Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53710S1

Date of Document: 2002-01-20

مديريت زمان وقت همان است كه تو درآني واگر آن فكر دنيا باشد وقت تو دنياست و اگر عقبي باشد وقت تو عقبي است، اگر در حال سرور باشي وقت سرور، اگر حزن، وقت حزن. اباعلي دقاق زمان با ارزش ترين منبعي است كه در اختيار انسانها قرار دارد، زيرا تمامي منابع ديگر به شرط وجود زمان ارزش مي يابند و به همين دليل ارزش و اهميت توجه به زمان در بسياري از فرهنگ ها و زبان هاي مختلف تكرار شده است. ما هنگامي قادر خواهيم بود تعريف دقيقي از زندگي بر روي كره زمين داشته باشيم كه بتوانيم وقت معيني براي زندگي در اين كره خاكي به دست آوريم. مهمترين وظيفه ما در زندگي اين است كه براي زمان اهميت جدي قائل شويم و براي بهره گيري درست از آن برنامه اي داشته باشيم. يك ساعت از عمرتان براي شما چقدر ارزش؟ دارد به راستي چنين سرمايه اي را با چه چيزي مي توانيد ارزش گذاري؟ كنيد آيا همان گونه كه مراقب پولتان هستيد، مراقب گذشت زمانتان نيز؟ هستيد تحقيقات نشان مي دهند بيشتر زمان و انرژي هدر رفته به دليل فقدان اهداف جامع و روشن، برنامه ريزي، اولويت بندي و ديدگاه هاي مشخص در اين زمينه مي باشد. يكي از بهترين راههاي استفاده از زمان محدود و با ارزش بكارگيري دائمي و هوشيارانه مديريت زمان است. مديريت زمان يعني اينكه كنترل زمان و كار خويش را به دست گيريد و اجازه ندهيد امور و حوادث شما را هدايت كنند. تمام افراد موفق در يك موضوع با هم توافق و بر آن تاكيد دارند كه در مقاطع مختلف زندگي به طور جدي روي سرمايه زمان خود و استفاده هاي احتمالي و نتايج آن فكر نموده اند و نوعي مديريت زمان را اجرا كرده اند. حقيقتا زندگي تنها زماني پربار خواهد بود كه براساس مفهوم صحيح زمان و زندگي بنا شده باشد. همه ما بايد با تلاشي آگاهانه براي استفاده مناسب از زمان محدودمان شرايط مناسب و لازم را فراهم آوريم تا در رسيدن به هدف هاي شغلي و فرديمان موفق شويم. اين تنها راهي است كه مي توان به وسيله آن ارتباط مستقيمي بين فعاليت هاي روزانه و كاري و شرايط و رضايت فردي در برنامه ها ايجاد نمود، باد هميشه در سمتي كه ما مي خواهيم نمي وزد، اما بايد بدانيم كه چگونه قايق زمان خود را به هر جا كه مي خواهيم رهسپار كنيم. مديريت زمان ما را ياري مي دهد و به ما توصيه مي كند: * ديدگاه مناسبي در رابطه با فعاليت هاي بلندمدت و اولويت ها به دست آوريم. * فرصت هاي بيشتري را براي خلاق شدن فراهم كنيم. * از فشار رواني خود بكاهيم. * زمان بيشتري را به خود، خانواده و دوستانمان اختصاص دهيم. تعيين اهداف و برنامه ريزي هدف چيزي است كه انسان را به سوي عمل صحيح سوق داده و جلب مي نمايد. در اين حالت مي دانيد كه به كجا مي خواهيد برويد و يا اينكه در نهايت به چه چيزي دست پيدا كنيد. در شرايط مشابه و زمان مساوي، هدف گذاري به شما كمك مي كند تا آنچه را كه انجام داده ايد، ارزيابي كنيد. پايه موفقيت در زندگي بايد بر تصويري كلي و مطلوب از زندگي استوار باشد و اهدافي روشن و دقيق براي هر دوره از مراحل مختلف زندگي مشخص گردد. اين تنها راه برقراري حلقه ارتباطي بين وظايف مختلف و كارهاي امروزي و موفقيت هاي فردا و رضايت مندي مي باشد. فقط كساني قادرند خود را دروضعيت صحيح و با ديدگاهي دقيق جلو ببرند كه توانسته باشند تعريفي صحيح از اهدافشان در زندگي داشته باشند. اين افراد حتي قادرند تحت شرايط بسيار سخت كاري، با شناخت تقدم و تاخر امور و وظايف روزمره، حداكثر استفاده از توانايي هاي بالقوه خود را به عمل آورده و بسيار سريع و با اطمينان به اهداف تعيين شده دست يابند. اين امر در سايه استفاده صحيح از زمان شغلي، اوقات فراغت و زندگي خانوادگي تحقق مي يابد. از اهداف خود فهرستي تهيه كنيد و آنها را اولويت بندي نماييد. اهداف زندگي، شغلي و شناسايي امور بسيار مهم مواردي هستند كه به ترتيب در اين فهرست قرار مي گيرند. بهترين روشي كه ما را قادر خواهد ساخت تا زمان موجود را سازماندهي كنيم و هم چنين از زمان براي رسيدن به اهداف شخصي و حرفه اي استفاده مناسب و بهينه كنيم، برنامه ريزي است، به عبارت ديگر برنامه ريزي، آماده نمودن امكانات منابع و وسايل جهت تحقق بخشيدن به اهداف مي باشد. در نظر گرفتن فقط 8 دقيقه در روز جهت برنامه ريزي براي هر يك از كارهايي كه انجام مي دهيد در نهايت شما را قادر خواهد ساخت كه روزي يك ساعت زمان براي كارهاي مهمتر خود ذخيره سازي نماييد. مهمترين نقش برنامه ريزي عبارتست از مكتوبسازي آنچه قرار است انجام شود. طبقه بندي ذهني آنچه انجام مي دهيد و آنچه مي خواهيد انجام دهيد فقط فهرستي در ذهن شما ايجاد مي نمايد كه از كنترل شما خارج است و به سهولت شما را دچار سردرگمي مي نمايد. مكتوب كردن برنامه ها به اين معناست كه ظرفيت اشغال شده ذهن را كاهش دهيم. برنامه ريزي مكتوب محركي است در جهت فعال نمودن انگيزه هاي شخصي در كارها. تنظيم جدول روزانه براي انجام امور سبب مي گردد كه در اجراي وظايف روزانه بسيار راحت تر عمل نماييم و هر چه بهتر به مقصد و اهداف تعيين شده نزديك شويم. با داشتن چنين برنامه اي كمتر دچار آشفتگي مي شويم و در عمل بدون نياز به راهنمايي در جهت انجام كارهاي طبقه بندي شده موفق خواهيم شد بر امور خود تمركز بيشتري نموده و كارهايمان را طبق برنامه ريزي اجرا نماييم. بهتر است در فهرست برنامه هاي روزانه خود، وظايف تان را اولويت بندي نماييد (از امور با اهميت به سمت كارهاي كم اهميت ) حتي بايد خرده كاري هاي روزانه را نيز در اين فهرست ذكر كرد; اين امر سبب مي گردد بر امور جزيي تمركز نموده و منافع بيشتري كسب نماييد. مي توانيد امور خود را به صورت الف - ب - پ دسته بندي كنيد. الف - اموري هستند بسيار مهم و فوري و امروز بايد انجام شوند. ب - اموري هستند مهم ولي نه فوري و بهتر است امروز انجام شوند. پ - اموري هستند بي اهميت. اگر شد امروز انجام شوند و اگر نشد بعدا اجرا گردند. به خاطر داشته باشيد براي تمامي دقايق روز، جدول زمان بندي تهيه نكنيد. بهتر است براي انجام امورخود از كارهاي الف آغاز كنيد نه از گروه (پ ) زيرا امور %الف 80 كارها را شامل مي شوند. هر زمان كه فرصتي يافتيد سريعا يكي از امور مربوط به گروه الف را انجام دهيد. وظايف بسيار كوچكي را كه در امور بزرگ نقش مهمي دارند مشخص در نماييد لحظات خاصي مي توانيد اين گونه امور را اجرا نماييد. هر كاري كه در جهت انجام امور الف موثر است، اجرا در كنيد برنامه هاي روزانه خود كارهايتان را با جزئيات بيان كنيد. مي توانيد اين امور را طبقه بندي، شفاف و واضح نماييد. امور وقت گير قسمتي از زمان مان را به جبر از ما مي ستانند و قسمتي ديگر را به نيرنگ، اما آنچه باقي مي ماند بي آنكه بدانيم ضايع مي شود. هنگامي كه اوضاع برخلاف آنچه كه ما برنامه ريزي كرده ايم و انتظار داريم پيش مي رود، اغلب به خاطر وقفه هاي مكرر در كار است. گاهي اوقات خودمان مقصريم و گاهي محيط و اطرافيانمان مسئول اين وضعيت هستند. متداول ترين امور وقت گير به ترتيب اولويت عبارتنداز: - 1 نداشتن برنامه اي مطلوب - 2 اولويت بندي نكردن امور - 3 تماسهاي تلفني - 4 عدم سازماندهي به امور آشفته و درهم و برهم - 5 تعلل در انجام كارها - 6 ملاقات و جلسات پيش بيني نشده - 7 عدم انضباط فردي - 8 زمان بندي ناكارآمد - 9 كوشش بيش از حد - 10 ناتواني درگفتن نه نكاتي مهم در مورد استفاده بهينه از زمان افكار * خود را فقط بر روزي كه در آن قرار داريد، متمركز به كنيد عبارت ديگر در زمان حال زندگي كنيد. ديروز را فراموش كنيد و به آينده اميدوار باشيد. اگر در مورد آنچه اتفاق افتاده است، خود را مقصر مي دانيد و يا در مورد آنچه فردا به وقوع خواهد پيوست نگران هستيد، در حقيقت انرژي خود را به هدر مي دهيد. * سحرخيز باشيد. همچنان كه تصميم مي گيريد چه ساعتي از خواب برخيزيد. اين امر به مرور به صورت عادت درمي آيد و زماني كه عادتي خوب در وجودتان تثبيت شد، به صورت طبع دوم شما محسوب مي گردد. كسب موفقيت، از نتايج عادات مطلوب است. موفقيت اين نيست كه امري غيرعادي انجام شود بلكه كسب موفقيت درگرو خوب اجرا كردن كاري سهل و پيش پا افتاده پس مي باشد عادات خوب روزانه خود را تقويت كنيد و عادت هاي بد را از بين ببريد. * در اجراي امور خود تعلل نكنيد. تصميم بگيريد و همين الان شروع كنيد. مشغول و سرگرم انجام كاري بودن با اجراي آن به طور مفيد و موثر يكسان نيست. اجراي كار و فعاليت مي تواند تنش زدا باشد، اما برآورنده اهداف نيست. به طور منظم با تمركز بر اولويت هاي برنامه زمان بندي شده خود، مي توانيد از فرصت زماني كوتاه بيشترين استفاده را بنماييد. نكاتي قابل توجه براي افراد پرمشغله * از اخبار فقط يك بار در روز و فقط به يك صورت مطلع شويد. روزنامه بخوانيد، اخبار تلويزيون را تماشا كنيد يا به راديو گوش فرا دهيد. اما مي توانيد نوع دستيابي به اخبار را تغيير دهيد. در مورد اموري كه به شما مربوط نيست، نگران نشويد و زمان خود را براي خواندن تمامي جزييات روزنامه ها به هدر ندهيد. توجه كنيد كه خواندن اخبار نه تنها باعث اضطراب و استرس مي گردد بلكه تصوير ناموزوني از زندگي را به نمايش مي گذارد. در مورد اين اخبار نگران نشويد، مگر آن كه بتوانيد براي رفع شرايط سخت، كاري انجام دهيد. * اگر نمي توانيد بخوابيد، وقت خود را در رختخواب تلف نكنيد. برخيزيد و كاري انجام دهيد. * تلفن تان را به دستگاه پيغام گير مجهز كنيد. * اگر احساس كرديد كه فيلم يا نمايشنامه اي كه تماشا مي كنيد، به نظرتان جالب نيست، حتما از سالن نمايش خارج شويد. حال كه پول خود را هدر داده ايد، زمان را به هيچ وجه از دست ندهيد. * براي اوقات فراغت خود برنامه ريزي كنيد. منتظر نشويد ساعات آزاد روزانه تان خود به خود پر شوند. با دقت و ظرافتي كه به برنامه ريزي براي طول هفته اقدام مي كنيد براي تعطيلات خود نيز برنامه زمان بندي شده تهيه نماييد و البته بسيار مطلوب است كه گاهي نيز هيچ كاري انجام ندهيد! * برنامه ريزي تنها راه حل مسايل است. تصميم بگيريد و بيشتر برنامه ريزي بسياري كنيد از افراد در زندگي خود بسيار گرفتار هستند، حتي به وضوح نمي توانند تفكر كنند كه به راستي از زندگي چه مي خواهند. اما من بر اين عقيده ام كه ما مي توانيم همراه با آرامش (درحالي كه قدم مي زنيم يا آهسته مي دويم ) بهترين افكار را در ذهن خود پرورش دهيم. به راستي به گفته نيچه بزرگترين حادثه ها، در شلوغ ترين لحظه هاي ما اتفاق نمي افتند، بلكه در آرام ترين آنها رخ مي دهند. * به غرايز و اميال خود اعتماد كنيد و به خود ايمان اگر بياوريد تصميم بگيريد و ذره اي اراده داشته باشيد، مي توانيد هر قسمتي از زندگي خود را تغيير دهيد. بنابراين هنگامي كه رهبري و مديريت زمان را به عهده مي گيريد، درحقيقت بر مسند قدرت و رهبري در زندگي خود تكيه مي زنيد. زمان را صرف زيرا كنيد، بهاي موفقيت است زمان را صرف تفكر كنيد، زيرا منبع قدرت است. زمان را صرف تفريح كنيد، زيرا راز ابدي جواني است. زمان را صرف مطالعه كنيد، زيرا مخزن حكمت است. زمان را صرف دوستي كنيد، زيرا راهي به سوي خوشبختي است. زمان را صرف محبت ورزيدن كنيد، زيرا لذت زندگي است. زمان را صرف خنديدن كنيد، زيرا ترانه اي است كه براي روح نواخته شده است. (از نيايش هاي قديمي انگلستان ) نويسندگان: لوتارجي سيورت - گريك لاك - غلامرضا خاكي ترجمه و گردآوري: الهام روشن پور