Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53578S9

Date of Document: 2002-01-11

خواندني هاي هفته رمان نو، ساختار نو اسلپ استيك يا تنهايي هرگز نوشته: كرت وانه گت ترجمه: فتاح محمدي نشر نيلا صفحه 200 چاپ اول - 1379 تومان 1000 در باب قصه هايي كه به سبك ادبيات پسامدرن نوشته مي شود (يا شده است ) سخن هاي، بسياري گفته شده است اما آنچه كه به عنوان مهم ترين وجه اين گونه داستان ها شمرده مي شود، جنبه خودساختارمندي اين داستان هاست. بدين ترتيب كه اين متون ادعا دارند كه هر داستان، خود پديد آورنده ساختاري نو در ادبيات است، اما در عمل به نوعي پارادوكس برمي خوريم. اسلپ استيك يا تنهايي هرگز رماني جذاب است كه اگر اين وجه پارادوكس (متضاد نما ) را در آن نديده بگيريم، توانايي همراه كردن مخاطب را تا پايان رمان با خود دارد، چه پسامدرن باشد، چه نباشد.