Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53957S5

Date of Document: 2002-02-05

افزايش اختيارات واحدهاي استاني وزارتخانه ها وظايف و اختيارات واحدهاي استاني وزارتخانه ها افزايش مي يابد و همه امور مربوط به وزارتخانه ها در سطح استان انجام مي شود و سازمان هاي استاني وزارتخانه ها گزارش عملكرد خود را علاوه بر ارائه به وزارتخانه هاي مربوط به استانداري نيز ارائه مي كنند. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضوابط تشكيلاتي سازمان استاني وزارتخانه ها ابلاغ شد. سازمان استان واحد سازماني تابع وزارتخانه است كه با هدف اعمال اختيارات و انجام وظايف وزارتخانه ها در استان، تشكيل و كليه وظايف واحدهاي تابعه وزارتخانه در استان را انجام مي دهد. مسعود شكراللهي مدير كل دفتر برنامه ريزي و ساختارها ضمن تشريح بخشنامه فوق گفت: تنظيم اين ضوابط در راستاي اجراي بند _ه ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه شوراي عالي اداري مي باشد.