Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53719S6

Date of Document: 2002-01-20

يادداشت مشاركت بيشتر، فساد كمتر محمدعلي توحيد فساد در جامعه بسته بيشتر است. اين سخنان سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در جمع مردم سمنان شواهد است علمي و پژوهش هاي جهاني اين سخنان را تاييد مي كند. بررسي هاي آماري سه پژوهش جهاني نشان مي دهد كه در شرايط مساوي ميان جوامع وجود نظام هاي اقتدارگرا و نبودن جريان آزاد اطلاعات به رشد فساد مي انجامد. پژوهش انجام شده در ميان 120 كشور جهان در سال 1990 توسط بانك جهاني و پژوهش ديگري در ميان 100 كشور جهان در بين سال هاي 1980 تا 1995 و پژوهش منطقه اي در ميان حكومت هاي محلي ايالات آمريكا در سال هاي 1977 تا 1995 اين امر را تاييد مي كند. اين پژوهش ها نشان مي دهد كه كاهش فساد و كارآمدي دولت با ميزان توانائي مردم در حسابرسي به اعمال سياستمداران ارتباط دارد. وجود انتخابات آزاد كه به شهروندان اجازه مي دهد سياستمداران را منضبط كنند، رواج اطلاعات و مطبوعات آزاد و ميزان مشاركت مردم در سياست به قدري موثر از ميزان فساد در كشورها مي كاهد. اين بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان تمايل شهروندان به روزنامه خواني، وجود انتخابات آزاد، سطح درآمد سرانه و درجه ثبات سياسي چهار عاملي هستند كه تا درصد 80 در نوسانات سطح فساد موثرند. در عين حال اين پژوهش ها نشان مي دهند كه در شرايط مساوي در صورت وجود شهروندان روزنامه خوان و حكومت اقتدارگرا در ميزان فساد تغييري ايجاد نمي شود. علاوه بر اين در صورت فقدان شرايط براي دسترسي به اطلاعات و حكومت اقتدارگرا نيز فساد افزايش مي يابد. علاوه بر اين گزارش ديگري كه در سال 2001 در همايش جهان اقتصاد در داووس سوئيس منتشر شدنشان مي دهد ميان سطح فساد در كشورها و حفظ محيطزيست نيز ارتباطي مستقيم وجود دارد. گزارش يك موسسه غيردولتي كه براساس مطالعه شرايط 122 كشور جهان تهيه شده نشان مي دهد كه هرچه فساد در جامعه اي بيشتر باشد شاخص هاي حفظ محيطزيست نيز در آن كشور پايين است.