Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53696S2

Date of Document: 2002-01-19

مدارس سرزمين ادبا و فلاسفه وضعيت نابساماني دارد آلمانيها كه به فيلسوفان و نويسندگاني همچون نيچه و گوته مباهات مي كنند، مدتها تصور كرده اند مدارس آنان در شمار بهترين درجهان است. اما بررسي تطبيقي وضعيت دانش آموزان 32 كشور جهان كه توسط سازمان توسعه وهمكاري اقتصادي صورت گرفته است، آنان را از اين خيال ساده انديشانه بيرون آورده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهدمدارس آلمان در ميان اين كشورها در مكان بيست و پنجم قرار دارد. به گزارش رويتر، سرزمين ادبا و فلاسفه از اين كه مدارس آن در رده يك سوم نهايي قرار دارد، يكه خورده است. در راس اين كشورها فنلاندو پس از آن ايتاليا، آمريكا و اسپانيا قرار دارد كه آلمانيها تصور مي كردند مدارس آنها در مرتبه پايين تري نسبت به مدارس خودشان قرار دارد. در پي انتشارنتايج اين بررسي هفته نامه پرنفوذ اشپيگل نوشت: آيا دانش آموزان آلماني لال؟ هستند اين نشريه با ذكربسياري از نقايص نظام آموزشي اين كشور نوشت: دانش آموزان نمي توانند به خوبي بخوانند، بنويسند و رياضيات ياد دانش آموزان بگيرند آلماني از نظر ناتواني نزديك به راس فهرست هستند. نخستين بررسي همه جانبه مهارتهاي اساسي نوجوانان روي دانش آموزاني از سراسر جهان انجام شد از 000 265 جمله دانش آموز آلماني. اين بررسي در تابستان 1378 در درك متن رياضيات و علوم صورت گرفت و نتايج آن يك ماه پيش منتشر اين شد بررسي كه اصطلاحا پيزا (سرنام عبارت برنامه بين المللي ارزيابي دانش آموزان ) نشان داد كه تعداد اندكي از دانش آموزان آلماني توانستند در بين 15 كشور عضو اتحاديه اروپا، نمراتي بالاتر از نمره هاي دانش آموزان 12 كشور بگيرند. سياستمداران و كارشناسان آموزشي كه از نتايج اين بررسي شگفت زده شده اند، خواهان انجام اصلاحات گسترده در مدارس كشور شده اند. اين بررسي نشان داد فقط 9 درصد دانش آموزان آلماني قادر به درك متون پيچيده بودند. اين ميزان هم سطح دانش آموزان كشورهايي همچون اتريش و سوييس اما بسيار كمتر از انگليس با 16 درصدو آمريكا با 12 درصد بود. اما كابوس اصلي كارشناسان آموزش در آلمان در سوي ديگر اين بررسي قرار دارددرصد 100 دانش آموزان بررسي شده نمي توانستند حتي ساده ترين متون را پردازش ذهني كنند و درصد 13 ديگر از اين نظر در پايين ترين سطح قرار داشتند. در بخش درك متن، آلمان فقط از چهار كشور در اين بررسي جلوتر بودكه دو تا از آنها (برزيل و لتوني ) عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نيستند. رخوت سياسي به نظر مي رسدرهبران سياسي نمي توانند بر رخوتي كه باعث شده است نظام آموزشي سالها دچار ركود شود، فائق آيند. پس از انتشار نتايج بررسي، گردهمايي وزراي امور فرهنگي و آموزش فدرال آلمان تشكيل شد كه عمده توصيه هاي زيادي به عمل نياورد، اما در عوض بيانيه اي شامل وعده هاي مبهم صادر كرد، از جمله وعده تحقق اقداماتي جهت تشويق موثر دانش آموزاني كه از نظر آموزشي محروم هستند. ديتمار بروندر كارشناس آموزشي گفت: دانش آموزاني كه از مناطق فرودست مي آيند از بخت چنداني براي رسيدن به دانش آموزاني كه از محله هاي مرفه تر مي آيند، ندارند. يك كارشناس ديگر گفت: تفاوت نمرات دانش آموزان در محله هاي فقيرنشين و مرفه نشين تكان دهنده بود. اين امر نشان مي دهد عملكرد دانش آموز تا حد زيادي به سطح اجتماعي بستگي دارد. اما آموزگار مدرسه اي در محله فقيرنشين برلين، گفت: از ديدن اين نتايج شگفت زده نشده است. او گفت: يكي از بدترين جنبه هاي نظام مدرسه آلمان آن است كه دانش آموزان مستعد ورود به دانشگاه از حدود 11 سالگي از ساير دانش آموزان جدا مي شوند. از اين رو، دانش آموزان ديگر در سن پايين به اين نتيجه مي رسند كه چيزي از آنان درنمي آيد. دانش آموزاني كه والدين آنها به آلمان مهاجرت كرده بودند، بهترين نمرات را داشتند. اين قبيل دانش آموزان بيشترين افرادي بودند كه نتوانستند به كمترين سطح سواد دست يابند. از ميان دانش آموزاني كه به دوره ثانويه دبيرستان راه پيدا مي كنند كه گذرگاه ورود به دانشگاه است /3 9فقط درصد از پدر و مادران مهاجر بودند. كسي مقصر نيست در حال حاضر دولت آلمان، احزاب مخالف، وزارتخانه هاي فدرال و آموزگاران سرگرم رد وبدل كردن اتهام هستند. نظام فدرالي آلماني باعث شده است كه تقصير عملكرد ضعيف كشور در سنجش پيزا از يك اداره به اداره ديگر فرستاده شود. هر كدام از 16 ايالت فدرال مسئول امر آموزش در حيطه ايالت خود هستند. بنابراين وزير آموزش آلمان ادلگارد بولمان توانست خود را از هدف انتقادات دور كند و بگويد وي مسئول وضعيت مدارس كشور نيست. يوزف كراوس رهبر اتحاديه آموزگاران آلمان كه 150000 عضو دارد، گفت: مشكل تا حدزيادي مربوط به عدم مشاركت كافي پدر ومادران در آموزش بچه هاست، نه مربوط به آموزگاران. برخي كارشناسان مشاوره آموزشي معتقدند برقراري فضاي مناسب آموزشي در مدارس اين كشور نيازمند 3 ميليارد دلار است.