Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53792S2

Date of Document: 2002-01-25

نزاع قومي به خاطر يك خبرنگار مارك دترو ژان مري ددكر سناتور بلژيكي به يك روزنامه نگار كمك كرد تا يك مصاحبه غيرقانوني و پنهاني با مارك دترو قاتل بلژيكي معروف به داشتن گرايش هاي انحرافي نسبت به كودكان، ترتيب دهد. ژان مري ددكر سناتوري از حزب ليبرال فلمان ها (نام زبان و نژاد گروهي در بلژيك ) و از اعضاي ارشد دولت ائتلافي بلژيك است. وي يك خبرنگار تلويزيوني فلمان زبان وي تي ام VTM را با اين حيله كه وي راننده شخصي اوست به سلول دترو برد. روز دوشنبه اول بهمن مصاحبه اين خبرنگار از تلويزيون پخش در شد اين مصاحبه غير قانوني دترو گفت كه خود از اعضاي يك باند مخصوص انحرافات جنسي با گرايش به كودكان است كه پليس بلژيك تمايلي به تعقيب آن ندارد. او در اين مصاحبه اعتراف كرد كه چهار دختر را ربوده است اما مسئوليت كشتن آنها را به عهده نگرفت. دترو به اتهام قتل اين كودكان به زندان افتاده است. سياستمداران و مطبوعات مخالف ادعا كردند آقاي ددكر با فريب مسئولين زندان و جازدن يك خبرنگار به عنوان راننده شخصي، سيستم قضايي كشور را به مسخره گرفته است. حزب سوسيال مسيحي يك حزب فرانسه زبان و جزو ائتلاف حكومت با قاطعيت خواستار استعفاي ددكر و مارك ورويگلن وزير دادگستري بلژيك شده است. چون وزير دادگستري به اين سناتور اجازه ديدار با اين زنداني را داده است. حزب ليبرال فلمان ها رسما ددكر را مواخذه كرد و وي را وادار ساخت كه از همان شبكه تلويزيوني عذرخواهي كند. با اين حال مطبوعات فرانسوي زبان دست از سر وي برنداشتند و عذرخواهي را كافي ندانستند و به حزبليبرال فلمان ها نيز تاختند كه موضع سخت تري در قبال عمل ددكر اتخاذ نكرد. خبرنگار بي بي سي از بروكسل گزارش داد كه اين مصاحبه به حدس هاي افكار عمومي دامن مي زند كه تاخير محاكمه دترو به خاطر سرپوش گذاشتن بر احتمال ارتباط دولتمردان بلژيكي با شبكه هاي انحراف جنسي با گرايش به كودكان است. دترو در سال 1996 ملت بلژيك را شوكه كرد. دو نفر از كودكاني كه وي ربوده بود در زير زمين خانه اش به دليل غفلت، از گرسنگي جان سپردند. اما حتي در طول مصاحبه اش اصرار داشت كه او خود عضوي از يك شبكه وسيع تر است. او با صراحت گفت: يك گروه اند. من با آن گروه در تماس بودم. اما قانون نمي خواهد اين موضوع را پيگيري وي كند با كمال وقاحت به دزديدن آن مارشال افجه، لامبرك جولي لجون _ كه دختري هشت ساله بود _ مليسا روسو اعتراف از كرد روي مصاحبه اي كه پخش شد معلوم نبود وي از اين كه با يك خبرنگار مصاحبه مي كند اطلاع داشته است يا نه. وي مدام در مصاحبه تكرار مي كرد من جولي و مليسا را در خانه ام زنداني كردم، براي همين بي گناه نيستم و يا اين كه مي گفت من آن و افجه را در زيرزمين خانه ام محبوس كردم از اين جهت بي گناه نيستم. اما آنچه از همه بيشتر تكرار مي كرد اين جمله بود كه وي باعث مرگ آنها نبوده و اين ميشل مارتين همسرش بوده كه به آنها غذا نداده است. دادگاه دترو سال آينده برگزار مي شود و تاكنون چندين بار به تاخير افتاده است كه هر بار بهانه، جستجوهاي بي پايان و دقيق براي پيدا كردن علت و عاملان مرگ دختران عنوان شده است. تاكنون 6 هزار نمونه مو از تختي كه جولي و مليسا در آن جان باختند به آزمايشگاه فرستاده شده است. آزمايش ها براي اين انجام مي شود تا روشن شود كسي غير از دترو سراغ اين دخترها مي رفت يا خير. تابه حال دترو زماني را كه براي مجازات گرايش انحرافي به كودكان در نظر مي گيرند، در زندان گذرانده او است در سال 1992 بعد از گذراندن سه سال از زندان آزاد شد. آن موقع وي به 13 سال زندان به دليل تجاوز به پنج دختر محكوم شده بود. بعد از پخش مصاحبه دترو، خانواده دو دختر قرباني _ جولي و مليسا _ عميقا ابراز تاسف و ناخرسندي كردند. مطبوعات بلژيك به صورت يكپارچه مصاحبه غيرقانوني را محكوم كردند. روزنامه لوسوار نوشت مصاحبه اي كه تلويزيون فلمان زبان وي تي ام با همدستي سناتور ژان _ ماري ددكر انجام داد توهين به سيستم قضايي و مقام هاي سياسي بلژيك بود چون اين مصاحبه اين فرصت را براي دترو ايجاد كرد كه خود را قرباني جلوه دهد. اين روزنامه همچنين اتهام هاي دترو به پليس و سيستم قضايي را مورد ترديد قرار داد. دترو ادعا كرده است كه سرنخ هايي براي تحقيق در مورد شبكه مذكور به پليس داده است. لوسوار اظهارات دترو را غيردقيق و غيرقابل اثبات توصيف كرد و نوشت دترو از سال 1996 تا به حال به اندازه كافي وقت داشته است كه اين اتهام ها را علني سازد. روزنامه لاليبر بلژيك حتي پا را فراتر گذاشت و نوشت اين مصاحبه مي تواند محاكمه دترو را كه قرار بود سال آينده برگزار شود به تعويق بيندازد. اين روزنامه به ددكر نيز حمله كرد و نوشت او از موقعيت اجتماعي اش به عنوان يك عضو مجلس سوء استفاده كرد و به حزب ليبرال فلمان ها لطمه وارد كرد. روزنامه اين موضوع را كه حزب فقط به غيرقابل قبول توصيف كردن رفتار ددكر بسنده كرده مضحك است، مي داند. اين روزنامه نوشت: اين حزب جربزه برخورد صريحتر و قاطعتر با ددكر را نداشت چون مي دانست او در ميان فلمان هاي كشور از راي بالايي برخوردار اين است حزب مي داند اگر ددكر را از حزب بيرون مي انداخت، حزب ملي گراي ول آمز بلوك كه روبه رشد است او را روي هوا مي زد. اين روزنامه هرچقدر كه مي توانست تلويزيون وي تي ام و آن خبرنگاري كه اين مصاحبه را ترتيب داده بود، مورد مواخذه و انتقاد قرار داد و سرآخر نتيجه گرفت: خبرنگار و تلويزيوني كه آن مصاحبه را پخش كرد مستحق يك برخورد ملايم نيست. با همه اينها روزنامه فلمان زبان استاندارد نوشت: با همه احوالي كه گذشت، به نظر مي رسد كه تعداد آرايي كه ددكر براي خود در انتخابات آينده دست و پا كرد همه را شوكه خواهد كرد. اين روزنامه، تلويزيون وي تي ام را به خاطر تهيه اين برنامه ستود. براساس اظهارات اين روزنامه پيش از آنكه مصاحبه روي آنتن برود به كارل رينگوئه روانشناس دادگاه دترو، توني ون پاريس وزير دادگستري سابق بلژيك و چند تن از خانواده هاي قربانيان نشان داده شده بود. اين روزنامه همچنين نوشت، سازندگان اين مصاحبه از نامه هاي دترو به ساير منحرفان نظير خودش و دختران كم سن و سال نيز استفاده كردند.