Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53726S1

Date of Document: 2002-01-21

گام 7 تا رفع افسردگي اشاره: هزاران سال است كه بشر براي درمان بيماريهاي خود از طبيعت ومنابع بيكران موجود در آن سود مي جويد. قرنها پيش انسانهابه طور غريزي و يا تجربي بيماريهاي گوناگون خود را با گياهان دارويي و يا ساير روشهاي طبيعي درمان مي نمودند و به مرور پزشكان بزرگي چون بوعلي سينا اين شيوه درمان را علمي تر و كاربردي تر نموده و شاهراه جديدي را در درمان بيماريها گشودند، اما متاسفانه به مرور زمان و در عصر تكنولوژي كم كم روند استفاده از گياهان دارويي مطرود و يا كمرنگ شد به گونه اي كه استفاده از اين گياهان دارويي در برخي از مكانها نشانه عقبافتادگي فرهنگي پنداشته شده و به شخص مصرف كننده با ديده تحقير نگريسته مي شد. هر چند كه امروزه استقبال مردم از گياهان دارويي بار ديگر بيشتر شده و داروهاي گوناگوني از اين گياهان بوسيله شركتهاي دارويي توليد وعرضه مي شود، اما متاسفانه هنوز ويژگي هاي بسيار، از گياهان دارويي ناشناخته باقي مانده است كه اين ويژگي ها از نظر مولف عوارض جانبي كمتر داروهاي گياهي بنا به اظهارنظرهاي گوناگون نمي باشد. زيرا هر دارويي خواه ناخواه داراي عوارضي خفيف و يا شديد مي باشد (كه اين عوارض البته در داروهاي گياهي خفيف تر است ) بلكه بزرگترين ويژگي گياهان دارويي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است اثرات مثبت چندگانه گياهان دارويي دردرمان بيماريهاي مختلف است. يكي از اين بيماريها افسردگي است كه متاسفانه در 20 سال اخير و به علل گوناگون به شدت در جامعه ما شايع گرديده است در اين مقاله سعي مي شود تا گياهاني كه تاكنون در درمان اين بيماري كاملاگمنام و ناشناخته باقي مانده اندبررسي و معرفي شوند. افسردگي: احتمالا شما نيز تاكنون در مورد افسردگي مطالبي راخوانده يا شنيده ايد. افسردگي يك نوع بيماري عصبي است كه معمولا با علائم: عدم بي حوصلگي، تمركز ذهني، بي اشتهايي يا پراشتهايي، اختلال در الگوي خواب، غم و اندوه و تمايل به خودكشي; شناخته مي شود. البته با توجه به اينكه امروزه مشكلات اجتماعي و اقتصادي و فشارهاي رواني ناشي از اين عوامل بر اشخاص به فراواني به چشم مي خورد نمي توان صرفا وجود يك يا دو علامت از علائم ذكر شده را در شخص، نشانه بروز افسردگي دانست. بلكه عمدتا زماني شخص بايد در خود احساس نگراني كند كه به طور نسبي اغلب علائم بالا را در مدت زمان نسبتا طولاني در خود احساس نمايد. آمارهاي رسمي نمايانگر آن است كه اين بيماري در اغلبكشورهاي صنعتي و روبه توسعه و بيشتر در نزد جوانان وزنان به درجات خفيف تا شديد مشاهده مي شود. امروزه پزشكان علل گوناگوني همچون: زمينه هاي ژنتيكي، اختلالات هورموني، فشارهاي عصبي و استرس و حتي وجود ويروسها و باكتريها را در پيدايش اين بيماري موثر مي دانند كه رابطه بين وجود ويروسها و باكتريها با پيدايش اين بيماري كمي پيچيده تر به نظر مي رسد. ويروسها و باكتريها: با اينكه هنوز هيچ ارتباط مشخصي بين ويروسها وباكتريها در بروز بيماري افسردگي كشف نشده است اما شواهدي در مورد نقش موجودات ذره بيني با پيدايش اين بيماري و يا ساير بيماريهاي عصبي نظير رابطه بين ويروسهاي با پسگرد ايجاد شيزوفرني بيماري و اسكيزوفرني وهمچنين رابطه بين ويروس بيماري موسوم به كه بورنا درحيوانات يافت مي شود با بروز افسردگي رواني در انسانها مشاهده شده است. ويروسها كه از يك اسيد نوكلئيك (DNA يا RNA)كه توسط يك كپسول پروتئيني پوشيده شده است تشكيل شده اند، معمولا در خارج از سلول ميزبان كاملا غيرفعال هستند اما به محض ورود به بدن ميزبان به سرعت فعال مي گردند كه البته گاه اين فعاليت فوري است و گاه تاخيري. در مورد دوم گاهي ويروس وارد ژنوم سلول شده ودر آنجا مخفي مي شود و همراه با سلول ميزبان تكثيرمي شود و مدتها به صورت غيرفعال باقي مي ماند و يا بدون اينكه تكثيرشود باعث تغيير در سلول ميزبان مي شود. يعني يا باعث سرطان مي شود و يا گاه در باكتريها سموم جديد توليد مي كند، نمونه اين عمل در باكتري ديفتري وقتي كه به ويروس خاصي آلوده مي شود به وقوع مي پيوندد و باعث بروز عوارض قلبي و مغزي در بيمار مبتلا به ديفتري مي شود. اما مسئله حائز اهميت در اينجا نقش دستگاه گوارش و ارتباط آن با بيماري افسردگي است زيرا دستگاه گوارش ما انسانها همواره درمعرض ورود ميكروبها و ويروسها به داخل آن است كه اين باكتريها و ويروسها مي توانند به تنهايي و يا با آلوده كردن باكتريهاي موجود در دستگاه گوارش باعث بروز بيماريهاي گوناگون و حتي افسردگي گردند كه از شاخص ترين اين نوع باكتريها مي توان به هليكوباكترپيلوري اشاره نمود كه امروزه نقش اين باكتري در بروز زخمهاي دستگاه گوارش گرفته تا بروز كهير و كوليت تا حدودي ثابت گرديده و بنابراين ارتباط اين باكتري و كورين باكتريها و كوليباسيلهاي موجود در دستگاه گوارش به تنهايي و يا براثر آلوده شدن به ويروسهاي ديگر با بروز بيماري افسردگي غيرمحتمل به نظر نمي رسد و حتي به نظر مي رسد كه نقش فشارهاي رواني و استرس در بروز بيماري افسردگي نه به طور مستقيم، بلكه به علت تضعيف سيستم ايمني بدن به هنگام استرس و فشارهاي رواني و پراكنده شدن باكتريهاي موجود در دستگاه گوارش در خون و مغز و به صورت غيرمستقيم مي بايست ارزيابي شود، نظير اين عمل را مي توان در بروز ناگهاني بيماريهاي عفوني و سرماخوردگي پس از يك حمله شديد عصبي مشاهده كرد; ضمن آنكه اغلب بيماران مبتلا به افسردگي يا قبل از بروز افسردگي و يا در زمان مبتلا شدن به آن معمولا با يكي از ناراحتي هاي دستگاه گوارش درگير بوده و يا هستند. مسئله مهم ديگر در اينجا نقش هيستامين و ترشح اضافي آن در بدن مي باشد. در مورد وظايف هيستامين در بدن و يا علل ترشح اضافي آن در طي سالهاي گذشته مطالبي چه به صورت فرضيه و يا اسناد علمي بيان گرديده است، اما قدرمسلم آن است كه معمولا در ترشح اضافي اسيد معده در بيماريهاي دستگاه گوارش و يا در ساير بيماريهاي عفوني و يا حساسيتي نظير: سرماخوردگي، كوليت، آسم، فشارخون و يا كهير و هيستامين غيره، نقش مهمي به عهده دارد. نكته قابل توجه در اين مورد وجود برخي از علائم مشترك در بيماريهاي فوق الذكر و يا شدت پيدا نمودن برخي ديگر از اين علائم درموارد خاص است نظير وجود يك حالت عمومي نامطبوع مشترك در سرماخوردگي و افسردگي و يا شديدتر شدن سوزش معده در بيماران مبتلا به زخمهاي دستگاه گوارش به هنگام سرماخوردگي است. به همين علت نيز به نظر مي رسد كه ترشح اضافي هيستامين بسته به محل و موضع موردنظر به جهت هشدار نسبت به ورود يك عامل مزاحم خارجي نظير ويروسها و يا باكتريها است و حتي شايد اين ازدياد هيستامين يك نوع واكنش موضعي در برابر ويروسها و باكتريها و مقابله با اين موجودات ذره بيني به جهت از بين بردن و يا محدود نمودن عمل آنها بوده و بروز افسردگي نيز به علت ويروسها و يا باكتريها و عوارض ناشي از بيماري نيز به جهت ازدياد ترشح هيستامين از گيرنده هاي مربوطه مي باشد. به هرصورت هرچند كه مطالب ذكر شده برخي از جهت علمي ثابت گرديده و برخي ديگر تنها فرضيه به شمار مي روند و هنوز در اين مورد تحقيقات كافي صورت نپذيرفته است، اما شايد بتوان قبل از آگاهي از علل وقوع بيماري افسردگي آن را از طريق داروهاي گياهي كه طبيعت دراختيارمان قرار داده درمان كرده و سريعتر به هدف خود رسيد. راه 7 طبيعي در درمان افسردگي اگر شما نيز مبتلا به افسردگي هستيد و دارو مصرف مي كنيد و يا علائمي را كه ذكر گرديد در خود مشاهده مي كنيد مي توانيد راههاي زير را در درمان خود بيازمائيد و از اثرات آنها شگفت زده شويد: - 1 شيرين بيان بخوريد: شيرين بيان يا رگليس به علت تركيبات خاص خود يعني فلاونوئيدها وگليسيريزين يك داروي شناخته شده جهت درمان زخمهاي دستگاه گوارش است، اما داراي اثرات مفيد و موثر ديگري نيز است يعني: الف - فلاونوئيدها و ساير مواد موثره موجود در شيرين بيان با تحريك هورمونهاي دستگاه گوارش كه برخي از آنها در مغز و خون نيز يافت مي شوند (نظير هورمون سوماتواستاتين كه در كورتكس و هيپوتالاموس مغز يافت مي شود ) از يك سو با كم نمودن ترشح اضافي اسيد معده به ترميم زخمهاي دستگاه گوارش كمك كرده و از طرفي با تاثيرگذاري بر مغز و هيپوتالاموس به تنظيم اشتها در بيماران مبتلا به افسردگي كمك فراواني مي نمايد. ب - مواد موثره موجود در شيرين بيان نظير گليسيريزين علاوه بر اينكه داراي اثرات مينرالوكورتيكوئيدي و در نتيجه ضدآماس مي باشد بلكه با تحريك غدد فوق كليوي و ترشح اضافي كورتيزون موجب رفع بي حوصلگي و خستگي در بيماران مبتلا به افسردگي گرديده و در شادابي و تحرك اين بيماران فوق العاده موثر است. ضمن آنكه جانشيني مناسب براي كدئين و كورتيزون به شمار رفته و در رفع سردرد و حالت تهوع در بيماران فوق الذكر موثر است. ج - اين گياه به علت تركيبات خاص خود از تكثير و ازدياد سريع سلولهاي سرطاني و ويروسها جلوگيري به عمل آورده و به همراه سير يك كمك درمان ايده آل در درمان اين نوع بيماران به شمار مي رود. احتياط: مصرف شيرين بيان به علت تحريك توليد برخي از هورمونها در بدن مي بايست در زنان باردار بااحتياط مصرف شود. در اشخاصي كه داراي استرس و اضطراب و تنش مي باشند مي بايست از شيرين بياني كه گليسيريزين آن تقليل يافته، استفاده به شود علاوه در نارسايي كنژتسيو قلب و پركاري سورنال بايد با نظر پزشك معالج مصرف شود. - 2 خاكشير مصرف كنيد: مصرف خاكشير از زمانهاي گذشته تاكنون در امراض حصبه، آبله و رفع تب استفاده شده و پزشكان سنتي ايران مهمترين خاصيت درماني اين گياه را در درمان امراض سودايي مي دانستند و جالب توجه است كه علائم غلبه سودا بر مزاج كه باعث انديشه هاي بد، خيالات حزن انگيز، وسواس، بيخوابي و ترس و ترديد مي گرديده كاملا با علائم بيماري افسردگي يكسان در مي باشد مورد تركيبات اين گياه هنوز تحقيقات كافي صورت نگرفته است اما مهمترين خاصيت اين گياه تاثيرگذاري برعامل هيستامين دربدن بوده وبنابراين يك آنتي هيستامين طبيعي به شمار مي رود. شايد علت تاثيرگذاري اين گياه در رفع تب نيز به همين علت باشد زيرا هيستامين خود عامل سنجش حرارت در بدن است. به علاوه ارتباط بين هيستامين و مغز به طرق مختلف از جمله سراتونين ثابت شده است. لذا تا مي توانيد خاكشير مصرف كنيد. - 3 سير مصرف كنيد: اهميت دارويي سير قرنهاست ثابت شده است. سير فشار خون را كاهش مي دهد، تپش قلب، سردرد، صداي همهمه و وزوز داخل گوش را از ميان مي برد و بر روي آدرنالين خون تاثير معكوس داشته و لذا يك داروي ايده آل براي مهار استرس و رفع عوارض آن به شمار سير مي رود به برطرف كردن سرماخوردگي و تبخال و ساير بيماريهاي ويروسي كمك مي كند و يك داروي طراز اول ضد ميكروبي است. اگر بروز بيماري افسردگي به علت وجود باكتريها و ويروسها باشد مصرف سير بسيار موثر واقع خواهد شد. - 4 تغذيه خود را اصلاح كنيد: پروتئينها و مواد غذايي حاوي ب كمپلكس مصرف پروتئينها كنيد به خصوص تريپتوفان و فنيل آلانين باعث L توليد اندروفين در مغز شده و در ايجاد نشاط و انرژي در انسان بسيار مفيد هستند. همچنين بين كمبود ويتاميهاي ب 12 ب 6 و PP با بروز بيماري افسردگي ارتباط نزديك وجود پس دارد تا مي توانيد از مصرف گوشت، سبزيجات و سبوس غلات امساك نكنيد. - 5 با فشارهاي رواني مبارزه كنيد: اضطراب و استرس را در خود نابود كنيد; الف ) ايمان به خدا داشته باشيد و با پايبندي به اعتقادات مذهبي به همراه يك زندگي سالم، سطح هورمونهاي فشار مانند آدرنالين را در خون كاهش دهيد. ب ) ورزش كنيد زيرا ورزش، بيخوابي را مرتفع نموده و در افزايش اشتها و ميل به غذا موثر بوده و با تحريك مغز باعث ساخته شدن آندروفين و ترشح آن مي شود. ج ) مصرف كافئين و غذاهاي حاوي آن را در رژيم غذايي خود كاهش دهيد. - 6 موسيقي گوش كنيد: سالياني دراز است كه اهميت موسيقي در درمان بسياري از بيماريها نظير بيخوابي، افسردگي، استرس و تنش و افزايش هوش شناخته شده و در برخي از كشورها با تركيب آهنگها و ايجاد انواع هارموني از آن براي درمان بيماريها خصوصا امراض عصبي استفاده مي گردد پس موسيقي گوش كنيد. - 7 بخنديد: شوخي كردن و خنديدن از بهترين روشهاي موجود در مقابله با نگراني و استرس مي باشد. خنده و شوخي در لحظات سخت و به هنگام بروز مشكلات باعث مي گردد تا بطور غريزي آنها را مهم فرض نكرده و در نتيجه افكارمان به سوي حقايق رهنمون شود. بنابر اين بخنديد و خود را مجبور به آن كنيد. در پايان ذكر اين نكته حائز اهميت است كه هرگز پزشك خود را فراموش نكنيد و در هر نوع درمان با پزشك خود مشورت كنيد و در عين حال مصمم از او بخواهيد تا داروهايتان را به تدريج كاهش دهد زيرا قطعا بهبودي از آن شما خواهد بود. كافي است به طبيعت اطمينان كنيد تا پاداش اين اعتماد را به چشم ببينيد. محمد شهبازي