Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801017-53555S1

Date of Document: 2002-01-07

كارشناس ارشد تجارت الكترونيك: ضرورت هاي تطبيق با تجارت الكترونيك، از نظام بين المللي است حضور در بازارهاي بين المللي با توسل به شيوه هاي تجاري نوين و كارآمد امكان پذير است. محمد لطفي، كارشناس ارشد تجارت الكترونيكي در گفت وگو با خبرنگار همشهري افزود: درعرصه جديد، هر كس كه با شناخت و اشراف بيشتر و هدف و آرمان روشن تر به ميدان آيد و از ابزارهاي نوين بهره جويد، قدرت تاثيرگذاري و نفوذ بيشتري در جامعه بين المللي دارد. هر يك از بازيگران صحنه بين المللي در پي آن هستند كه با اتخاذ راهبردهاي علمي و عملي مناسب، وضعيت و ظرفيت هاي خويش را در دادوستدهاي جهاني تثبيت برخي كنند ديگر نيز با كوشش بيشتر به بهبود موقعيت هاي خود مي انديشند. او معتقد است عصري كه در آن زندگي مي كنيم عصر اطلاعات است. اين مساله بسياري از عرصه هاي زندگي را متحول ساخته است و مهمترين ويژگي اش، تسهيل و تسريع ارتباطات است. او در اين مورد اظهار داشت: اين ويژگي درگستره فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز واجد آثار بسيار شده است و در برخي موارد خلق فرهنگ و مفاهيم مختلف را در عرصه هاي مذكور به دنبال داشته است. با ورود رايانه و اينترنت به زندگي روزمره انسان، بسياري از زواياي زندگي و مظاهر جامعه بشري دستخوش تغيير شده است. وي افزود: ازجمله اين تغييرات، سرعت در انتشار اطلاعات است كه نتيجه كاربرد الكترونيك به شمار مي رود. الكترونيك چنان سرعتي به اطلاعات داده است كه مي توان عصر جديد را عصر يورش اطلاعات در ناميد كنار آن، با وجود پديده هايي همچون تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، آموزش پزشكي و كنفرانس هاي از راه دور و شهرهاي الكترونيكي، جهان امروز دچار تغييرات سريع و غيرقابل پيش بيني و به همراه آن بهره مندي هاي وسيع شده است. وي با اعتقاد به اين نكته كه فناوري اطلاعات مرزهاي كشورها را درمي نوردد و ملت ها را در يك جامعه جهاني، با رقابتي بسيار شديدتر از گذشته گردهم مي آورد، گفت: در بعد اقتصادي، دستيابي سريع به اطلاعات صحيح رمز پيروزي در عرصه رقابت جدي جهاني است. روش هاي نوين اطلاع يابي و اطلاع رساني صرفه هاي چشمگيري هم در هزينه وهم در زمان حاصل مي كنند و به همين دليل قابل تعمق و سرمايه گذاري هستند. وي تاكيدكرد: تجارت، بانكداري، بيمه، مخابرات به تدريج قانونمند مي شوند. حمل و نقل سريعتر، منعطف تر و در دسترس تر سيستم هاي مي شود تجاري مهندسي از استراتژي هاي پاسخ سريع، درست و به موقع با بهره گيري از سيستم هاي ارتباطي الكترونيكي منتفع شده و كالاها، كانتينرها و محموله ها توسط دستگاه هاي خودكار در سراسر جهان جابه جا مبادله مي شوند الكترونيكي داده ها رفته رفته جايگزين كاغذبازي هاي كند و خسته كننده مي شود. هم اكنون كشورها در بازار جهاني بدون توجه به زبان، مرزهاي ملي و بعد مسافت رقابت مي كنند و به منظور تطابق با محيط بازرگاني جديد، توليدات و روش هاي تجاري، مجددا طراحي مي شوند. مبادله الكترونيكي داده ها( EDI)محصول، فناوري رايانه و ارتباطات راه دور است در حقيقت يكي از دلايل اصلي استفاده از EDIكوهي، از اسناد كاغذي است كه در جريان معاملات تجاري معمول، توليد، منتقل، دست به دست، تصحيح، رونويسي و كپي EDIمي شود. هيچ يك از معايب اسناد كاغذي را ندارد و منافع و صرفه جويي هاي چشمگيري را ايجاد مي كند. به علاوه سرعت و دقت قابل توجهي دارد. او معتقد است مزيت هاي فوق سبب شده تا بسياري از كشورها بهره گيري از تكنولوژي اطلاعات را سرلوحه استراتژي هاي بازرگاني خود قرار دهند و بر افزايش توانمندي هاي خود در اين زمينه اهتمام ورزند. او در اين زمينه اظهار داشت: فشارهاي فزاينده ناشي از شرايط نوين كنوني از سوي بازار جهاني، همه را به پذيرش استانداردها و روش هاي جديد تجاري وادار مي كند. هيچ كدام از اين رويكردها آسان نيست اما براي بسياري از كشورها لازم و حياتي است. لطفي با اشاره به اين نكته كه تشريفات رسمي، رويه ها و تثبيت سوابق در تجارت بين الملل، زاييده نياز دولت ها و دست اندركاران تجاري و ضرورت حفاظت از منافع مشروع همه طرف هاي تجاري است، تصريح كرد: نياز امروز همان تسهيل تجارت است ك --ه طي سال ه - -اي متمادي تلاش ه ----اي بسي - اري از سوي هي -ات هاي م -ل -ي و بي - - --ن المللي براي نيل بيشتر به آن صورت گرفته است. نمونه اي از اين تلاش ها در تسهيل شرايط، هماهنگ سازي رويه ها و تنظيم اسناد، استاندارد كردن رويه هاي تجاري و معرفي شيوه ها و كدهاي توافق شده است. با اين حال برخي از كشورها هنوز شرايط گذشته و سنتي خود را به عللي همچون سوابق و عادات تاريخي، سستي ها و كاستي هاي تجاري، دشواري در تنظيم روش هاي اداري، ناتواني در به كارگيري ابزارها و شيوه هاي نوين، فقدان احاطه علمي، عقبماندگي و غيره، حفظ كرده اند; و حتي با اقدامات تسهيل كننده مخالفت مي كنند. وي افزود: اگر در مورد حداكثر استفاده از فناوري پيشرفته اطلاعاتي توافق حاصل شود، موارد تاخير در توليد استفاده از اطلاعات كاهش مي يابد. ظهور رايانه هاي ارزان و قابل اعتماد، حتي در كشورهايي با كمترين ميزان توسعه يافتگي فرصت هاي فراواني را ارائه مي كند. پيشرفت به دست آمده در زمينه امكانات مخابراتي نيز چنين است. همزمان با كم شدن فواصل جهاني و كاهش زمان سفر، ضروري است كه اطلاعات با استفاده از سريع ترين و كارآمدترين روشي كه طرف هاي مربوطه در اختيار دارند، منتقل شود. هرچند اين نكته قابل درك است كه تكنولوژي موجود در نقاط مختلف جهان ممكن است، متفاوت باشد. با اين حال، در هر كجا متناسب با ام -كان --- ات، بايد استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته، تشويق شده و شراي -ط مناسب ب -راي چنين بهره مندي هايي ايجاد شود. كارشناس ارشد تجارت الكترونيكي گفت: برخي كشورها با سرمايه گذاري هاي خاص خود در تجارت الكترونيكي، رشد تجارت خود را افزايش داده و در كمتر از يك سال هزينه هاي خود را جبران كرده اند. برخي نيز مدعي اند كه هر ساله با به كارگيري روش هاي مناسب تسهيل تجاري و فناوري اطلاعات، بيش از يك درصد توليد ناخالص ملي خود را افزايش مي دهند. همچنين آمار تجارت محصولات فناوري اطلاعاتي خود نشان از رويكرد گسترده كشورها به تسهيلات تجاري دارد. وي در ادامه افزود: در طي 5 سال گذشته استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات سالانه 23 درصد رشد داشته است و پيش بيني شده كه اين رشد سالانه با نرخي بيش از گذشته همچنان ادامه يابد. مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه ظرف چند سال آينده ارزش كالاها و خدماتي كه با استفاده از شيوه هاي تجارت الكترونيك در سطح بين المللي مبادله مي شود از ميزان كنوني سالانه 130 ميليارد دلار فراتر رود و به 610 ميليارد دلار افزايش يابد كه از اين رقم ميليارد 355 دلار از طريق شبكه هاي ارزش افزوده و 255 ميليارد دلار ديگر از طريق اينترنت انجام خواهد شد. لطفي در پايان سخنانش گفت: در چنين فضايي كشورهاي در حال توسعه ناگزير بايد افق نگرش خود را به فراتر از شيوه هاي سنتي تجارت گسترش دهند. آنچه به يقين مي توان گفت اين است كه چنانچه كشوري به هر علت، نتواند به اين موج شتابان و فراگير بپيوندد، در آينده اي نه چندان دور، در صحنه رقابت بين المللي به حاشيه رانده شده و بسياري از فرصت هاي كسب و كار را به سود ديگران از دست خواهد داد.