Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-54004S2

Date of Document: 2002-02-08

خدمات عمومي مستمري از كارافتادگي بيمه شدگان تامين اجتماعي كه طبق نظر كميسيون هاي پزشكي تمام يا قسمتي از توانايي خود را از دست داده باشند، با توجه به ميزان از كارافتادگي و سوابق بيمه اي خود مشمول دريافت مستمري ماهانه خواهند شد. روش تعيين ميزان از كارافتادگي به اين شرح است: الف - هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده 66 درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته مي شود. ب - چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته مي شود. ج - اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. د - بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري هاي حرفه اي از كارافتاده كلي شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار را خواهد داشت. نحوه محاسبه ميزان مستمري از كارافتادگي ميزان مستمري از كارافتادگي براي موارد مختلف به اين شرح است: ميزان مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار /1 30از دستمزد متوسط x سنوات پرداخت حق بيمه و ميزان مستمري از كارافتادگي كلي غير از ناشي از كار /1 30از دستمزد متوسط x سنوات پرداخت حق بيمه به صورت پرداخت ماهانه محاسبه مي شود. دستمزد متوسط نيز (از جمع كل مزد يا حقوق ماهانه مشمول كسر حق بيمه ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري ) x 30 تقسيم بر روزهاي كاركرد به دست مي آيد. ميزان مستمري از كارافتادگي جزئي نيز از درصد از xكارافتادگي ميزان مستمري از كارافتادگي كلي استحقاقي محاسبه مي شود. ميزان پرداخت غرامت نقص مقطوع نيز از 36 برابر مستمري از كارافتادگي كلي استحقاقي x ميزان درصد از كار افتادگي محاسبه مي شود كه شيوه پرداخت فقط يكبار است. ميزان مستمري از كارافتادگي جزئي در محاسبات ساير مستمري ها همواره به عنوان بخشي از دستمزد هم مبناي محاسبه قرار مي گيرد.