Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53929S4

Date of Document: 2002-02-03

ديدار از سرزمين هميشه بهار - 2 زيرساخت هايي براي تحول تابلوي بزرگ شاهراه تجارت جهاني تنها نشانه نزديك بودن به منطقه آزاد چابهار بلافاصله نيست پس از ديدن آن، حصارهاي منطقه آزاد به چشم مي آيد. تنها منطقه آزاد متصل به خاك اصلي كشور، به اجبار بايد از بقيه ايران با حصاركشي جدا مي شده است چون آنچه در اين محوطه 14 هزار هكتاري مي گذرد نمي توانسته تعامل متوازني با اقتصاد كشور داشته باشد. اسرار اين ناموزوني را به تدريج برايتان بازخواهم گفت. در منطقه چابهار، سه سال باران نباريده است. گواه اوليه اين ناخن خشكي طبيعت، خشكي خاك و خشكيدگي همه گياهان اطراف جاده است. خشكي به معناي مطلق، هرچند در اطراف جاده آثاري از اسكان مردمان محلي در كپرهايي ديده مي شود. از دور به نظر مي رسد شترها از شاخه هاي خشكيده درختان و بوته ها تغذيه مي كنند. سخت دلي طبيعت را سخت سري ساكنان منطقه پاسخ گفته است. بخشي از اين سخت سري را مي توان بلافاصله پس از ورود به منطقه آزاد ديد. مدخل منطقه را با ساختماني آجري كه به يكي از دروازه هاي شيراز مي ماند مشخص كرده اند و بلافاصله پس از آن اتوباني عريض ( متر 85 عرض ) مسافران را به قلب منطقه هدايت مي كند. تا جايي كه چشم در اين برهوت سابق كار مي كند آمايش صورت گرفته و خيابان هاي فرعي بخش هاي در نظر گرفته شده براي ساخت واحدهاي صنعتي را قابل دسترس در مي سازند سمت راست بزرگراه و با فاصله اي كم و بيش، خليج زيبا و آرام چابهار رنگ آبي خود را به چشم مي كشد. بزرگراه مستقيم، با رسيدن به بلندي هاي مقابل پيچ مي خورد و بيش از آن كه بقاياي قلعه مخروبه موسوم به پرتغالي ها بر فراز تپه مشرف به خليج به چشم آيد حصارهاي تازه اي در دل منطقه آزاد به چشم مي آيد كه ميهمانداران اعلام كردند يك پايگاه نظامي دريايي است. همانجا در دل گفتم فاتحه جذابيت توريستي منطقه را بايد خواند. براي گردشگري كه به قول يكي از سرمايه گذاران ترك منطقه مي تواند مسحور خليج آرام آبي و بلندي هاي مشبك حاشيه آن باشد، احساس قرار داشتن در يك منطقه نظامي چندان خوشايند نيست. سمت چپ جاده روستاي زيباي تيس قرار دارد كه بعدا آن را توصيف خواهم كرد و همچون باغي بكر در بياباني زير و رو شده براي توسعه يك شهر خودنمايي مي كند. در بخش هاي آمايش شده اين زمين 14 هزار هكتاري بيش از 100 كيلومتر بلوار و جاده ساخته اند و هنوز هم دارند مي سازند. كار عمراني به عنوان فراهم كردن زيرساخت هاي توسعه منطقه، ظاهرا عمده ترين و حتما سنگين ترين بخش آماده سازي بستر توسعه بوده است كه هنوز ادامه دارد. غير از خيابان بندي و انجام كارهاي زيربنايي مناطقي كه براي ساخت مسكن ساكنان، كارمندان و سرمايه گذاران در نظر گرفته شده و بخش هايي از ساختمان هاي آنها نيز درحال ساخت است، فضاسازي براي ساخت يك دانشگاه و يك بيمارستان پيشرفته بين المللي در چابهار انجام شده است. اين فكر كه اگر يك دانشگاه مرتبط با دانشگاه هاي معتبر آمريكايي و كانادايي در مناطق آزاد كشور پديد آيد و بتواند برنامه درسي و سطح آموزشي خود را در حد مورد قبول و استانداردهاي دانشگاه هاي يادشده تثبيت كند چند هزار نفري از جوانان كشور كه هر سال به دبي يا مالزي و نقاط ديگر جهان مي روند تا از طريق تحصيل در اين نوع دانشگاه ها امكان تحصيلات تكميلي خود در آمريكا و كانادا را فراهم كنند، در كشور خواهند ماند و تحصيل خود را با هزينه كمتري انجام خواهند داد، از مدت ها پيش در كشور و به ويژه درميان مديران مناطق آزاد مطرح بوده است. در چابهار همه زمينه هاي لازم براي ساخت اين دانشگاه را فراهم كرده اند الا عزم ملي آن را كه گويا در كشاكش هايي سليقه اي و پيچ وخم هاي بروكراسي گم شده است. البته اگر اين مشكل حل شود، كمي هم اراده سياسي براي تصميم گيري درمورد ساخت دانشگاهي با مشخصات يادشده لازم خواهد بود. ادامه دارد