاي تنگ قرار دهد. در اين بيانيه خاطرنشان شد: ارائه قرائتهاي خشونت بار و تنش زا و تكيه بر روشهاي بيگانه با جهان و جامعه امروز بيش از هر چيز جفايي در حق دين و دولت برآمده از آن در داخل و خارج كشور است و آنان كه در اين وادي سير مي كنند و با هر دستاويزي در برابر اراده و خواست ملت مي ايستند، كساني هستند كه آگاهانه يا ناآگاهانه در پي استحاله ارتجاعي انقلاب اسلامي اين هستند تشكل در خاتمه خاطرنشان كرده است: امروز جنبش اصلاحات در پي آن است كه بجاي ستيز، صلح، بجاي ناامني، آرامش و بجاي توهم، گفت وگو را هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي بنشاند.