Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801023-53616S8

Date of Document: 2002-01-13

نيمي از هزينه هاي درماني افراد بي بضاعت پرداخت مي شود گروه شهري: وزارت بهداشت ديروز اعلام كرد: بيش از نيمي ازهزينه هاي درماني افرادي كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند توسط بيمه خدمات درماني پرداخت مي شود. براساس مصوبات جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني، اين تصميم با هدف گسترش هر چه بيشتر پوشش حمايتي درماني افراد بي بضاعت در كشور اتخاذ شده كه گام مهمي در جهت ارائه خدمات درماني مطلوبتر به مردم است. همچنين بر اساس اين مصوبات، تمامي سازمان هاي بيمه گر موظف مي شوند سقف پرداخت هزينه هاي درماني بيماراني را كه در خارج از كشور درمان مي شوند، صددرصد افزايش دهند. مصوبه قبلي اين سازمان، سقف هزينه پرداختي سازمان هاي بيمه گر را براي بيماران بدون مجوز شوراي عالي جهت پزشكي، درمان در خارج از كشور 5 ميليون ريال و براي بيماران داراي مجوز شوراي عالي پزشكي 15 ميليون ريال ارائه كرده بود. در اين مصوبه تاكيد شده است كه بايد بيماران، مدارك و اسناد بستري مورد تاييد سازمان بيمه خدمات درماني را به سازمان هاي بيمه گر ارائه دهند. همچنين تمامي بيمارستانها و مراكز درماني مي بايست نسبت به ارسال مدارك بستري بيماران به سازمان هاي بيمه گر، به شيوه اي كه توسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني مقرر شده است، اقدام كنند تا اختلاف موجود ميان مراكز درماني و سازمان هاي بيمه گر دراين زمينه به حداقل برسد.