Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53704S8

Date of Document: 2002-01-19

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اجراي ماده 982 قانون طرح بررسي نحوه مدني به كميسيون امنيت ملي ارجاع شد گروه سياسي: طرح بررسي نحوه اجراي ماده 982 قانون مدني به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده است. الهه كولايي نماينده مردم تهران و مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين باره به ايسنا گفت: يكي از وظايف مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر اجراي قوانين جاري، در كشور است. در زمينه اجراي ماده 982 قانون مدني مباحث و موضوعاتي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد مبني بر اين كه در برخي از دستگاه ها و نهادها، افرادي كه داراي محدوديت هاي مندرج در قانون براي احراز پست هاي مهم كشور هستند، در اين سمت ها قرار گرفته اند. وي افزود: اين مساله چه درخصوص برخي قضات و چه در خصوص برخي نيروهاي نظامي مطرح شد و چون مفاد ماده 982 قانون مدني براي احراز سمت هاي مشخص، حساس و تصميم گيرنده محدوديت هاي خاصي براي كساني كه تابعيت اكتسابي داشته اند، را مشخص كرده است، طرحي از سوي عده اي از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد تا در چارچوب آن وضعيت موجود دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي گوناگون كشور، حتي بخش هاي نظامي و قضايي مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد. كولايي در ادامه گفت: طرح يادشده به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده تا مجلس به اين ابهامات و شبهات رسيدگي نمايد و چنانچه در سمت هاي مهم تصميم گيري، افرادي با تابعيت هاي اكتسابي مشغول به كارند، مطابق قانون با آنها برخورد شود.