Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53806S1

Date of Document: 2002-01-26

در گفت وگو با معاون بازرگاني خارجي سياست هاي تعرفه اي اعلام شد: وزارت بازرگاني دولت براي افزايش توان رقابتي واحدهاي توليدي سياست يكسان سازي نرخ ارز، تجارت خارجي و فعاليت توليدكنندگان داخلي را تحت تاثير قرار مي دهد اما تامين اهداف كلي اقتصاد كشور در چارچوب اين سياست با ابهام همراه است. عبدالحسين وهاجي، معاون بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در اين راستا، هر اندازه سياست ها و عوامل و ابزار كار شفاف تر باشند ارزيابي از كارها روشن تر و مشخص تر خواهند شد و بالعكس. وي معتقد است كه شفاف سازي در فعاليت هاي تجارت خارجي و به تبع آن در داخل ارزيابي ها را كارآمدتر مي كند. او دراين زمينه اظهار داشت: با شفاف سازي ارائه تسهيلات و امتيازات دولت به بخش هاي مختلف، حمايت و پشتيباني از صنايع در مسير صحيح قرار خواهد گرفت. وهاجي در ادامه گفت: علاوه بر اين، شفاف سازي سبب مي شود اولا، رانت خواري در اين زمينه از بين برود ثانيا، نظام تخصيص ارز بهينه شود. در اين قالب منابع و ذخاير ارزي ما بيهوده صرف كارهايي كه مورد نياز نيست نخواهد شد، در نتيجه صرفه جويي ارزي خواهيم به داشت عبارتي، شفاف سازي به صرفه جويي ارزي منجر خواهد شد كه اين امر نيز به نوبه خود سبب مي شود تا بودجه دولت واقعي تر شود. معاون بازرگاني خارجي با اشاره به اين نكته كه قاچاق كالا بر تجارت خارجي و به طور كلي بر مجموعه فعاليت هاي اقتصادي تاثير منفي مي گذارد، تصريح كرد: براي كاهش اين تاثير، با به كارگيري سياست هايي ازجمله اصلاح تعرفه و حذف موانع غيرتعرفه اي و تبديل آن به تعرفه، تا حدود زيادي مي توانيم قاچاق را كاهش دهيم. وي با تقسيم واحدهاي توليدي به سه گروه مختلف گفت: واحدهاي توليدي ما از لحاظ سازوكارهاي فني و ضريب كارآيي يكسان عمل نمي كنند. اگر بخواهيم آنها را طبقه بندي كنيم، گروه اول واحدهايي هستند كه مشكل ساختاري ندارند و در يك فضاي سالم اقتصادي مي توانند محصولات خود را نيز صادر كنند. گروه دوم توليدكنندگاني هستند كه با اندكي توجه و پوشش هاي حمايتي بيشتر، مسير توليد آنها خط و مشي مشخصي پيدا گروه مي كند سوم نيز واحدهايي هستند كه از لحاظ ساختاري شديدا به ترميم و بازسازي نياز دارند. وهاجي افزود: در ارتباط با گروه سوم، اگر تعرفه كالاهاي وارداتي راافزايش دهيم در حقيقت از اين واحدها حمايت غيرمنطقي كرده ايم و اگركاهش دهيم اين واحدها در داخل با مشكل مواجه شده و به نوعي به سمت نابودي كشيده مي شوند. وي تصريح كرد: هم اكنون، خوشبختانه دولت از طريق صندوق ذخيره ارزي درحال تدارك امكاناتي است تا واحدهاي توليدي با دريافت ارز، خط توليد خود را اصلاح كنند. اين در حقيقت يكي از امتيازات دولت به واحدهاي توليدي محسوب مي شود تا بتوانند فعاليت هايشان را ادامه دهند. وهاجي صنعت فولاد را از جمله صنايعي دانست كه در مسير حركت خود همواره با نابساماني هاي فراواني مواجه بوده است. او در اين باره گفت: با حذف موانع غيرتعرفه اي و ايجاد ضرايب حمايتي و همچنين پرداخت مابه التفاوت قيمت توليدات داخلي با محصولات خارجي، سعي كرده ايم كه قدرت رقابت اين محصول را با كالاهاي وارداتي افزايش دهيم. وي افزود: در مقايسه با محصولات صنعتي توليد شده در خارج از كشور، صنعت فولاد ازجمله صنايعي است كه توانسته وضعيت نسبتا مناسبي را به دست آورد. درحال حاضر علي رغم وجود محدوديت هاي بازاري و تجاري، برخي از كالاهاي زيرمجموعه فولاد مي توانند با قدرت رقابت مطلوبي در بازارهاي جهاني حاضر شوند. وهاجي با اشاره به اين نكته كه باسياست هاي حاكم بر صنعت خودرو و لوازم خانگي مخالف است گفت: به نظر مي رسد با تعرفه اي كردن كالا مي توانيم از اين صنايع در زمان مواجه شدن با معضلات حمايت و پشتيباني كنيم، اما بايد بدانيم در تعرفه اي كردن كالا بايد حد و اندازه اي را قائل شويم. دراين زمينه اگر تعرفه را با نرخ بالا اعمال كنيم قاچاق اتفاق مي افتد و اگر تعرفه را با نرخ پايين اعمال كنيم صنايع متزلزل خواهند شد. وي افزود: البته حمايت از صنايع را كاملا قبول دارم اما بايد بدانيم كه رقابت و كيفيت در عرصه تجارت خارجي حرف اول را مي زنند و وجود آنها ضروري رقابت است سبب مي شود تا قدرت انتخاب مصرف كنندگان بالا رود و قيمت ها واقعي تر شوند. وهاجي درپايان سخنانش گفت: رسيدن به وضعيت اقتصادي مطلوب مستلزم گذشت زمان است و گذشت زمان نيز به صبر و تحمل نياز دارد. لازم است به تدريج بخش ها را هماهنگ و سياست ها را تنظيم كنيم. ما معتقد نيستيم كه بايد تجارت خارجي را رها كرد بلكه سياست و خواسته ما اين است كه تجارت خارجي بايد منطق خود را داشته باشد. طبيعي است كه آن منطق دركنار مجموع فعاليت هاي داخلي ماجايگاه خود را خواهد يافت.