Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53869S5

Date of Document: 2002-01-30

يك پرسش چند پاسخ اطلاع رساني; حقي براي دوطرف حضور شوراهاي اسلامي در عرصه هاي كلان مديريت شهري و تفهيم آداب شهروندي، با همه ناهمواريهايي كه بي ترديددرگامهاي نخست اين راه دشوار و ناآزموده - درمقام رويارويي با انگيزه ها و آمال - چهره مي گشايد، پيوندي ذاتي باآگاهي و هم، شناخت دارد. هر چند به زعم شماري از صاحبان انديشه در حوزه معرفت اجتماعي و ارتباطات، آگاهي به معني و مترادف با خردمندي نيست، با اين همه اين آگاهي خود، مي تواند از ابتدايي ترين و ضروري ترين اسباب براي به ميدان آوردن هاي خرد خاموش در ژرفاي ذهن انسان به شمار آيد. ره آورد اين آگاهي و شناخت براي شوراييان، هموار كردن اين راه پرفراز و فرود و گشودن افق هاي تازه در حيطه انديشه و تصميم در فضاي امكان و براي صاحبان اصلي شوراها - مردم - آميزه اي از حق و امتياز براي تعديل توان وانتظار در مواجهه با داشته ها و بايدها و نيز رمز ماندگاري روح مشاركت در كالبد اراده آنان خواهد بود. خبرنگار ما در اصفهان درهمين رابطه، پاسخهاي چند تن از صاحبنظران را درباره ضرورت واهميت اطلاع رساني شوراها و نقش آن در جلب و افزايش مشاركت و اعتماد عمومي جويا شده است. *** دكتر * وحيد ذوالاكتاف رئيس دانشكده تربيت بدني دانشگاه اصفهان در اين زمينه معتقد است كه براي پاسخگويي به اين سوال لازم است ابتدا تعريف دقيقي از مخاطبين شوراها و اهداف اطلاع رساني شوراها داشته باشيم. مخاطبين شوراها را از اين حيث مي توان به دو دسته عام و خاص طبقه بندي كرد. مخاطبين خاص آنهايي هستند كه شورا نيازمند آن است كه حتما پيام خود را به آنها برساند. ولي مخاطبين عام كساني هستند كه پيام رساني به آنها ضروري نيست ولي در صورت پيام رساني، آنها با طرح ها، برنامه ها و خدمات شوراها آشنا شده و درآينده ممكن است از حاميان شوراها باشند. با اين طبقه بندي لزوم اطلاع رساني دقيق به هر دو دسته مخاطبان مشخص مي شود، زيرا اطلاع رساني به دسته اول الزامي است و اطلاع رساني به دسته دوم نيز مفيد ارزيابي مي شود. در ارتباط با شيوه هاي اطلاع رساني بايد گفت كه در اطلاع رساني خاص، چاره اي جز حصول اطمينان كامل از رسيدن پيام به مقصد وجود ندارد، بدين منظور شورا بايد با تماس مستمر با مخاطبين خويش، پيام ها و گزارش فعاليت و عملكرد خويش را به طور منظم براي آنها ارسال كند و در نهايت با ارائه شيوه هاي صحيح، از برقراري ارتباط اطمينان حاصل كند. در مورد اطلاع رساني عام نيز اولا شورا بايد محلي را براي ارتباطات مردمي در نظر بگيرد تا عموم مردم به طور مستمر هرگاه مايل بودند براي كسب اطلاع به آن محل مراجعه كنند. ثانيا بايد ضمن برقراري ارتباط مستمر با در مطبوعات، ايام خاصي از سال و به مناسبت هاي مختلف با برپايي مصاحبه هاي مطبوعاتي و ميزگردهاي رسانه اي، به صورت شفاف اطلاع رساني كند تا اين اطلاع رساني از طريق رسانه ها در همه ايام مفيد باشد. * مهندس عبدالله كوپائي عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان و رئيس سازمان نظام مهندسي استان نيز در اين خصوص اطلاع رساني چهره به چهره را موثر اما اطلاع رساني به شيوه هاي رسانه اي را نيز لازم مي داند. به اعتقاد وي با اطلاع رساني دوجانبه، مردم نيز مي توانند با اطلاع رساني صحيح خود اعضاي شورا، را ازكمبودها و نيازها آگاه و با ارائه پيشنهادهاي خود شوراها را در انجام وظايف كمك كنند. اطلاع رساني مناسب موجب مشاركت بهتر و بيشتر مردم مي شود و اگر در شهرهاي بزرگي مثل اصفهان كساني كانديدا شوند كه وقت بيشتري براي شوراها بگذارند مي توانند با حضور در مجامع مختلف مردمي مطالب مردم را بشنوند و نظرات خود را نيز به اطلاع مردم از برسانند سوي ديگر بايد با اطلاع رساني صحيح به مردم مشاركتشان را جلب كنيم و براي كسب اطلاع از نيازها، شوراهاي محلي را تشكيل دهيم تا ارتباط دوسويه برقرار شود. * محمدرضا ايرواني عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان نيز نظر خود را در پاسخ به اين سوال اين گونه بيان مي كند كه لزوم اطلاع رساني در تمامي امور به ويژه اموري كه مستقيما به مردم مرتبط مي شود امري است كه اهميت آن بر كسي پوشيده نيست. با پيشرفتهاي روزافزون امكانات ارتباطي كه عصر حاضر رابه عصر ارتباطات و اطلاع رساني تبديل كرده بسيار روشن است كه برقراري ارتباط صحيح با مخاطبين و اطلاع رساني پيرامون نحوه فعاليت ها و عملكردها براي تمامي دستگاهها لازم و ضروري است. بنابراين شوراها كه نهادهاي مدني و برخاسته از مردم هستند و وظايف مهمي را برعهده دارند نيز از اين امر مستثني بلكه نيستند اين مهم براي آنان ضروري تر است. يكي از مشكلات فعلي مردم با شوراها نيز در همين مهم خلاصه مي شود كه هم مردم عموما از وظايف و عملكرد شوراها آگاه نيستند و هم متاسفانه برخي از اعضاي شوراها از وظايف خويش و نيازهاي شهروندان اطلاع درستي ندارند به همين سبب نقش شورا را در انتخاب شهردار و يا برخي مسائل فرعي خلاصه بنابراين مي كنند اطلاع رساني عبارت از ارائه دقيق و صحيح فعاليتها و عملكرد شوراها در چارچوب وظايف قانوني آنها به مخاطبين است. درارتباط با چگونگي تحقق اين مهم شيوه هاي مختلفي مي تواند مطرح باشد از جمله: الف ) ارتباط مستمر با رسانه هاي جمعي به ويژه صداوسيما و مطبوعات و ارائه اطلاعات مربوط به آخرين فعاليتها و عملكردها كه در اين ميان صداوسيما به دليل آن كه مخاطبين بيشتري دارد از اهميت ويژه اي برخوردار است، هر چند متاسفانه تاكنون در اين زمينه اقدام قابل توجهي انجام نگرفته است، با اين همه نقش مهم و ارزنده مطبوعات در اطلاع رساني بهنگام و در دسترس بودن آنها قابل چشم پوشي نيست. ب ) انتشار نشريه اي كه حداقل به صورت هفته نامه منتشر شودو مشروح فعاليتهاي شورا را به اطلاع عموم مردم برساند و از طرفي نظرات مخاطبين شوراها را كه مردم هستند منعكس كند. ج ) ايجاد دفتر ارتباطات و حضور مرتب اعضاي شوراها به ويژه سخنگوي شورا در آن دفتر.