Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53794S3

Date of Document: 2002-01-25

مردان قدرتمندتر از زنان زنان و مردان نه تنها از مشاغل متفاوت كه در سلسله مراتب شغلي نيز از موقعيت هاي بسيار متفاوت، برخوردارند. حتي در مشاغلي كه زنان در آن حائز اكثريت هستند، مردان به طور معمول موقعيت هايي با دستمزد بالاتر و قدرتمندتر را از آن خود مي سازند. به گزارش سازمان ملل، در پرشماري از مناطق جهان، زنان به سطوح تحصيلي قابل قياس و يا بالاتر از مردان دست يافته اند، مشاركت خود را در نيروي كار افزايش داده اند و با دير ازدواج كردن و تحديد فرزندانشان، فرصت هاي شغلي خود را افزايش داده اند. با اين حال، آنان در مديريت هاي سطوح بالا و ديگر مناصب مديريتي همراه با مسئوليت و دستمزد بيشتر، حضور كمرنگي زنان دارند اگر چه به تمركز در مشاغل با موقعيت پايين تر و دستمزد كمتر گرايش دارند، اما 29 تا 51 درصد نيروي كار گروه مشاغل تخصصي و فني را تشكيل مي دهند. براي نمونه، گزارش سازمان بين المللي كار حاكي است: سال در 1991 آمريكا به طور تقريبي نيمي از زنان نيروي كار گروه مشاغل تخصصي و فني، پرستار و آموزگار بودند، در ژاپن در سال 1990 اين رقم 47 درصد و در هند رقم ياد شده بيش از 80 درصد بود. بر عكس زنان كمتر از 30 درصد نيروي كار مديريتي و اداري _ اجرايي را در تمامي مناطق به استثناي منطقه كارائيب ( درصد ) 39 شرق اروپا ( درصد ) 40 و مناطق توسعه يافته خارج از اروپا ( درصد ) 35 تشكيل مي دهند. بنابراين گزارش، در تمامي مناطق، سهم زنان در اين گروه شغلي كمتر از سهم آنان در بازار كار اين است امر از شمار اندك زنان در مشاغل مسئوليت پذير، تصميم گيرنده و قدرتمند، نشان دارد.