Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801117-53974S3

Date of Document: 2002-02-06

جرايم رايانه اي و روشهاي مقابله با وقوع پاياني آن - بخش مراقبت از سامانه هاي اطلاعاتي حساس كشور اشاره: بخش نخست جرايم رايانه اي و روشهاي مقابله با آن، ديروز در همين صفحه منتشر شد. امروز در بخش پاياني اين مقاله، مراقبت از سامانه هاي اطلاعاتي كشور به همراه نتيجه گيري و منابع كه عمدتا سايتهاي اينترنتي مرتبط با موضوع است، ذكر شده است. در هر جامعه اي خدماتي وجود دارد كه در حفظ امنيت و آرامش آن جامعه نقش موثري دارند. (مثل پايگاه مركز كنترل راههاي كشور، مركز كنترل نيرو، شبكه ملي مخابرات، نظام بهداشت و درمان و اورژانس و... ) در كشورهاي پيشرو مركزي تحت عنوان مراقبت از سامانه هاي اطلاعاتي حساس، مسئوليت شناسايي پايگاههاي كليدي كشور و ايجاد بسترهاي امنيتي مناسب براي آنها را به عهده دارد. نيروهاي واكنش سريع رايانه اي امروزه تهاجمات رايانه اي خود جلوه ديگري از جنگ سرد يا به عبارتي عرصه پنجم جنگ ها را پس از زمين، هوا، دريا و فضا تشكيل مي دهد. در برخي از كشورهاي جهان، مركزي تحت عنوان مركز واكنش سريع رايانه اي عهده دار حفظ برتري كشور در شناسايي و ابداع آخرين روش هاي تهاجمات رايانه اي و هشدار به سازمان هاي دولتي و ملي مي باشد. تدوين و اجراي طرح ملي آموزش عمومي جامعه در آموزش هاي عمومي تاكيد بر رعايت اخلاق بسيار مهم و تعيين كننده است. چرا كه با ظهور پديده تار جهان گستر (www) كوچكترين مزاحمت و تهاجم فردي مي تواند در تمام دنيا منتشر شود. براي نمونه، ويروس منتشر شده از كشور فيليپين موسوم به ويروس عشق در سال 2000 بالغ بر 10 ميليارد دلار خسارت به بار آورد! در اين حادثه، اطلاعات پايگاه بسياري از سازمان ها محو شد. بررسي سياست هاي اعمال شده از جانب كشورهاي پيشرو، بيانگر اين مهم است كه در اين كشورها آگاه سازي، عموم نسبت به امنيت و اخلاق در فضاي رايانه اي، طي يك برنامه ملي و يكپارچه و با مشاركت نهادهاي سياستگذار، اجرايي، قضايي، بنگاه هاي تجاري و رسانه هاي عمومي و نيز بخش خصوصي صورت مي پذيرد. نتيجه گيري - 1 فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي فضاي جديدي را براي متخلفين جامعه فراهم كرده اند. لذا بر سياستگذاران و مديران جوامع است كه براي اين مشكل جديد راهكارهاي قانوني و اجرايي تدارك ببينند. - 2 به منظور مهاركردن جرايم رايانه اي در سطح جهاني لازم است تا كليه كشورها داراي قوانين مصوب بوده و سعي شود قوانين حتي المقدور همگرايي داشته باشند. در اين رابطه اقدام به ايجاد يك الگوي جهاني ضروري به نظر مي رسد. - 3 قوانين جرايم رايانه اي و نيز طرح ملي آموزش عمومي در كشورهاي بررسي شده، توسط شورايي متشكل از سازمان هاي علمي، صنعتي، تجاري، امنيتي و خدماتي تدوين مي گردد. - 4 مشاركت عموم جامعه بويژه بخش خصوصي ضمانت اجرايي قوانين و طرح آموزش ملي را قويا تقويت مي نمايد. - 5 در بسياري از كشورها مراكزي تحت عنوان مركز مراقبت از سامانه هاي حساس اطلاعاتي و مراكز واكنش سريع رايانه اي فعاليت مي كنند. اين مراكز از جانب دانشكده هاي برق، رايانه و حقوق حمايت علمي و از جانب سازمان هاي دفاعي و امنيتي، حمايت هاي مالي و سياسي دريافت مي كنند. - 6 دولت ها ضمن ايجاد بستر قانوني اجرايي و قضايي براي رسيدگي به امر جرايم رايانه اي، موظف به ايجاد اطمينان از گردش اطلاعات مناسب بين سازمان هاي دولتي سياستگذار، مجريان قانون و بخش خصوصي هستند. از جمله وظايف خطير دولت ها، ترويج فرهنگ رعايت اخلاق در محيط زندگي و كار در فضاي اطلاعاتي جديد است. - 7 با روند فزاينده ظهور گسترش و دسترسي ارزان قيمت شهروندان به فناوري هاي اطلاعاتي، همچنان شاهد رشد آمار جرايم رايانه اي و پيچيده تر شدن روشهاي ارتكاب جرم خواهيم بي توجهي بود به اين مهم در آينده اي نزديك، فعاليت هاي علمي، صنعتي و اقتصادي جامعه را دچار صدمات جبران ناپذير نموده و امنيت اجتماعي كشور رادستخوش تهديد جدي خواهد كرد. منابع: Ohtm.n2/infos/infos.gov.gcsb.www 2- 1 - 2 خبرنامه شوراي انفورماتيك عالي انفورماتيك كشور سال شانزدهم فروردين ماه 1380 شماره 77 org.difference-a-making.www - 3 us/services/police.md.mo.Co.//www:http - 4 irg.facci.//www:http - 5 htm.org/intro.rcflwny.//www:http - 6 org.mcctf.www //:http - 7 us/crim.ny.state.troopers.//www:http - 8 html.crime Inv/Comuter asp.gov/strategy/fraudtips.ifccfbi.//www:http - 9 hk/gia/general.gov.Info.www - 10 /ISPO/internet europaoeuoint //:http - 11 site/crime polices html.no/index.of. mossbyrett.www - 12 org.research. crime. www - 13 ferences/other/cybercrimes au/con.gov.aic. www - 14 net/shelldraft.cybercrimes //:http - 15