Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53764S6

Date of Document: 2002-01-23

گفت و گو اطلاع رساني; پايداري اصل مشاركت بي ترديد اطلاق عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات تنها عبارتي براي ناميدن دوره اي كلان از واحدهاي زماني پلاك كوبي شده و خودساخته بشر نيست. ارتباطات كه خود متاثر از دگرگوني پيوندهاي بعضا ريشه دار اجتماعي و فرهنگي هر مجموعه تعريف شده اي از آحاد انساني است، در جوهره خويش مولفه اي بنيادي براي تحول و گاه دگرديسي لايه هاي ناهمسطح جامعه و هم، نوزايي انديشه اين موجود هوشمند انديشه اي است كه در دادوستد اطلاعات، هم پاسخي به چيستي اين ارتباط و هم سنگ بنايي براي پي ريزي شناخت، تفاهم و اعتماد و پاگيري اصل بي انكار مشاركت خواهد بود. خبرنگار ما در گرگان با همين رويكرد در زمينه اهميت و ضرورت اطلاع رساني شوراهاي اسلامي و نقش آن در جلب و افزايش مشاركت و اعتماد عمومي با بهروز صادقي كارشناس ارشد ارتباطات به گفت وگو نشسته است. *** * اگر موافق باشيد در ابتدا كمي در مورد اهميت اطلاع رساني توضيح بفرماييد. - در جهان امروز پاسخ گويي به ضروريات و نيازهايي كه با تحولات زمان پديد آمده اند با دو شيوه و رويكرد ممكن است يكي آن كه منفعلانه و حيرت زده خود را به امواج متلاطم عصر خود بسپاريم و به سوي مقصدي كه خود در گزينش و تعيين آن هيچ نقشي نداشته ايم، پرتاب شويم و ديگر آن كه متكي بر خرد و توانمندي هاي خويش، سير شتابنده تحولات را محملي آگاهانه براي حركت به سوي غايت ها واهداف تعيين شده و دلخواه قرار با دهيم اعتقاد به اين انديشه تنها راه ممكن همگام شدن با عصر شتابان ارتباطات و دسترسي به تغييرات و تحولات اين عصر و دستيابي به ارتباطات نوين است و اين امر ضرورت اطلاع رساني را در جوامع مختلف بيش از پيش آشكار مي كند. * به طور كلي شما در مورد اهميت و ضرورت نياز شوراهاي اسلامي به موضوع اطلاع رساني چه نظري؟ داريد - در ارتباط با امر مهم اطلاع رساني در شرايط كنوني جامعه ما، اگر بپذيريم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مسير رشد اجتماعي، ركني براي تبديل افراد منفعل به شهروندان صاحب حق به شمار مي روند و با توجه به اين كه هنوز در جامعه ما آن گونه كه بايد اين نكته جا نيفتاده است حق كه شهروندي با مسئوليت هاي شهروندي همراه است و از آن جايي كه آگاهي هاي عمومي در زمينه مسئوليت ها و وظايف شهروندي در حدنازلي قرار دارد بايد به مسئله اطلاع رساني از طريق شوراها و ضرورت هاي آن بيشتر و عميق تر بپردازيم. بنابراين آنچه در اين راستا مهم است اين است كه امروز شايد بتوان گفت درصد قابل توجهي از شهروندان ما نمي دانندكه با دارا بودن حق شهروندي چه وظايفي را به عهده؟ دارند چه مسئوليت هايي را به منزله عنصري از جامعه شهري و يا روستايي بايد بر عهده گيرند و به اندازه حق خود چه مسئوليت هايي را برگردن خود بار؟ كنند بنابراين اگر شورا را نهادي براي دخالت و مشاركت در حيطه مسئوليت هاي اجتماعي و شهروندي و مشاركت همگاني در عرصه كالبدي فضاهاي شهري بدانيم، ضرورت اطلاع رساني در شورا به عنوان نهادي مردمي در جامعه اي كه به سوي تكامل مردم سالاري پيش مي رود اهميت بيشتري مي يابد. * به نظر شما چگونه مي توان شوراها را ملزم به اطلاع رساني؟ كرد - به طوري كه گفته شد شكل گيري نهاد شورا و فعاليت هاي مشاركتي آنها يك حق شهروندي است وحق دخالت و حق نظارت است. شهروند در عرصه فعاليت هاي عمومي جامعه خود حق دارد و در مقابل مسئول خود است و بها دادن به موضوع اطلاع رساني شوراها، اقدامي اساسي و بنيادين است كه تدوين حقوق و وظايف و مسئوليت هاي عرصه شهروندي را تضمين و مشخص مي كند، راهكارهاي آن را تعيين و آن را براي مقبوليت عمومي مطرح و در اين جهت به تبليغ مي پردازد. بنابراين پذيرش رسالت اطلاع رساني از سوي شوراها گامي مهم در عرصه تقويت جامعه مدني است. * فكر مي كنيد اصولا شوراها چه اقداماتي را بايد در فرايند اطلاع رساني انجام؟ دهند - اكنون كه واقعيت وجود شوراها پذيرفته شده است، اين نهاد مردمي بايد مهم ترين وظيفه خود را اطلاع رساني درباره واقعيت هاي موجود و آشناسازي جامعه با نيازهاي حال و آينده شهروندان و جامعه شهري يا روستايي بداند و از آن جايي كه نهادشورا يك نهاد بينابيني به شمار مي رود، مي تواند با اتكا بر اصل اطلاع رساني صحيح، تعارض هاي عمومي را تعديل و به تقاضاي قابل تحقق تبديل كند، يعني شوراها از يك سو با دستگاه اجرايي و از سوي ديگر با توده شهروندان ارتباط مستمر دا رند، پس براي جمع كردن تقاضاهاي پراكنده، همسوسازي، تدوين وتعديل آنها به صورت تقاضاهاي قابل تحقق بايد به رسالت اطلاع رساني مستمر و به موقع خود هر چه بيشتر واقف شود وامكانات مردمي را بسيج كند، زيرا تنها در اين صورت است كه رسالت واقعي شوراها در كشف توانايي هاي بالقوه و ناشناخته شهروندان هر منطقه و يا جامعه و ايجاد اعتماد عمومي براي بالفعل كردن توانمندي ها تحقق مي يابد. * مطمئنا شما هم معتقديد كه اطلاع رساني بهنگام و روزآمد از فعاليتها و عملكردهاي شوراها و همين طور مشكلات پيش رو، نقش مهم و تعيين كننده اي در شفاف سازي رابطه بين مردم و شوراها خواهد داشت و به تصميم گيري بهتر و درست تر هر دوسوي اين رابطه كمك بسياري خواهد كرد، با اين وجود به اعتقاد شما چه نتايج مثبتي از آثار اطلاع رساني عايد شوراها خواهد؟ شد - بايد بپذيريم كه رسالت اطلاع رساني در شوراها اقدامي بنيادين براي پايدارسازي اصل مشاركت در جامعه مدني و فراخوان مستمر و عمومي براي ايجاد مشاركت همگاني در جامعه شهروندي است تا مردم پس از دادن راي، هر يك به راه خود نروند و بار ديگر جامعه متفرق نشود و اين امر زماني امكان پذير خواهد بود كه شهروندان به اين باور عمومي برسند كه در چرخه مشاركت عمومي از شكل گرفتن يك ايده عمومي تا عرصه اجرا و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده، در صحنه حضور و مشاركت دارندو بي ترديد در پرتو اطلاع رساني درست وبهنگام، نهاد شورا نيز به عنوان نهادي قابل اعتماد در پيشبرد هدفهاي عالي جامعه در باور شهروندان شكل مي گيرد و نهادينه مي شود. از سوي ديگر شورايي موفق تر و توانمندتر خواهد بود كه نقش اطلاع رساني خود را بر مبناي الگوهاي آگاه سازي عمومي متناسب با شرايط روز و مطابق با ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه شهروندي ايفا كند.