Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801117-53975S5

Date of Document: 2002-02-06

آمريكابانظاميگري و يكجانبه گرايي صلح و تهديد مي كند امنيت جهان را گروه سياسي: كمال خرازي وزير امورخارجه ايران در نامه اي به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد، مراتب ناخشنودي عميق و انزجار شديد خود را نسبت به اتهامات بي پايه اي كه در سخنراني جورج بوش رئيس جمهور آمريكا در رابطه با ايران ادعا شده ابراز، داشت. به گزارش ايرنا در بخش از نامه خرازي آمده است: مايلم به سخنراني سالانه رئيس جمهوري آمريكا در كنگره در تاريخ 29 ژانويه 2002 اشاره نمايم و مراتب ناخشنودي عميق خود را نسبت به رهيافت كلي سخنراني مزبور و نيز انزجار شديد خويش را درباره بخشهايي از آن كه حاوي اتهامات بي پايه اي عليه كشور اينجانب بودو همچنين عبارتهاي مستهجن بكار گرفته شده توسط يك رئيس جمهوري در اشاره به جمهوري اسلامي ايران ابراز دارم. اينكه مطالب مذكور از بابت مصرف سياستهاي داخلي به منظور افزايش هزينه هاي نظامي در آمريكا عنوان شده توجيه قابل قبولي براي خدشه دار كردن حقايق و رويدادهاي تاريخ بشمار نمي آيد و ناگزير بايد آنرا به منزله غوغاسالاري به منظور فرافكني رد كرد. وزير امور خارجه در نامه خود تاكيد كرده است: جمهوري اسلامي ايران به عنوان قرباني تروريسم بين المللي، بطور فعال در مبارزه بااين تهديد مشاركت داشته است. ايران اولين كشوري بود كه تهديد تروريسم و خطرات ناشي از قاچاق مواد مخدر از افغانستان تحت كنترل طالبان را مورد شناسايي قرار داد و از اين بابت به جامعه بين المللي هشدار داد. در نامه خرازي به كوفي عنان با بيان اينكه رئيس جمهوري ايالات متحده، جمهوري اسلامي ايران را متهم به تلاش براي دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي كرده، آمده است: موجب تعجب است كه اين دولت كه همواره بطور سيستماتيك به محو و خدشه دار كردن كليه رژيمهاي بين المللي مربوط به ممنوعيت كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي اشتغال داشته به خود اجازه مي دهد اتهامات بي پايه و اساسي را عليه يكي از حاميان سرسخت اين قبيل رژيمهاي بين المللي عنوان كند. در اين نامه آمده است: دولت مذكور كاملا روشن ساخته كه خواهان رژيمهاي چندجانبه مبتني بر قانون و شفاف براي سلاح هاي كشتار جمعي نبوده و برعكس خواهان آن است كه با مانعي درتوليد و تكثير اين سلاحها روبرو نباشد و خطرناكتر اينكه دست خود را در ايراد اتهامات خود ساخته عليه سايرين باز مي گذارد. در اين نامه آمده است: جمهوري اسلامي ايران در صدد كسب سلاحهاي كشتار جمعي نيست و بر خلاف اسرائيل، متحد آمريكا در منطقه، عضو معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته اي، كنوانسيون سلاحهاي شيميايي و بيولوژيك مي باشد و كنوانسيون منع آزمايش سلاحهاي هسته اي را نيز امضا كرده است. خرازي در نامه خود مي نويسد: آنچه نيازمند بررسي است، زمينه اين تغيير ناگهاني در لحن و رهيافت مقامات آمريكاست. تلاش گسترده در نشر اكاذيب و تحريف حقايق توسط رژيم اسرائيل عليه ايران از زمان حملات 11 سپتامبر و همچنين شادماني مشهود مقامات اسرائيل بعداز سخنراني رئيس جمهوري آمريكا گوياي موفقيتي است كه رژيم اسرائيل در انحراف مبارزه ضد تروريسم و تبديل آن به حمايت بلاشرط آمريكا از اشغال، سركوبي ددمنشانه و تروريسم بي حد و حصر دولتي عليه مردم فلسطين بدست آورده است. در اين نامه آمده است: حمايت آمريكا از سياست كنوني اسرائيل يك خطاي استراتژيك است. بحران خاورميانه نمي تواند با استفاده از زور و سركوب بدون اعاده حقوق ذاتي مردم فلسطين از جمله حق تعيين سرنوشت، فيصله يابد. اين نامه تصريح مي كند: بوش، رئيس جمهوري آمريكا خواستار بهترين سلاح براي جنگجويان آمريكا و بيشترين افزايش در بودجه نظامي آمريكا ظرف دودهه گذشته گرديد. وي همچنين خواستار آن شد كه كليه ملل بدانند آمريكا هر آنچه را كه لازم است براي تضمين امنيت مردم خود انجام خواهد داد. در چارچوب نطق ساليانه رئيس جمهور آمريكا در كنگره اين كشور، اين اظهارات تنها نشانگر غلبه نظاميگري، يك جانبه گرائي و منطق زور در ذهنيت هيات حاكمه اين آمريكاست نگرش كه نفي كليه بنيانهاي سازمان ملل است، بيانگر تهديدي جدي عليه صلح و امنيت جهاني است و مي تواند سابقه اي بسيار خطرناك را در روابط بين الملل مبتني بر زور برجاي گذارد. وزير خارجه در نامه خود تصريح كرده است: مردم ايران نشان دادند كه در برابر فشار سرخم نخواهند كرد، دخالت در امور داخلي خود را نخواهند پذيرفت و اهانت به نهادهاي برخاسته از قانون اساسي را كه مقرر مي دارد امور كشور بايد از طريق آراي عمومي توسط انتخابات مستقيم يا غير مستقيم تعيين شود، تحمل نخواهند كرد. فهم اين موضوع براي آمريكا در پرتو فرايند انتخابات قانوني آن و به ويژه حوادث نوامبر و دسامبر 2000 نبايد مشكل باشد. در پايان خرازي از كوفي عنان خواست تا اين نامه به عنوان سند رسمي شوراي امنيت و مجمع عمومي انتشار يابد.