Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53629S1

Date of Document: 2002-01-14

زباله هاي سرگردان موشها را به شهر فرا مي خوانند نگاهي دوباره به روش هاي مبارزه با موش درتهران مبارزه اصلي بايد متوجه جمع آوري بهينه زباله در تهران شود نه استفاده از سموم كه آلوده كننده محيط زيست است اشاره: موش جانوري است جونده وپستاندار كه بچه مي زايد، به بچه هاي خود شير مي دهد و با مراقبت مادرانه آنان را به سن بلوغ مي رساند. موش مثل هر موجود زنده ديگري در جست وجوي مكان مناسب براي زندگي ومنبع مناسب براي تغذيه است. اين كاوش به صورت غريزي انجام مي شود، بي آنكه حيواني به نام موش با آدمي دشمني داشته باشد. امروزه در شهرهايي كه بهداشت جمعي رعايت نمي شود، موش ها به آساني غذا به دست مي آورند ولانه هاي خود را در مكان هاي نزديك به منابع زباله با مي سازند ديدن معلول كه موش باشد، گمان ما بر آن است كه حيوان خصومتي با نوع بشر دارد، بخصوص كه ناخوشي خانمانسوز طاعون هم با نام او گره خورده است، اما با جست وجو و يافتن مشخص علت، مي شود كه ما موش ها را به ضيافتي چنين سخاوتمندانه دعوت كرده ايم و كارت دعوت هم بارها كردن زباله در نهرها و معابر فرستاده مي شود. مبارزه با معلول همچنان كه تجربه هاي پيشين نشان داده، در قبال هزينه هاي سنگين مالي و آلوده شدن خاك و آب به سموم كشنده، موفق نيست. بايد با علت مبارزه كرد. نوشته حاضر تاكيد بر همين اصل دارد... تاكسي پشت چراغ قرمز توقف كرد. بي اختيار نگاهم به سوي يك نگاه آشناكه از باغچه كنار خيابان به من زل زده بود افتاد. بله يك موش بود، آن هم از نوع چاق و چله; از ديدن اين منظره تعجب كردم. اگر خاطرتان سال باشد، گذشته در تهران، دو مرحله طرح مبارزه با موش را گذرانديم. براي آن كه به طعمه هاي موش كه توسط مجريان اين طرح - با دهان بند ودستكش مخصوص - در كنار باغچه ها قرار داده نزديك مي شد، هشدارهاي نشويم، مكرر شنيديم. تراكت هايي در مورد تعداد بيماري هايي كه توسط موش به انسان سرايت مي كند در جنوب و شمال شهر ديديم، تعدادي از موش هاي مرده را در كنار باغچه ها و داخل جويها نظاره كرديم و... ولي از خود و ديگران نپرسيديم كه چرا با وجود اين همه تمهيدات، هنوز اين ميهمانان ناخوانده! در پايتخت هستند وكجاي كار ما اشكال؟ دارد آيا وجود جويهاي پر از زباله، محل مناسبي براي زندگي و توليد مثل اين موشها ؟ نيست بهتر نيست كيسه هاي زباله را طبق سفارش شهرداري، راس ساعت 9 شب بيرون بگذاريم تا ظرف يكي دو ساعت از شهر خارج شده ومنبعي براي رشد و تكثيرموش و سوسك؟ نباشد آيا...؟ ما در كشوري زندگي مي كنيم كه جزو مناطق نيمه خشك و كم باران است. بارش سالانه در ايران حتي از بعضي كشورهاي همسايه كمتر است. ما بايد در سطح شهر جويهايي براي آبياري درختان و مرطوب نگاه داشتن هوا داشته باشيم. قرار است در اين جويها فقط آب باشد و ديگر هيچ! متاسفانه اين جويها از طرف بعضي شهروندان و بخصوص بعضي از كسبه، زباله داني! به حساب مي آيد و از لنگه كفش كهنه گرفته تا پوست هندوانه، بطري نوشابه و دور ريختني هاي مغازه ها و... در آنها ديده مي شود. آيا زمان آن فرا نرسيده كه درست رفتار؟ كنيم شهرنشيني يعني چه و آدابآن كدام؟ است چه راه درستي براي حل مسائل شهر ما وجود؟ دارد آيا شهر ما خانه ما آيا؟ نيست پيشگيري بهتر از درمان؟ نيست شايسته است به جاي آن كه طبق معمول، تقصيرهارا به گردن اين اداره و آن شخص و درو همسايه بيندازيم، اين بار از خودمان شروع كنيم. از همين لحظه و از همين جايي كه هستيم. من چه كاري بايد انجام دهم يا سوال بهتر: من چه كاري نبايد انجام دهم تا شهر من منزلگاه موشها ؟ نباشد نكته ديگر اين است كه گاهي ما، از پيامدهاي كارهاي به ظاهر كم اهميت، نظير انداختن دستمال كاغذي مچاله شده، ته سيگار، آب دهان و... در خيابان هاي شهر آگاه نيستيم. اكنون درآمد ساليانه حاصل از صنعت توريسم ( جهانگردي ) در بعضي از كشورها، از درآمدحاصل ازفروش نفت ما، بسيار بيشتر است. آيا يك جهانگرد حاضر است پولهايش را خرج كند و قدم به كشوري بگذارد كه در پايتخت آن، كه در واقع بهترين شهر آن جويهايي پر مملكت است، از زباله، كوهستانهايي مملو از آشغال، رودخانه هايي آلوده داشته باشد، بياييد از همين الان، از همين نقطه اي كه ايستاده ايم واز خودمان شروع كنيم. چنان شهري و مملكتي بسازيم كه بتوانيم بگوييم: به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم، كه همه عالم از اوست پري نقاش پور