Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53648S1

Date of Document: 2002-01-15

در نشست علني شوراي شهر گرگان عنوان شد: اطلاع رساني بايد محور حركت و فعاليت شوراها باشد اطلاعاتي كه محققان و دانشمندان چه از جهت نظري و چه به لحاظ تجربي به دست مي آورند تا زماني كه به افراد و يا سازمان هاي مجري منتقل نشود ارزش عملياتي پيدا نمي كند، به همين سبب اطلاع رساني مهم ترين ابزاربراي كاربردي شدن تئوري ها ونظريات علمي وتجربي است. به گزارش خبرنگار ما در دكتر گرگان، علي اكبر جلالي استاد دانشگاه علم و صنعت ايران با حضور در شوراي شهر گرگان، درجمع اعضاي شورا، شهرداران نواحي مختلف وجمعي از شهروندان اين شهر، ضمن تاكيد بر توجه واهميت دادن مسئولان شهري به موضوع اطلاع رساني، گفت: امروزه اطلاع رساني با توجه به رشد فناوري شرايط جديدي به خود گرفته كه از طريق آن امكان انتقال نظرات دانشمندان جهان از دوردست ترين نقاطبه مجريان سراسر دنيا با روشي ساده و ارزان كه آن هم شبكه جهاني اطلاع رساني يا اينترنت مي باشد امكان پذير شده است. وي تصريح كرد: بنابراين شوراي شهر بهترين ابزار را در دست دارد تا بتواند نظرات فرهيختگان شهر را به اين طريق دريافت و به مجريان شهر و ساير مسئولين اجرايي به گونه اي مناسب منتقل كند. اين محقق در فناوري اطلاعات تاكيد كرد: در اين رهگذر شوراي شهر با ايجادسايت اينترنتي براي خود، مي تواند به راحتي واسطه اي باشد تا علاوه بر داشتن نظرات شهروندان، ساير تجربيات نقاط مختلف كشور و يا حتي جهان را به خدمت گرفته وپس از تجزيه و تحليل، بهترين آنها را كه امكان اجرا داشته باشد تصويب كند و دراختيار مجريان قرار دهد. طراح راه اندازي نخستين دهكده اينترنتي ايران در روستاي شاهكو استان گلستان با اعلام اين كه اطلاع رساني بايد محور حركت و فعاليت شوراها باشد، افزود: از آن جايي كه در آينده اي نزديك بيش از 80 درصد اقتصاد جهان و ساير امور اجتماعي مردم شامل آموزش، پژوهش، خدمات پزشكي، رفاهي و مسائل اداري مي بايست از طريق فناوري اطلاعات ساماندهي شود، لزوم محور قرار گرفتن فناوري اطلاعات امري قطعي است و تاخير در سياستگذاري در اين خصوص مي تواندآثار زيانبارو جبران ناپذيري را براي كشور و شهروندان به همراه داشته باشد. به گفته وي امروزه كه ما با پديده بيكاري روبه رو و به دنبال ايجاد اشتغال هستيم تنها راهي كه مي تواند ضمن ايجاد اشتغال به ساماندهي و نيز مديريت كلان كشور به لحاظ دسترسي درست به اطلاعات كمك كند، فناوري اطلاعات است و شوراي شهربا محور قرار دادن اين مقوله بايد فرصت و زمينه لازم رابراي بهره گيري از تفكرات و انديشه هاي مختلف در جهت پويايي وتوليد فراهم كند. وي در مورد چگونگي نهادينه كردن اطلاع رساني در شوراي شهر نيز گفت: براي نهادينه كردن اطلاع رساني بايد اقدامات زيربنايي انجام گيرد، از جمله اين كه مجموعه شوراي شهر آموزش هاي ابتدايي كاربرد و رايانه را اينترنت در اولويت كاري خود قرار دهند; از طريق رسانه هايي كه در اختيار دارند شهروندان را نسبت به استفاده مناسب از فناوري اطلاعات هدايت و حساس كنند; مسئولان رده هاي بالاتر را نسبت به نياز به فناوري اطلاعات آگاه كنند و همچنين اعضاي شوراي شهر حداقل ارتباطات خود را از طريق اينترنت و به وسيله پست الكترونيكي شروع و هر چه زودتر نسبت به ايجاد سايت اينترنتي شوراي شهر اقدام كنند. وي در پاسخ به سوال يكي از شهروندان حاضر در جلسه مبني بر اين كه چگونه مي توان اعضاي شوراي شهررا ملزم به اطلاع رساني كرد، گفت: در سايت اينترنتي، شوراي شهر بايد موظف باشدكه با ايجاد جايگاهي به نام خبررساني و جايگاهي ديگر براي قرار دادن مصوبات وتصميمات گرفته شده وتصميماتي كه در آينده گرفته خواهد شد با مردم ارتباط برقرار كند. شوراي شهر با راه اندازي اين سايت فقط خود را معرفي نمي كندبلكه عملانيازهاي مردم را معرفي واز تصميماتي كه براي تامين آنها دارد، شهروندان را آگاه و زمينه اظهار نظرآنان را فراهم مي كند. وي يادآور شد: آنچه اعضاي شوراي شهر بايد در وضعيت فعلي به دليل نداشتن سايت اينترنتي، به آن توجه داشته باشند اين است كه براي جبران اين كمبودمي توان از طريق ساير رسانه ها مانند روزنامه ها، انتشار اطلاعيه، برگزاري همايش و يا برنامه هاي راديويي و تلويزيوني اقدام كنند، اما از آنجا كه اينترنت ابزار دوسويه و ساير رسانه ها ابزار يك سويه هستند و نفس تشكيل شوراها بر دخالت مردم و اظهار نظردوسويه استوار اينترنت است، بهترين ابزارممكن براي ارتباط مردم با شوراها مي تواند به شمار رود. وي در پايان گفت: در حال حاضر با توجه به اين كه اطلاعات كافي در زمان تصميم گيريها توسط اعضاي شوراها وجود ندارد، معمولاتصميم گيري ها با كاستي هايي مواجه است و كاربرد لازم رادر بسياري از موارد در دراز مدت ندارد در حالي كه اگر از تجربيات ساير شوراهاي جهان از طريق اينترنت استفاده شود و يا به تجربيات داخلي توجه كافي شود، شرايط مناسبي فراهم خواهد شد تااز هدر رفتن منابع مالي، وقت و انرژي شوراي شهر جلوگيري شود.