Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53575S1

Date of Document: 2002-01-08

با تصويب شوراي شهر كاركنان شهرداري تا سقف متر 150 مربع معاف شدند در نشست اخير شوراي شهر شيراز، با درخواست شهرداري مبني بر معافيت پرداخت عوارض ساختماني تا سقف متر 150 مربع براي كاركنان اين دستگاه يك بار درطول خدمت مطرح شد كه پس از توضيحات كميسيون مربوطه و تبادل نظر درباره سوابق و روال گذشته اين موضوع و تحليل اعضاي شورا مبني بر تشويق و ترغيب و ايجاد انگيزه براي كاركنان زحمتكش شهرداري موافقت شد. به گزارش خبرنگار ما در شيراز اعضاي شوراي شهر همچنين در اين زمينه عمل به چهار تبصره شامل الف ) معافيت براي يكبار اعمال شود، ب ) پروانه به نام كارمندان شهرداري باشد، ج ) حداقل سابقه خدمت دوسال تمام باشد، د ) با تاييد كتبي مدير امور اداري مبني بر اشتغال و سابقه كار مورد تاكيد قرار دادند. در نشست مذكور همچنين درخواست شهرداري در رابطه با گورستان دريمه و مشكلاتي كه در اين زمينه با كشاورزان منطقه وجود دارد بررسي و پس از بيان نظرات معاون مالي اداري شهرداري و اعضاي شورا، موضوع براي طرح در جلسات آينده به كميسيون مربوطه ارجاع شد. همچنين پيشنهاد شهرداري درخصوص افزايش تراكم شهر شيراز مطرح و قرار شد طرح نهايي از سوي مشاوران جهت بررسي و تصويب به شورا ارائه شود. در اين نشست همچنين اعتمادي به عنوان نماينده شورا در موضوع تكاليف بودجه سال 80 و همچنين مطالعات طرح GIS انتخاب شد و در زمينه درخواست شهرداري درباره اراضي اي كه قبلا خارج از محدوده خدماتي شهر بوده اند به منظوركاربري آموزشي، فرهنگي، خدماتي و ساير طرح ها مقرر شد شهرداري در اين رابطه برابر مقررات عمل كند.